Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

11/06/2012

Icke-Bindande riktlinjer för bästapraxis i syfte att förbättratillämpningen av direktiv rörandearbetsmiljöskyddför arbetstagare inom jordbruk,boskapsskötsel, trädgårdsodlingoch skogsbruk

Icke-Bindande riktlinjer för bästapraxis i syfte att förbättratillämpningen av direktiv rörandearbetsmiljöskyddför arbetstagare inom jordbruk,boskapsskötsel, trädgårdsodlingoch skogsbruk

Den här publikationen stöds av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet – Progress (2007–2013).Programmet genomförs av Europeiska kommissionen. Det inrättades för att ge ekonomiskt stöd till förverkligandetav EU:s mål för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter och därmed bidra till att uppnå målen i Europa2020-strategin på dessa områden.Programmet löper under sju år och riktar sig till alla aktörer som kan hjälpa till att utforma lämplig och effektivlagstiftning och politik för sysselsättning och socialpolitik i de 27 EU-länderna, Efta/EES-länderna, EU:s kandidatländeroch de länder som ännu inte är kandidatländer.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 16046
Catalog N. : KE-31-11-450-SV-C

Finns i