• Visa Eiropas Komisijas portālā InvestEU sniegtā informācija par organizācijām un ieguldījumu projektiem (turpmāk "projekta informācija") tiek sniegta ar nosacījumu, ka lietotāji portālu InvestEU izmanto lietpratīgi un rūpīgi.

  • Projekta informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma rūpīgi pārbaudīt individuālo investīciju projektu.

  • Komisija ne tieši, ne netieši negarantē projekta informācijas pareizumu un neuzņemas nekādas saistības saistībā ar to. Projekta informācija tiek sniegta bez jebkādām garantijām un nosacījumiem attiecībā uz tās precizitāti.

  • Komisija nepārprotami noraida jebkādu atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājiem radušies saistībā ar šo tīmekļvietni vai tās izmantošanu, nespēju to izmantot vai saistībā ar projekta informācijas, portāla vai jebkādu ar to saistīto vietņu un jebkādu tajā publiskoto materiālu izmantošanu, tostarp jebkādu atbildību par: ienākumu vai ieņēmumu zaudējumiem, komerciāliem zaudējumiem, peļņas vai līgumu zaudējumiem, paredzamo ietaupījumu zaudējumiem, datu zaudējumiem, reputācijas vai klientūras zaudējumiem un jebkādiem citiem zaudējumiem vai kaitējumiem neatkarīgi no cēloņa.

  • Šīs tīmekļvietnes saturs tiek sniegts ar nosacījumu, ka Komisija ar to neuzņemas saistības sniegt profesionālus padomus konkrētam mērķim.

  • Kā norādīts 26. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. marta Regulā (ES) 2021/523 (turpmāk “Regula”), nav nekādas saistības starp projekta informācijas publicēšanu, kas ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un jebkādu iespējamo turpmāko atbalstu projektiem saskaņā ar Regulu, jebkādu citu Savienības instrumentu vai publiska finansējuma veidā.

  • Pirms informācijas izmantošanas lietotājiem rūpīgi jānovērtē tās precizitāte, pilnīgums un atbilstība lietotāju konkrētajiem mērķiem un lietojumam, jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jālūdz profesionāls padoms lietotāja konkrētajā situācijā.

  • Komisijas pieminēšana projekta informācijā nenozīmē, ka par attiecīgo projektu iepriekš ir notikusi sazināšanās ar Komisijas atbildīgajiem dienestiem.

  • Projekta informācija var ietvert trešo personu uzskatus vai ieteikumus, kuri neatspoguļo Komisijas viedokli un nenozīmē Komisijas saistības vai pamudinājumu konkrēti rīkoties.

  • Saites uz citām tīmekļa vietnēm ir ievietotas ērtības labad, un tās neapstiprina šajās tīmekļa vietnēs ietverto informāciju vai jebkādas ar šīm vietnēm saistītās organizācijas, produktus vai pakalpojumus. Pienācīgas rūpības nolūkos uzskata, ka šie ārējie informācijas avoti ir ārpus Komisijas kontroles. Tādēļ lietotāju pienākums ir pārliecināties par to, vai informācija minētajās tīmekļa vietnēs ir aktuāla, precīza, uzticama un pareiza.

  • Piekļūstot projekta informācijai vai citai informācijai portālā, lietotājs atsakās no jebkādām tiesībām celt prasību tiesā pret Komisiju un atbrīvo Komisiju no pienākuma atbildēt par sūdzībām saistībā ar tīmekļvietnē iekļautās informācijas lietošanu un/vai paļaušanos uz to.