Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

11/06/2012

Bezpečnosť a ochrana zdraviapracovníkovv poľnohospodárstve, chovehospodárskych zvierat, záhradníctvea lesnom hospodárstve  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-SK-C

Bezpečnosť a ochrana zdraviapracovníkovv poľnohospodárstve, chovehospodárskych zvierat, záhradníctvea lesnom hospodárstve

Táto publikácia je podporovaná v rámci Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu –PROGRESS (2007 – 2013).Tento program vykonáva Európska komisia. Program bol zavedený s cieľom finančne podporovať realizáciu cieľovEurópskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnakých príležitostí a tak prispieť k splneniucieľov stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach.Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované strany, ktoré môžu pomôcť pri formovanírozvoja primeraných a účinných právnych predpisov a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostív celej EÚ-27, v krajinách EZVO, EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách, ktoré sa usilujú stať sa kandidátskymikrajinami EÚ.