Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

11/06/2012

Töötajatetervise ja ohutusekaitsmine põllumajanduses,loomakasvatuses, aiandusesja metsanduses

Töötajatetervise ja ohutusekaitsmine põllumajanduses,loomakasvatuses, aiandusesja metsanduses

Käesolev väljaanne koostati Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi „Progress” (2007–2013)toetusel.Programmi viib ellu Euroopa Komisjon. See on loodud toetamaks rahaliselt Euroopa tööhõive, sotsiaalküsimusteja võrdsete võimaluste alaste eesmärkide rakendamist ning aitamaks seeläbi kaasa strateegia „Euroopa 2020”eesmärkide saavutamisele kõnealustes valdkondades.Seitsmeaastane programm on suunatud kõikidele sidusrühmadele, kes saavad kaasa aidata tööhõive ja sotsiaalküsimustevaldkonna asjakohaste ja tõhusate õigusnormide ja poliitikapõhimõtete väljatöötamisele EuroopaLiidu 27 liikmesriigis, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides ning ELikandidaat- ja potentsiaalsetes kandidaatriikides.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 16165
Catalog N. : KE-31-11-450-ET-C

Kättesaadav kaudi