Заетост, социални въпроси и приобщаване

Оста EURES на Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI)

Насърчаване на трудовата мобилност в ЕС

Целта на тази ос е да се укрепи EURES — европейска мрежа за трудова мобилност, която предоставя информация, насоки и услуги в областта на наемането на работа/намирането на работа на работодатели, търсещи работа и на всички граждани, които искат да се възползват от свободата на движение на работниците.

Тя обхваща три тематични раздела:

  • прозрачност на свободните работни места, заявленията за работа и всяка свързана с това информация за потенциалните кандидати и за работодателите:
  • разработване на услуги за наемане на работа и намиране на работа на работещи лица;
  • трансгранични партньорства.

Цели

  • Гарантиране, че се създава прозрачност на свободните работни места и заявленията за работа и на съответната информация и съвети, както и на цялата свързана с тях информация, за потенциалните кандидати и за работодателите.
  • Подкрепа за предоставянето на услугите на EURES за наемането и намирането на работа на работници на качествени и устойчиви работни места чрез регулиране на предложенията и заявленията за работа. Тази подкрепа обхваща всички етапи на намирането на работа, като се започне от подготовката преди наемането и се стигне до подпомагането след назначаване.

Кой може да участва?

Оста EURES на EaSI е отворена за:

  • националните, регионалните и местните органи;
  • службите по заетостта;
  • организации на социалните партньори и други заинтересовани лица

от страните от ЕС и държавите от ЕИП в съответствие със споразумението за ЕИП;

Как да кандидатствам

Дейностите, които ще бъдат финансирани, са определени в работна програма, приета от Програмния комитет.

За да кандидатстват за финансиране, изпълняващите условията организации трябва да отговорят на покана за участие в търг или/и на покана за представяне на предложения.

Финансиране

18 % от общия бюджет на EaSI ще бъдат отпуснати на оста EURES.

Контекст

На 15 март 2016 г. Съветът прие предложението на Комисията за укрепване на EURES. Мрежата ще бъде отворена за повече партньори, като например частни служби по заетостта, а на портала за професионална мобилност EURES ще бъдат обявявани повече работни места. Освен това ще се подобри онлайн намирането на съответствия между кандидати и свободни работни места.

Споделете тази страница