Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

11/06/2012

Bescherming vanDe gezondheiden de veiligheidop het werk inde landbouw, veehouderij,tuinbouw en bosbouw

Bescherming vanDe gezondheiden de veiligheidop het werk inde landbouw, veehouderij,tuinbouw en bosbouw

Deze publicatie wordt ondersteund door het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit(2007-2013) van de Europese Unie (Progress).Dit programma wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. Het beoogt de uitvoering van de doelstellingen vande Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen financieel te ondersteunenen aldus bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op deze gebieden.Dit programma, met een looptijd van zeven jaar, richt zich op alle belanghebbenden die kunnen bijdragen aande ontwikkeling van goede en doeltreffende wetgeving en beleid inzake werkgelegenheid en sociale zaken in deEU-27, de EVA-landen, de EER-landen, de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 16214
Catalog N. : KE-31-11-450-NL-C

Verkrijgbaar bij