Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Česká republika - Nezaměstnanost

V této kapitole se dozvíte, na jakou podporu mají v České republice nárok lidé, kteří ztratí práci.

Dávky v nezaměstnanosti a pomoc při hledání práce náleží občanům všech členských zemí EU, kteří byli naposledy zaměstnáni nebo byli OSVČ v České republice. Výše dávky se mění v závislosti na výši předchozího výdělku.

Vysvětlíme si, jak funguje:

 • pomoc při hledání práce
 • podpora v nezaměstnanosti
 • rekvalifikace

V jaké situaci mohu žádat?

O podporu v nezaměstnanosti a pomoc při hledání zaměstnání mohou žádat čeští občané a občané členských zemí EU, jejichž poslední výdělečná činnost se uskutečňovala v České republice a kteří mají bydliště v České republice a ztratili nebo hledají práci.

Nezaměstnaní, kteří se vracejí z práce v zahraničí, mohou žádat o dávky v nezaměstnanosti v České republice, pokud měli v průběhu zaměstnání bydliště v České republice. Po registraci na oblastním pracovišti Úřadu práce příslušném pro jejich místo bydliště bude uchazečům o zaměstnání poskytnuta pomoc při hledání práce a zprostředkování informací o volných pracovních místech v České republice.

Jaké podmínky musím splňovat?

Pomoc při hledání práce

Uchazečem o zaměstnání se může stát kterýkoli občan členské země EU, který má bydliště v České republice, není zaměstnán ani nepodniká, respektive není osobou samostatně výdělečně činnou a může pracovat, pokud jeho měsíční výdělek nepřesahuje polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání musí s Úřadem práce spolupracovat při hledání práce. Musí docházet na sjednané schůzky, musí hlásit veškeré skutečnosti, které jsou relevantní pro jeho registraci, a nemůže odmítnout zaměstnání zprostředkované Úřadem práce bez závažných důvodů. Pokud uchazeč o zaměstnání brání spolupráci s Úřadem práce, může být vyřazen z evidence.

Při zprostředkovávání zaměstnání je uchazečům o zaměstnání poskytována další podpora, pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav, věk, zapojení do péče o dítě nebo jiné závažné důvody.

Takzvaní „zájemci o zaměstnání“ představují jinou kategorii. Lze je zaměstnat bez omezení a současně mohou být registrováni na úřadu práce a může jim být poskytována pomoc při hledání zaměstnání. Mohou být registrováni na libovolném úřadu práce v České republice a mohou být účastníky rekvalifikačních opatření. Zájemci o zaměstnání nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti

O finanční podporu v nezaměstnanosti může žádat pouze nezaměstnaná osoba, která je registrována jako uchazeč o zaměstnání.

Podmínkou nároku na dávky v nezaměstnanosti je, že uchazeč o zaměstnání byl alespoň 12 měsíců pojištěn z důvodu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti (náhradní doba zaměstnání se rovněž započítává) v průběhu rozhodného období (poslední 2 roky před zařazením do registru uchazečů o zaměstnání) (viz Slovníček pojmů).

Uchazeč může žádat o dávky v nezaměstnanosti, pouze když nepobírá starobní důchod.

Rekvalifikace

O rekvalifikaci a příspěvky na rekvalifikaci může žádat pouze člověk registrovaný jako uchazeč o zaměstnání nebo osoba registrovaná jako zájemce o zaměstnání. Při výběru vhodného zaměření rekvalifikace se přihlíží ke zkušenostem uchazeče, jeho věku a k situaci na trhu práce.

Procentní sazba příspěvků na rekvalifikaci je stanovena na 60 % průměrné měsíční mzdy nebo vyměřovacího základu.

Na co mám nárok a jak mám žádat?

Pomoc při hledání práce

Úřad práce uchazečům o zaměstnání zprostředkuje pravidelně aktualizované informace o volných pracovních místech v České republice a zejména v regionu, kde žadatel žije. Poskytuje jim poradenství a konzultace pro výběr zaměstnání.

Pokud jsou na trhu práce znevýhodněni, mají nárok na zvýšenou péči. Lidem se zdravotním postižením může Úřad práce zajistit pracovní rehabilitaci.

Podpora v nezaměstnanosti

Doba vyplácení podpory uchazečům o zaměstnání je následující:

 • pět měsíců v případě osob mladších 50 let;
 • osm měsíců v případě osob ve věku 50-55 let;
 • jedenáct měsíců v případě osob starších 55 let.

Výše podpory v nezaměstnanosti a příspěvku na rekvalifikaci je stanovena jako procento z průměrného čistého měsíčního výdělku, v případě OSVČ závisí na posledním vyměřovacím základu a postupně klesá:

 • 65 % v prvních dvou měsících;
 • 50 % v následujících dvou měsících;
 • 45 % ve zbývajícím období podpory.

Pokud člověk odešel z předchozího zaměstnání dobrovolně nebo po dohodě se zaměstnavatelem (nebyl tedy propuštěn a odešel bez závažného důvodu), pobírá dávku ve výši 45 % předchozí průměrné mzdy po celé období.

Maximální výše podpory, kterou stát uchazeči o zaměstnání poskytne, činí 0,58 % celostátní průměrné mzdy předchozího kalendářního roku. I člověk, kterému procentuálním výpočtem z předchozího platu vyjde částka vyšší, dostane jen tento finanční obnos.

RekvalifikaceUchazeč o zaměstnání a zájemce o zaměstnání, který se svým dosavadním profesním zaměřením nemůže sehnat volné pracovní místo, má právo na rekvalifikaci. Hradí, doporučuje a zprostředkuje ji Úřad práce.Uchazeč a zájemce o zaměstnání se musí s příslušnou pobočkou Úřadu práce předem dohodnout a uzavřít smlouvu před započetím rekvalifikačního kurzu. Může přijít i s vlastním návrhem rekvalifikačního kurzu. Pokud jej Úřad práce uzná jako smysluplný, proplatí uchazeči náklady.

Ze státních prostředků mohou být kromě kurzovného hrazeny také další výdaje spojené s rekvalifikací, například jízdné.

Účastníkovi rekvalifikačního kurzu přísluší finanční podpora při rekvalifikaci. Činí 60 % z průměrné čisté měsíční mzdy, kterou pobíral ve svém posledním zaměstnání, v případě OSVČ z posledního vyměřovacího základu. Kumulace s podporou v nezaměstnanosti není možná.

Kde a jak žádat

Nezaměstnaná osoba musí být zaregistrována jako uchazeč o zaměstnání, aby mohla žádat o podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. O podporu se žádá namístně příslušných pracovištích Úřadu práce v místě bydliště uchazeče o zaměstnání. Na sjednanou schůzku s pracovníkem pobočky Úřadu práce je třeba přinést doklady o předchozím zaměstnání a další dokumenty.

Slovníček pojmů

 • Osoba samostatně výdělečně činná označuje člověka, který má příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (soukromý zemědělec, živnostník, umělec).
 • Náhradní doba zaměstnání označuje dobu, kdy osoba nevykonává výdělečnou činnosti, ale která je brána v úvahu při rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti. Například jde o období péče o dítě do čtyř let nebo pobírání plného invalidního důchodu.
 • Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením. Jde o poradenství, přípravu na zaměstnání a vytváření podmínek, které pomohou člověku se zdravotním postižením získat a udržet si práci.

Formuláře, které možná budu potřebovat

Znám svoje práva

Tyto odkazy nevedou na stránky Evropské komise a nereprezentují pohled Evropské komise:

V případě problémů dotýkajících se vašich práv využijte asistenční služby EU.

Kontakty, které se mi mohou hodit

Úřad práce České republiky (Úřad práce ČR, generální ředitelství)

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7

Česká republika

Tel: +420 950180111

posta@uradprace.cz

Call centrum:
Tel. +420 844844803

Seznam krajských a místních poboček ÚP: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 221921111

Datová schránka: sc9aavg

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání: http://www.eu-dat.cz

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku