Ingyenes és gyors tanácsadás az Ön európai jogaival kapcsolatban
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Adatvédelmi nyilatkozat

A SOLVIT és az Állampolgárok Tanácsadó Szolgálata (ÁTSZ)

1. Célkitűzések

A SOLVIT olyan Európát átfogó szolgáltatás, amely a magánszemélyeket és a vállalkozásokat hivatott segíteni belső piaci jogaik gyakorlásában azáltal, hogy megoldja a hatóságokkal történő kapcsolattartásuk folyamán felmerülő problémáikat. A kérdések rendszerezéséhez a SOLVIT adatbázist működtet. Az állampolgárok és a vállalkozások által az Európai Bizottsághoz és az EGT-tagállamok nemzeti SOLVIT-központjaihoz benyújtott panaszok megoldása ezen adatbázis segítségével történik. A nemzeti SOLVIT-központok a nemzeti közigazgatáshoz tartoznak.

Az Állampolgárok Tanácsadó Szolgálata (ÁTSZ) európai szintű szolgáltatás, amelyet az Európai Bizottsággal kötött szerződés alapján az Európai Polgári Akciószolgálat (European Citizen Action Service, ECAS) működtet. Az ECAS által foglalkoztatott jogi szakértők személyre szabott információkkal és tanácsokkal látják el az állampolgárokat a belső piaci szabályokból eredő jogaikkal kapcsolatban. A polgárokat adott esetben olyan hatósághoz vagy egyéb (helyi, nemzeti vagy európai szintű) szervhez irányítja, amely megoldást tud nyújtani egyéni problémáikra. Az ÁTSZ a magánszemélyek kérdéseinek kezelésére adatbázist használ.

Az ÁTSZ és a SOLVIT szorosan együttműködik és gördülékeny szolgáltatást biztosít az ügyfelek számára, anélkül, hogy egy adott panaszt kétszer kellene benyújtani. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy az ÁTSZ és a SOLVIT egyes ügyeket egymásnak átad, és így személyes adatok kerülhetnek át az egyik adatbázisból a másikba.

2. Az irányadó jog

Az Európai Bizottság felelősségi körébe tartozó adatkezelési tevékenységekre a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az irányadó.

A nemzeti SOLVIT-központok és az Európai Bizottság által megbízott Európai Polgári Akciószolgálat felelősségi körébe tartozó adatkezelési tevékenységekre a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a megfelelő nemzeti végrehajtási intézkedések az irányadók.

3. Milyen adatokat kell megadni?

Az alábbi személyes adatokra van szükség, ha kérdést vagy panaszt nyújtunk be az ÁTSZ-hez vagy a SOLVIT-hoz: teljes név, életkor (korcsoportonként), teljes cím, e-mail cím, telefonszám, foglalkozási csoport, állampolgárság, illetve az ügyfél által benyújtott kérdésben szereplő egyéb személyes adatok. Amennyiben rendelkezésre állnak, az ügyhöz kapcsolódó dokumentumok is bekerülnek a SOLVIT-adatbázisba.

Ezeket a személyes adatokat az Európai Bizottság, a nemzeti SOLVIT-központok, szükség esetén az ügyben érintett hatóságok, az Európai Bizottsággal szerződéses kapcsolatban álló Európai Polgári Akciószolgálat (ECAS), és az ECAS nevében eljáró jogi szakértők dolgozzák fel.

4. Miért van szükség ezekre az adatokra?

Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy a kérdéssel vagy a panasszal foglalkozó ECAS-, illetve SOLVIT-központoknak dolgozó jogi szakértők választ tudjanak adni a feltett kérdésre és hatékonyan meg tudják oldani a felmerülő problémát. Az adatokat csak a kérdés megválaszolása, illetve a probléma orvoslása érdekében, a nyújtott szolgáltatás minőségének ellenőrzésére, statisztikai célokra vagy bizonyos esetekben – az ügy tárgyától függően – a belső piaci strukturális problémák feltárásának alátámasztására vagy jelentéstételre használják fel.

Direkt marketing céljából vagy egyéb más célból semmilyen személyes adat nem kerül harmadik félhez.

5. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Az ügy kezelése, minőségbiztosítás vagy az adatbázis alkalmazásainak technikai karbantartása céljából a következő személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

  • a SOLVIT- és az ÁTSZ-szolgáltatásért felelős európai bizottsági alkalmazottak,
  • a nemzeti SOLVIT-központok alkalmazottai,
  • az illetékes nemzeti hatóság azon munkatársai, akik egy bizonyos eset kapcsán érintettek,
  • az Európai Bizottság technikai támogatási csoportjának munkatársai,
  • a feladatra kijelölt ECAS-alkalmazottak,
  • az ECAS-szal szerződésben álló technikai támogatási cég munkatársai,
  • az ECAS nevében a kérdésekre válaszoló jogi szakértők.

6. A személyes adatok tárolásának időtartama

Valamennyi tárolt személyes adat az ügy lezárásától vagy a válaszadástól számítva legkésőbb 3 éven belül törlődik. Erre a három éves időtartamra azért van szükség, hogy lehetőség legyen a nyomon követésre, amennyiben az ügy lezárása után új fejlemények látnak napvilágot. Az adatmegőrzési időszak után az üggyel kapcsolatos információk statisztikai céllal csupán anonim formában maradnak meg. Az ügyhöz kapcsolódó kiegészítő dokumentumok azonban, amelyek szintén tartalmazhatnak személyes adatokat, megőrzésre kerülnek azzal a céllal, hogy feltárhatók legyenek a belső piac további strukturális problémái, kivéve, ha az adatok ilyen célú további felhasználását Ön ellenzi. Ebben az esetben a kiegészítő dokumentumok is törlődnek az adatbázisból.

7. Megtilthatja-e Ön személyes adatainak felhasználását?

A SOLVIT magánszemélyek vagy vállalkozások konkrét problémáinak megoldására törekszik. A legtöbb esetben ezért nagyon nehéz megoldást találni a speciális adatok, így a személyes adatok (pl. elérhetőség) nélkül. Ennek ellenére a rendszer lehetőséget biztosít az olyan ügyek benyújtására, amelyeknél az ügyfél személyes adatai nem jutnak el az úgynevezett illetékes központhoz, amely az ügy tényleges megoldását végzi. Ebben az esetben kizárólag a hazai SOLVIT-központ és az Európai Bizottság SOLVIT-tal foglalkozó munkatársai férnek hozzá az ügyfél beazonosítását lehetővé tévő adatokhoz.

Az ÁTSZ célja, hogy konkrét tanáccsal lássa el a magánszemélyeket. Ennek érdekében a szakértőknek hozzá kell férniük a kérdéshez, valamint minden olyan személyes adathoz, amely a helyzet elemzéséhez és a kérdés megválaszolásához szükséges. Elengedhetetlen tehát, hogy az ÁTSZ ismerje az állampolgár adott helyzetének részletes leírását, (és e-mail címét vagy telefonszámát).

8. Biztonsági intézkedések az illetéktelen hozzáférés megakadályozására

Az SOLVIT és az ÁTSZ adatbázisaiban tárolt személyes adatokhoz csak az 5. pontban (Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?) meghatározott személyek kis csoportja férhet hozzá. A személyes adatokhoz felhasználónév és jelszó megadásával lehet hozzáférni. A SOLVIT adatbázis egy részéhez emellett az internetes banki szolgáltatásoknál alkalmazott kódhoz hasonló további számsorra is szükség van. A SOLVIT-rendszert részben a https speciális biztonságos internetprotokoll is védi.

9. Hozzáférés a saját személyes adatokhoz

A SOLVIT és az ÁTSZ adatbázisában tárolt adataihoz Önnek nincs közvetlen hozzáférése. Ha tudni szeretné, mely személyes adatai szerepelnek az adatbázisban, illetve ha módosítani vagy törölni kívánja ezeket az adatokat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SOLVIT- vagy az ÁTSZ-munkacsoporttal (a címet lásd a 11. pontban).

Amennyiben ügyét nemzeti SOLVIT-központ kezelte, az ügyért felelős hazai SOLVIT-központtól kérheti ki az ügyével kapcsolatosan tárolt összes információt, és ugyanott kérelmezheti a hibás adatok javítását vagy törlését.

10. Kiegészítő információk

Az Adatvédelmi nyilatkozaton kívül a „Fontos jogi nyilatkozat” (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_hu.htm) is alkalmazandó.

11. Kapcsolat

Az Európai Bizottsághoz címzett, a SOLVIT-tal és az ÁTSZ-szel kapcsolatos valamennyi kérdés külön postaládákba érkezik. A postaládával foglalkozó kijelölt bizottsági alkalmazottak az Ön által küldött személyes adatokat csak a kérdés megválaszolásához szükséges mértékben használják fel. Amennyiben az adott szolgálat nem tud válaszolni, továbbítja az Ön üzenetét a Bizottság valamely más szolgálatához. Erről Ön tájékoztatást kap.

Üzenetét mi nem továbbítjuk Bizottságon kívüli címzettnek, de amennyiben harmadik fél bevonása látszik a legmegfelelőbbnek a kérdés tisztázása végett, tanácsolni fogjuk, hogy ezt Ön tegye meg. Az üzenet és a hozzá kapcsolódó adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az a kérdés megválaszolásához szükséges, illetve a tárgytól függően addig, ameddig az első válaszadás utáni tovább intézkedések ezt indokolják.

Amennyiben szeretne rendszeresen híreket kapni a SOLVIT-ról, feliratkozhat a levelezőlistára. Valamennyi új üzenet tájékoztatást tartalmaz arról, hogyan lehet leiratkozni a listáról. A levelezőlistához csak az Európai Bizottság SOLVIT-tal foglalkozó munkatársainak van hozzáférése. Direkt marketing céljából vagy egyéb más célból a listán szereplő e-mail címek nem kerülnek sem egyéb bizottsági szolgálathoz, sem pedig harmadik félhez.

A SOLVIT-ot és az ÁTSZ-t az Európai Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóságának az egységes piaci segítségnyújtási szolgálatokkal foglalkozó munkacsoportja irányítja. Az adatkezelésért felelős személy a munkacsoport mindenkori vezetője.

Kapcsolattartási cím (SOLVIT és CSS):
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussels
Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu