Безплатни и бързи съвети за вашите европейски права
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Декларация за поверителност

СОЛВИТ и Служба за ориентиране на гражданите (CSS)

1. Цели

СОЛВИТ е европейска служба, която помага на гражданите и предприятията да упражняват правата си на вътрешния пазар, като допринася за разрешаване на проблемите, които те срещат с обществените власти. СОЛВИТ използва база данни за заявките за помощ, за да решава проблемите, изпратени от граждани и предприятия до Европейската комисия и до националните центрове СОЛВИТ във всички държави от Европейското икономическо пространство. Националните центрове са част от националните администрации.

Службата за ориентиране на гражданите (CSS) е европейска служба, управлявана от Европейската служба за граждански действия (ECAS) по договор с Европейската комисия. ECAS наема правни експерти, които предоставят на гражданите съобразена с техния случай информация и съвети за техните права на вътрешния пазар. При необходимост гражданите се насочват или „ориентират“ към органа (на местно, национално или европейско равнище), който трябва да може да им помогне да решат конкретния проблем. Службата за ориентиране използва база данни за запитванията на гражданите.

СОЛВИТ и CSS си сътрудничат тясно, а услугите им се допълват, така че на гражданите не се налага да изпращат запитванията си два пъти. Даден случай например може да бъде прехвърлен от CSS на СОЛВИТ или обратно, при което личните данни, свързани с него, се прехвърлят от едната база данни към другата.

2. Кой е приложимият закон?

Всички действия за обработване на данни, за които Европейската комисия носи отговорност, се ръководят от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Всички действия за обработване на данни, за които носят отговорност националните центрове СОЛВИТ и изпълнителят по договор с Комисията ECAS (Европейска служба за граждански действия), са регламентирани от Директива 1995/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и от свързаните с нея национални закони за прилагане.

3. Кои данни се обработват?

Когато изпращате вашия въпрос или случай до Службата за ориентиране или до СОЛВИТ, се обработват следните данни: име и фамилия, възрастова група, пълен адрес, електронен адрес, телефонен номер, икономическа категория, националност и всички останали лични данни, съдържащи се във вашето запитване. Допълнителните документи по случая, когато има такива, също се добавят към досието в базата данни на СОЛВИТ.

Тези лични данни се обработват от Европейската комисия, от националните СОЛВИТ центрове, от публичните власти, имащи отношение към случая, когато това е необходимо, от подизпълнителя за Комисията ECAS (Европейска служба за граждански действия) и от правните експерти, разглеждащи случая от името на ECAS.

4. Каква е целта на обработването на данни?

Данните са необходими на правните експерти, работещи за ECAS и центровете СОЛВИТ, за да отговорят на вашия въпрос и да решат вашия проблем успешно. Данните се използват единствено за отговаряне на въпроса, за разрешаване на проблема, за упражняване на качествен контрол по отношение на оказаната услуга, за статистически цели и в някои случаи – и в зависимост от естеството на случая – като подкрепящи доказателства при разрешаването на структурни проблеми във функционирането на вътрешния пазар или при изготвянето на доклади.

Данните не се споделят с външни лица за преки маркетингови или други цели.

5. Кой има достъп до вашите лични данни?

Следните лица могат да имат достъп до вашите лични данни, когато това е необходимо за обработване на вашия случай, за качествен контрол или за техническа поддръжка на базите данни:

  • служители на Европейската комисия, отговарящи за СОЛВИТ и Службата за ориентиране на гражданите,
  • служители на националните центрове СОЛВИТ,
  • служители, имащи отношение към случая, от съответните национални публични власти,
  • екипът за техническа поддръжка на Европейската комисия,
  • специално определени служители на ECAS,
  • служители на техническия подизпълнител на ECAS,
  • правните експерти, натоварени с отговора на вашето запитване от името на ECAS.

6. Колко време се съхраняват вашите данни?

Всички запазени лични данни се изтриват не по-късно от 3 години след приключване на случая или изпращане на отговора. Това позволява да се проследи развитието на случаите след приключването им. След края на този период информация за случаите се пази единствено под анонимна форма за статистически цели. Въпреки това придружаващите документи по случая, които е възможно да съдържат лични данни, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за разрешаването на структурни проблеми във функционирането на вътрешни пазар, освен ако не възразите изрично срещу използването на тези данни с подобна цел. В такъв случай придружаващите документи също се изтриват от базата данни.

7. Можете ли да откажете личните ви данни да бъдат обработени?

Задачата на СОЛВИТ е да решава конкретни проблеми на гражданите или предприятията. Ето защо обикновено е много трудно да разрешим проблема успешно без да знаем конкретни подробности по случая, включително лични данни, като например координатите ви за връзка. Въпреки това системата позволява въвеждането на случаи, при които т.нар. водещ център СОЛВИТ, натоварен с разрешаването на проблема, няма достъп до личните ви данни. В такива случаи само домашния ви център СОЛВИТ и служителите на Комисията, отговарящи за СОЛВИТ, имат достъп до данните за идентифициране на клиента.

Службата за ориентиране на гражданите (CSS) има за задача да предоставя конкретни съвети на отделни граждани. Това се прави от експерти, които имат нужда от достъп до запитването, включително до всички лични данни на гражданина, необходими за анализиране на ситуацията и даване на подходящ отговор. За тази цел е важно да предоставите подробно описание на обстоятелствата по случая и електронен адрес или телефонен номер за връзка.

8. Какви мерки за сигурност се прилагат, за да се предотврати неразрешен достъп до данните?

Достъп до личните данни в СОЛВИТ и CSS имат само ограничен брой лица, посочени в точка 5 „Кой има достъп до вашите лични данни?“ по-горе. За да получат достъп до вашите данни, лицата имат нужда от потребителско име и парола, а в базата данни на СОЛВИТ – и от допълнителен цифров код, подобен на кодовете, използвани от системите за лично онлайн банкиране. Системата на СОЛВИТ е отчасти защитена и чрез специалния интернет протокол „https“.

9. Достъп до вашите лични данни

Вие нямате пряк достъп до вашите лични данни, съхранявани в базите данни на СОЛВИТ и CSS. Ако искате да разберете кои от тези данни се обработват или са били обработени, или ако желаете да ги промените или изтриете, моля свържете се с екипа на СОЛВИТ или CSS на адреса ,посочен в точка 11 по-долу.

Ако сте отнесли случая си до национален СОЛВИТ център, можете да поискате от домашния център СОЛВИТ, натоварен със случая, всички свързани с него сведения и да помолите за коригиране или изтриване на неправилните данни.

10. Допълнителна информация

Освен настоящата декларация за поверителност важи и „важната правна информация“ (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_bg.htm).

11. За контакти

За всички въпроси, адресирани до Европейската комисия във връзка със СОЛВИТ и CSS, са предвидени специални електронни пощенски кутии. Служителите на Комисията, отговарящи за тези кутии, обработват вашите лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо, за да се отговори на вашия въпрос. Ако не могат да ви отговорят, те ще препратят вашето съобщение до друг отдел на Комисията. Ще бъдете уведомени за това със съобщение.

Вашият въпрос няма да бъде препратен на никого извън Комисията, но ако най-добрият начин да получите отговор е да се свържете с външно лице, ще ви посъветваме да го направите директно. Вашите писма и свързаните с тях данни се пазят толкова дълго, колкото е необходимо, за да им се отговори и да се предприемат последващи действия, ако се налагат такива след първоначалния отговор.

Ако желаете да получавате редовни новини за СОЛВИТ, можете да се абонирате за нашия бюлетин. Всички негови броеве съдържат инструкции как да отмените абонамента си. Достъп до адресите на абонатите имат само служителите на Комисията, отговарящи за СОЛВИТ. Електронните адреси на абонатите няма да бъдат споделяни с други служби на Комисията или с трети лица за преки рекламни цели.

СОЛВИТ и CSS се управляват от работна група „Помощни услуги за единния пазар“ на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на Комисията. Отговорното лице (администратор) е ръководителят на тази работна група.

Адресът за връзка със СОЛВИТ и Службата за ориентиране е:
Европейска комисия
Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“
Работна група „Помощни услуги за единния пазар“
B-1049 Брюксел
Белгия
markt-b-tf1@ec.europa.eu