Заетост, социални въпроси и приобщаване

Оста „ПРОГРЕС“ на Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI)

Оста „ПРОГРЕС“ на Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI)

Модернизиране на политиката за заетост и социалната политика

Оста „ПРОГРЕС“ на EaSI помага на ЕС и неговите страни членки да подобрят политиките в три тематични раздела:

Цели

 • Създаване и разпространяване на висококачествено сравнително аналитично познание.
 • Улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимното учене и диалога.
 • Предоставяне на финансова помощ за изпробване на иновациите в областта на социалната политика и политиката в областта на трудовия пазар.
 • Предоставяне на финансова помощ на организации за увеличаване на техния капацитет за разработване, популяризиране и подпомагане на прилагането на инструментите и политиките на ЕС.

Кой може да участва?

Оста „ПРОГРЕС“ на EaSI е отворена за всички публични и/или частни субекти, участници и институции, и по-специално за:

 • националните, регионалните и местните органи;
 • службите по заетостта;
 • специализираните органи, предвидени съгласно правото на Съюза;
 • социалните партньори;
 • неправителствените организации;
 • висшите учебни заведения и научноизследователските институти;
 • експертите по оценяването и по оценките на въздействието;
 • националните статистически служби;
 • медиите.

Комисията може да си сътрудничи с международни организации, и по-специално със Съвета на Европа, ОИСР, МОТ и с други структури на ООН, както и със Световната банка.

Как да кандидатствам

Дейностите, които ще бъдат финансирани, са определени в работна програма, приета от Програмния комитет.

За да кандидатстват за финансиране, изпълняващите условията организации трябва да отговорят на покана за участие в търг или/и на покана за представяне на предложения.

Финансиране

61 % от общия бюджет на EaSI ще бъдат отпуснати на оста „ПРОГРЕС“. Между 15 и 20 % от тази квота ще бъде предоставена за тестване на нови практики в областта на социалната политика, като целта е по-нататъшно развитие на техния потенциал в областта на заетостта и социалните иновации.

Споделете тази страница