Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

11/06/2012

Darbiniekudarba Drošība Unveselības Aizsardzībalauksaimniecībā,Lopkopībā, Dārzkopībā Unmežsaimniecībā

Darbiniekudarba Drošība Unveselības Aizsardzībalauksaimniecībā,Lopkopībā, Dārzkopībā Unmežsaimniecībā

Šīs publikācijas sagatavošanu atbalsta Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma“PROGRESS” (2007.–2013. gadam).Šo programmu īsteno Eiropas Komisija. Tā tika izveidota, lai finansiāli atbalstītu Eiropas Savienības mērķuīstenošanu nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju jomā, un tādējādi veicinātu stratēģijas “Eiropa2020” mērķu sasniegšanu šajās jomās.Minētā septiņu gadu programma ir paredzēta visām ieinteresētajām personām, kas ES 27 dalībvalstīs, EBTA unEEZ valstīs, ES kandidātvalstīs un topošajās kandidātvalstīs var palīdzēt izstrādāt atbilstīgus un efektīvus darbaun sociālo tiesību aktus, kā arī politikas virzienus.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 16057
Catalog N. : KE-31-11-450-LV-C

Pieejams