• Všetky informácie o organizáciách a investičných projektoch poskytnuté Európskou komisiou prostredníctvom Portálu InvestEU (ďalej len „projektové informácie“) sa sprístupňujú pod podmienkou, že používatelia uplatnia svoje vlastné znalosti a starostlivosť v súvislosti s používaním portálu.

  • Poskytnutím projektových informácií sa teda používatelia nezbavujú povinnosti uskutočniť vlastnú hĺbkovú analýzu konkrétneho investičného projektu.

  • Komisia neposkytuje žiadnu záruku, ani nevyhlasuje, či už výslovne alebo implicitne, že projektové informácie sú presné. Projektové informácie sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk, podmienok alebo zábezpek o ich správnosti.

  • Komisia týmto výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za všetky priame, nepriame alebo vyvolané straty alebo škodu spôsobenú používateľovi v súvislosti s týmto webovým sídlom alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou použitia alebo výsledkami použitia projektových informácií, portálu alebo akýchkoľvek webových sídiel prepojených s ním a materiálu na ňom uverejnenom vrátane, a nie výlučne, akejkoľvek zodpovednosti za: stratu príjmu alebo výnosov, obchodnú stratu, stratu zisku alebo zákaziek, stratu očakávaných úspor, stratu údajov, stratu dobrého mena alebo goodwill a akékoľvek iné straty alebo škodu akéhokoľvek druhu bez ohľadu na príčinu.

  • Sprístupnenie materiálu na tomto webovom sídle neznamená, že tým Komisia poskytuje odborné poradenstvo na konkrétny účel.

  • Podľa článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 z 24. marca 2021 (ďalej len „nariadenie“) neexistuje žiadna súvislosť medzi zverejnením projektových informácií, ktoré slúžia len na informačné účely, a akoukoľvek možnou budúcou podporou projektov podľa tohto nariadenia, akéhokoľvek iného nástroja Únie alebo prostredníctvom verejného financovania.

  • Pred tým, než sa používatelia spoľahnú na materiál, by mali starostlivo posúdiť presnosť, úplnosť a primeranosť informácií pre ich konkrétne potreby a použitie, uskutočniť obvyklú hĺbkovú analýzu a získať odborné poradenstvo primerané ich osobitným podmienkam.

  • Zmienka o Komisii v akýchkoľvek projektových informáciách neznamená nevyhnutne, že sa v súvislosti s predmetným projektom uskutočnil predošlý kontakt s príslušnými útvarmi Komisie.

  • Projektové informácie môžu obsahovať stanoviská alebo odporúčania tretích strán, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi Komisie alebo vyjadrovať jej záväzok voči určitému postupu alebo takýto postup podporovať.

  • Odkazy na iné webové lokality sú zahrnuté kvôli ľahšej orientácii a nepredstavujú vyjadrenie súhlasu s materiálom uvedeným na týchto webových lokalitách, ani produktom alebo službou inej pridruženej organizácie. Na účely hĺbkovej analýzy by sa tieto externé informačné zdroje mali považovať za zdroje, ktoré nepodliehajú kontrole Komisie. Je preto povinnosťou používateľov, aby zistili, či sú informácie na týchto webových lokalitách aktuálne, presné, spoľahlivé a správne.

  • Prístupom k projektovým informáciám alebo iným informáciám prostredníctvom portálu sa používatelia vzdávajú uplatňovania akýchkoľvek nárokov voči Komisii a Komisia je oslobodená od akýchkoľvek žalôb, ktoré by sa týkali používania materiálu sprístupneného prostredníctvom tohto webového sídla a/alebo skutočnosti, že sa považoval za spoľahlivý.