• Alle oplysninger om organisationer og investeringsprojekter, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed gennem InvestEU-portalen (herefter: "projektoplysninger"), gives ud fra den forudsætning, at brugerne benytter deres viden og udviser omhu ved brug af portalen.

  • Projektoplysningerne fritager således ikke brugeren for at skulle handle med behørig omhu i forbindelse med de enkelte investeringsprojekter.

  • Europa-Kommissionen udsteder ingen garantier og kan hverken direkte eller indirekte udtale sig om, hvorvidt projektoplysningerne er fri for fejl. Projektoplysningerne leveres uden garantier eller forpligtelser, hvad angår deres nøjagtighed.

  • Europa-Kommissionen frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, driftstab eller skader, som en bruger måtte lide i forbindelse med dette websted eller i forbindelse med brugerens anvendelse af projektoplysninger, portalen eller andre websteder, som er knyttet til portalen, og materiale på portalen, resultatet af denne anvendelse eller en manglende mulighed for at anvende disse ressourcer, herunder ethvert ansvar for: tab af indkomst eller indtægter, tab af omsætning, tab af fortjeneste eller kontrakter, tab af forventet besparelse, tab af data, tab af renommé eller goodwill, og andre tab eller skader af enhver art, uanset årsagen dertil.

  • Oplysningerne på dette websted stilles til rådighed under den forudsætning, at Europa-Kommissionen ikke dermed forpligter sig til at yde faglig rådgivning til et bestemt formål.

  • Som fastsat i artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 (i det følgende benævnt "forordningen") er der ingen forbindelse mellem offentliggørelse af projektoplysninger, som udelukkende er til orientering, og eventuel fremtidig støtte til de projekter, der er beskrevet i forordningen, under noget andet EU-instrument eller gennem offentlig finansiering.

  • Inden brugere stoler på materialet, bør de omhyggeligt vurdere nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen af oplysningerne for deres specifikke behov og anvendelse, sørge for sædvanlig rettidig omhu og få professionel rådgivning, der passer til deres særlige situation.

  • Hvis Europa-Kommissionen er nævnt i projektoplysningerne, betyder det ikke nødvendigvis, at der tidligere har været kontakt med Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene om projektet.

  • Projektoplysningerne kan omfatte synspunkter eller anbefalinger fra tredjemand, som ikke nødvendigvis afspejler Kommissionens holdning eller er udtryk for dens engagement i eller tilskyndelse til en bestemt handlemåde.

  • Links til andre websites er indsat af hensyn til brugervenligheden og er ikke udtryk for en billigelse af materiale på disse websites eller nogen tilknyttet organisation, vare eller tjenesteydelse. Disse eksterne informationskilder betragtes som værende uden for Kommissionens kontrol, hvad angår behørig omhu. Det er således brugernes ansvar at afgøre, om oplysningerne på disse websites er aktuelle, nøjagtige, pålidelige og korrekte.

  • Ved at få adgang til projektoplysninger eller andre oplysninger via portalen giver brugere afkald på deres klageret, og frigør Europa-Kommissionen fra alle krav vedrørende brugen af og/eller tilliden til det materiale, der stilles til rådighed på webstedet.