• De Europese Commissie stelt alle informatie over organisaties en investeringsprojecten ("projectinformatie") via het InvestEU-portaal beschikbaar met dien verstande dat de elke gebruiker bij het gebruik van het portaal de nodige deskundigheid en voorzichtigheid betracht.

  • Dat betekent dat de gebruiker de verplichting heeft een eigen due diligence-onderzoek naar individuele investeringsprojecten te verrichten.

  • De Commissie kan expliciet noch impliciet garanderen dat de projectinformatie foutloos is. De projectinformatie wordt zonder enige garantie of voorwaarde wat betreft de juistheid van de gegevens verstrekt.

  • De Commissie wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijk van de hand voor directe, indirecte of gevolgschade van een gebruiker in verband met het gebruik of de niet-beschikbaarheid van het portaal of de projectinformatie op het portaal of daaraan gekoppelde sites en daarop geposte materialen, zonder enig voorbehoud, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor: verlies van inkomen of opbrengst, omzetderving, misgelopen winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, gegevensverlies, verlies van reputatie en goodwill of voor elk ander verlies of elke andere schade van welke aard dan ook.

  • Het materiaal op deze website wordt beschikbaar gesteld met dien verstande dat de Commissie zich daarmee niet verbindt tot het verlenen van professioneel advies voor een bepaald doel.

  • Overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) nr. 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 (hierna “de verordening”), heeft de publicatie van de projectinformatie, die louter ter informatie dient, geen invloed op het besluit over eventuele toekomstige steun voor projecten in het kader van deze verordening of enig ander EU-instrument, of uit openbare middelen.

  • Alvorens op het materiaal te vertrouwen, moeten gebruikers de juistheid, volledigheid en relevantie van de gegevens voor hun specifieke doeleinden en het gebruik nagaan, de gebruikelijke due diligence verrichten en professioneel advies op maat inwinnen.

  • Vermelding van de Commissie in de projectinformatie betekent niet noodzakelijkerwijs dat er contact is geweest met de bevoegde diensten van de Commissie over het desbetreffende project.

  • De projectinformatie kan standpunten of aanbevelingen van derden bevatten die niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de Commissie weergeven en evenmin als toezegging tot of aanmoediging van een bepaalde handelwijze mogen worden beschouwd.

  • Links naar andere websites worden ingevoegd voor het gemak van de gebruikers en houden geen goedkeuring in van het materiaal op deze websites of van producten of diensten van de desbetreffende organisatie. De Commissie heeft geen enkele invloed op deze externe informatiebronnen ten behoeve van een due diligence-onderzoek. Het is dus de verantwoordelijkheid van de gebruikers om na te gaan of de informatie op die websites actueel, accuraat, betrouwbaar en juist is.

  • De gebruiker ziet in verband met het gebruik van de informatie op het portaal af van elk recht op verhaal op de Commissie en ontslaat de Commissie van elke vordering in samenhang met het gebruik en/of het vertrouwen op materiaal dat via de website beschikbaar is gesteld.