• Euroopa Komisjon esitab InvestEU portaali kaudu organisatsioonide ja projektide kohta teavet (edaspidi „projektiteave“) eeldusel, et selle teabe kasutamisel võtab kasutaja siiski aluseks oma oskused ja hoolika analüüsi.

  • Portaali kasutajal on seega kohustus olla investeerimisprojektide valimisel ise hoolas.

  • Komisjon ei taga projektiteabe korrektsust ega anna selle kohta mingit otsest ega kaudset kinnitust. Komisjon ei anna ka mingeid garantiisid ega tagatisi projektiteabe täpsuse kohta.

  • Komisjon välistab käesolevaga mis tahes vastutuse otsese, kaudse või muu kahju eest, mis võib kasutajale tekkida seoses selle veebisaidiga või seoses projektiteabe, portaali või mis tahes sellega seotud veebisaitide ja neil avaldatud materjalide kasutamise, kasutamata jätmise või kasutamise tagajärgedega, sealhulgas on välistatud igasugune vastutus: majandusliku kahju, saamata jäänud tulu, kasumi või eeldatud säästude või sõlmimata jäänud lepingute, andmete või maine kaotuse, moraalse kahju või mis tahes muu ükskõik mil viisil tekkinud kahju eest.

  • Sellel veebisaidil avaldatud materjale ei saa käsitada kui komisjoni mingil konkreetsel otstarbel antud kutsealast nõuannet.

  • Nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. märtsi 2021. aasta määruse (EL) 2021/523 (edaspidi „määrus“) artiklis 26, puudub seos üksnes teavitamise eesmärgil projektiteabe avaldamise ja võimaliku toetuse vahel projektidele, mida antakse asjaomase määruse või mõne teise liidu rahastamisvahendi või avalik-õigusliku rahastamise raames.

  • Enne teabe kasutamist peaksid kasutajad hoolikalt kontrollima teabe täpsust, terviklikkust ja asjakohasust konkreetse kasutusotstarbe jaoks ning olema teabe kasutamisel hoolsad ja küsima oma konkreetse olukorra puhul sobivat kutsealast nõu.

  • Kui projektiteabes on komisjoni nimetatud, ei tähenda see tingimata, et komisjoni pädevate talitustega on seoses konkreetse projektiga ühendust võetud.

  • Projektiteave võib sisaldada kolmandate isikute seisukohti või soovitusi, mis ei pruugi olla kooskõlas komisjoni seisukohtadega või osutada komisjoni eelistusele konkreetse tegevuskava osas või tema soovitustele selle kohta.

  • Muude veebisaitide lingid on lisatud ainult kasutusmugavuse suurendamiseks ega tähenda nendel veebisaitidel oleva materjali või sellega seotud organisatsiooni või teenuse heakskiitmist. Need välised teabeallikad on väljaspool komisjoni kontrolli ning neid tuleks hoolikalt kontrollida. Kasutajad peavad ise kindlaks tegema, kas kõnealune väline teave on ajakohane, täpne, usaldusväärne ja õige.

  • Portaali kaudu projektiteavet või muud teavet kasutades nõustub kasutaja sellega, et tal ei ole komisjoni suhtes regressiõigust ega õigust esitada mis tahes nõudeid seoses veebisaidil avaldatud teabe kasutamisega ja/või selle usaldusväärsusega.