• Wszystkie informacje dotyczące organizacji i projektów inwestycyjnych udostępnianych przez Komisję Europejską w portalu InvestEU (zwane dalej „informacjami o projektach”) publikowane są przy założeniu, że użytkownicy będą korzystać z portalu w sposób kompetentny i rozważny.

  • Informacje o projektach nie zwalniają zatem użytkowników portalu z obowiązku zachowania należytej ostrożności w odniesieniu do indywidualnych projektów inwestycyjnych.

  • Komisja nie daje żadnych gwarancji ani bezpośrednich, ani domyślnych, że informacje o projektach są pozbawione błędów. Informacje o projektach podawane są bez żadnych gwarancji co do ich dokładności.

  • Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z tej strony internetowej lub w związku z wykorzystywaniem lub niemożnością wykorzystania lub skutkami wykorzystania informacji o projektach, portalu lub innych stron z nim powiązanych oraz materiałów w nim opublikowanych. Komisja m.in. wyklucza wszelką odpowiedzialność za: utratę dochodu lub dochodów, straty z działalności gospodarczej, utratę zysków lub kontaktów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę reputacji lub wartości firmy oraz za wszelkie inne straty lub szkody, które mogą wystąpić.

  • Materiały dostępne na tej stronie internetowej są udostępniane przy założeniu, że Komisja nie jest zaangażowana w udzielanie profesjonalnych porad w określonym celu.

  • Jak określono w art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”), nie ma żadnego związku między publikacją informacji o projektach, które służą wyłącznie celom informacyjnym, a ewentualnym przyszłym wsparciem projektów opisanych w rozporządzeniu w ramach jakiegokolwiek innego instrumentu Unii lub ze środków publicznych.

  • Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów użytkownik powinien uważnie ocenić dokładność, kompletność i trafność informacji pod kątem specyficznych potrzeb i zastosowań, przeprowadzić zwyczajowe analizy oparte na zasadzie należytej staranności i skorzystać z profesjonalnego doradztwa stosownie do konkretnej sytuacji.

  • Wzmianka o Komisji w informacjach o projektach niekoniecznie oznacza, że doszło do uprzedniego kontaktu z właściwymi służbami Komisji w sprawie danego projektu.

  • Informacje o projektach mogą obejmować opinie lub zalecenia dla stron trzecich, które niekoniecznie są wyrazem poglądów Komisji lub jej poparcia dla konkretnego rozwiązania bądź zachęty z jej strony do przyjęcia takiego rozwiązania.

  • Linki do innych stron internetowych podano wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym razie nie są one równoznaczne z aprobatą dla treści dostępnych na tych stronach ani jakichkolwiek powiązanych z nimi organizacji, produktów czy usług. Te zewnętrzne źródła informacji znajdują się poza kontrolą Komisji i należy korzystać z nich z należytą ostrożnością. Użytkownicy powinni zatem sprawdzić, czy informacje na tych stronach są aktualne, dokładne, wiarygodne i prawidłowe.

  • Użytkownikom korzystającym z informacji o projektach lub innych informacji dostępnych w portalu nie przysługuje prawo do wniesienia skargi przeciwko Komisji, a Komisja nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia związane z użyciem materiałów dostępnych na tej stronie lub poleganiem na nich.