• Kaikki tiedot organisaatioista ja investointihankkeista, jotka Euroopan komissio asettaa saataville InvestEU-portaalin kautta, jäljempänä ’hanketiedot’, ovat käytettävissä siitä lähtökohdasta, että käyttäjät suhtautuvat portaalin käyttöön asianmukaista varovaisuutta noudattaen.

  • Hanketiedot eivät poista portaalin käyttäjän vastuuta, vaan käyttäjän on noudatettava asianmukaista huolellisuutta kunkin investointihankkeen suhteen.

  • Komissio ei anna suoraan eikä epäsuorasti minkäänlaisia takeita eikä lausumia hanketietojen virheettömyydestä eikä paikkansapitävyydestä.

  • Komissio nimenomaan ilmoittaa, ettei se vastaa minkäänlaisesta suorasta, epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä eikä vahingosta, joka jollekin tämän verkkosivuston käyttäjälle on aiheutunut tai joka on aiheutunut verkkosivuston käytön yhteydessä tai kyvyttömyydestä käyttää tätä verkkosivustoa tai joka johtuu hanketietojen, portaalin tai siihen liitetyn sivuston tai siinä esitetyn materiaalin käytöstä, mukaan lukien seuraavista: (ei tyhjentävä luettelo) ansioiden tai tulojen menetys, liiketoimen menetys, hyödyn tai sopimusten menetys, odotettujen säästöjen menetys, tietojen menetys, maineen tai goodwill-arvon menetys ja mikä tahansa muu menetys tai vahinko, johtuipa se mistä syystä tahansa.

  • Materiaali on käytettävissä verkkosivustolla sillä edellytyksellä, että komissio ei anna sen johdosta minkäänlaisia neuvoja.

  • Kuten 24. maaliskuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/523, jäljempänä ’asetus’, 26 artiklassa säädetään, hanketiedot julkaistaan portaalissa vain tiedotustarkoituksessa, eikä julkaisu vaikuta siihen, myönnetäänkö hankkeille mahdollisesti asetuksen tai minkä tahansa muun unionin välineen mukaista tukea tai julkista rahoitusta.

  • Käyttäjien on syytä arvioida huolellisesti portaalissa annettujen tietojen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä ja merkitystä oman käyttötarkoituksensa kannalta, noudattaa asianmukaista huolellisuutta ja pyytää neuvoja asiantuntijoilta ennen kuin he luottavat portaalissa esitettyyn materiaaliin.

  • Komission mainitseminen hanketiedoissa ei välttämättä merkitse, että kyseisen hankkeen ja komission yksiköiden välillä olisi ollut minkäänlaista yhteyttä.

  • Hanketiedoissa voi olla kolmansien osapuolten näkemyksiä tai suosituksia, jotka eivät välttämättä edusta komission näkemyksiä eivätkä osoita komission sitoutuneen tietynlaiseen toimintaan tai kannustavan tiettyä toimintaa.

  • Muille verkkosivustoille johtavien linkkien lisääminen ei tarkoita niillä olevan materiaalin tai minkään niihin liittyvän organisaation tuotteen tai palvelun hyväksymistä. On ymmärrettävä, että tällaiset ulkopuoliset tiedonlähteet eivät ole komission hallittavissa ja että niihin on syytä suhtautua asianmukaisella varovaisuudella. On siis käyttäjän vastuulla varmistaa tällaisilla verkkosivustoilla olevien tietojen ajantasaisuus, tarkkuus, luotettavuus ja paikkansapitävyys.

  • Kun käyttäjät hakevat hanketietoja tai muita tietoja portaalista, he luopuvat kanneoikeudesta komissiota vastaan ja vapauttavat komission kaikista vaatimuksista, jotka voivat liittyä verkkosivuston kautta saatavilla olevan materiaalin käyttöön ja/tai luotettavuuteen.