• Цялата информация за организации и инвестиционни проекти, оповестена от Европейската комисия чрез портала InvestEU (наричана по-нататък „информация за проекта“), е публикувана с убеждението, че потребителите ще използват портала с необходимата компетентност и внимание.

  • Поради това информацията за проекти не освобождава потребителите от задължението да извършат своя собствена комплексна проверка относно даден инвестиционен проект.

  • Комисията не предоставя гаранции и не твърди — нито изрично, нито по подразбиране, че информацията за проекта не съдържа грешки. Информацията за проекта е предоставена без никакви гаранции или условия за нейната точност.

  • С настоящата декларация Комисията изрично изключва каквато и да е отговорност за всякаква пряка, косвена или последваща загуба или щета, понесена от някой потребител във връзка с този уебсайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на информацията за проекта, на портала или на други сайтове, свързани с него, и всички материали, публикувани на него, включително, без ограничение, всякаква отговорност за: загуба на приходи или доходи, загуба на бизнес възможности, загуба на печалби или договори, загуба на очаквани икономии, загуба на данни, загуба на репутация или на търговска репутация, както и за всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, които са възникнали по някаква причина.

  • Материалите на този уебсайт са публикувани с убеждението, че по този начин Комисията не се ангажира с предоставянето на професионален съвет за някаква конкретна цел.

  • Както е посочено в член 26 от Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. (наричан по-нататък „Регламентът“), не съществува връзка между публикуването на информацията за проекта, която служи само за информационни цели, и каквато и да е бъдеща подкрепа за проекта, предоставена по линия на Регламента, на някой друг инструмент на Съюза или чрез публично финансиране.

  • Преди да се позове на материалите, потребителят следва внимателно да прецени точността, пълнотата и уместността на информацията с оглед на своите конкретни цели и начина, по който ще я използва, да извърши обичайната комплексна проверка и да получи подходящ професионален съвет с оглед на конкретните обстоятелства.

  • Споменаването на Комисията във всяка информация за проект не предполага непременно наличие на предварителен контакт с компетентните служби на Комисията във връзка с въпросния проект.

  • Информацията за проекти може да включва становища или препоръки на трети страни, които не отразяват непременно вижданията на Комисията, не показват ангажимент от нейна страна и не насърчават предприемането на определени действия.

  • За удобство са вмъкнати връзки към други уебсайтове, което не представлява подкрепа за материалите на тези уебсайтове или за които и да е свързани с тях организации, продукти или услуги. За целите на всяка комплексна проверка тези външни източници на информация следва да бъдат възприемани като намиращи се извън контрола на Комисията. Поради това отговорност на потребителите е да се уверят, че информацията на тези уебсайтове е актуална, точна, надеждна и правилна.

  • Като осъществява достъп до информацията за проекта или друга информация чрез портала, всеки потребител се отказва от всички права на обратен иск срещу Комисията и я освобождава от всякакви претенции, свързани с това, че той използва или разчита на материали, публикувани на уебсайта.