Заетост, социални въпроси и приобщаване

Оста „ПРОГРЕС“ на Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI)

Модернизиране на политиката за заетост и социалната политика

Оста „ПРОГРЕС“ на EaSI помага на ЕС и неговите страни членки да подобрят политиките в три тематични раздела:

Цели

 • Създаване и разпространяване на висококачествено сравнително аналитично познание.
 • Улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимното учене и диалога.
 • Предоставяне на финансова помощ за изпробване на иновациите в областта на социалната политика и политиката в областта на трудовия пазар.
 • Предоставяне на финансова помощ на организации за увеличаване на техния капацитет за разработване, популяризиране и подпомагане на прилагането на инструментите и политиките на ЕС.

Кой може да участва?

Оста „ПРОГРЕС“ на EaSI е отворена за всички публични и/или частни субекти, участници и институции, и по-специално за:

 • национални, регионални и местни органи;
 • службите по заетостта;
 • специализираните органи, предвидени съгласно правото на Съюза;
 • социалните партньори;
 • неправителствените организации;
 • висшите учебни заведения и научноизследователските институти;
 • експертите по оценяването и по оценките на въздействието;
 • националните статистически служби;
 • медиите.

Комисията може да си сътрудничи с международни организации, и по-специално със Съвета на Европа, ОИСР, МОТ и с други структури на ООН, както и със Световната банка.

Как да кандидатствам

Дейностите, които ще бъдат финансирани, са определени в работна програма, приета от Програмния комитет.

За да кандидатстват за финансиране, изпълняващите условията организации трябва да отговорят на покана за участие в търг и/или на покана за представяне на предложения.

Финансиране

55% от общия бюджет на EaSI ще бъдат отпуснати за оста „ПРОГРЕС“. 20% от тази квота ще бъде насочена към борбата с младежката безработица, 45% към социалната закрила, социалното приобщаване и намаляването и предотвратяването на бедността и 7% — към условията на труд.

От цялата отпусната сума за ос „Прогрес“ значителен дял се отпуска за насърчаване на иновациите в областта на социалната политика като метод за изпитване и оценяване на новаторски решения с оглед на тяхното по-широко използване.

Споделете тази страница