• För all information om organisationer och investeringsprojekt som Europeiska kommissionen lägger ut på InvestEU-portalen (projektinformation) gäller att användarna ska använda portalen med egen kunskap och omsorg.

  • Projektinformationen fråntar inte användarna ansvaret att utöva tillbörlig aktsamhet i fråga om enskilda investeringsprojekt.

  • Kommissionen lämnar inga garantier och påstår varken uttryckligen eller underförstått att projektinformationen är felfri. Projektinformationen tillhandahålls utan några garantier om dess riktighet.

  • Kommissionen tar härmed uttryckligen inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som kan drabba användare med anledning av användningen av projektinformationen, portalen eller andra webbplatser som är länkade till portalen eller innehåll som lagts ut på den, inklusive ansvar för förlust av inkomst eller intäkt, verksamhet, vinst eller avtal, förväntade besparingar, data, anseende eller goodwill samt för all annan förlust eller skada, hur den än uppstår.

  • Att kommissionen lägger ut innehållet på den här webbplatsen innebär inte att man sysslar med professionell rådgivning för ett särskilt ändamål.

  • I enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 (förordningen) finns det ingen koppling mellan publiceringen av projektinformation, som endast görs i informationssyfte, och eventuellt framtida stöd för de projekt som beskrivs i förordningen, från något annat EU-instrument eller för offentlig finansiering.

  • Innan användarna förlitar sig på innehållet bör de noggrant utvärdera om det är korrekt, fullständigt och relevant för deras särskilda syfte och användning, visa vanlig tillbörlig aktsamhet och få professionell rådgivning som passar deras särskilda omständigheter.

  • Att kommissionen nämns i projektinformationen betyder inte nödvändigtvis att kommissionens behöriga avdelningar tidigare har kontaktats om det aktuella projektet.

  • Projektinformationen kan innehålla åsikter eller rekommendationer från tredje part som inte nödvändigtvis speglar kommissionens åsikter eller engagemang för eller uppmuntran av ett visst tillvägagångssätt.

  • Länkar till andra webbplatser har lagts in som hjälp och är inget godkännande av webbplatsernas innehåll eller av någon tillhörande organisation, vara eller tjänst. De externa informationskällorna ska anses ligga utanför kommissionens kontroll vid tillämpningen av tillbörlig aktsamhet. Det är därför användarnas ansvar att förvissa sig om att informationen på de här webbplatserna är aktuell, korrekt och tillförlitlig.

  • Genom att ta del av projektinformation eller annan information via portalen avstår användarna från sin rätt att väcka talan mot kommissionen och befriar kommissionen från samtliga anspråk med avseende på användningen och/eller förtroendet för det innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen.