Iespēja ātri un par velti saņemt padomu par jūsu tiesībām, kas izriet no ES tiesību aktiem
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Paziņojums par personas datu aizsardzību

SOLVIT un dienests “Iedzīvotāju ceļvedis”

1. Uzdevumi

SOLVIT ir Eiropas mēroga dienests, kas palīdz iedzīvotājiem un uzņēmumiem īstenot tiesības, kuras viņiem piešķirtas iekšējā tirgus tiesību aktos, un nāk talkā, risinot problēmas ko viņiem šajā jomā sagādājušas valsts iestādes. Lūgumus palīdzēt, ko iedzīvotāji un uzņēmumi iesnieguši Eiropas Komisijā un Eiropas Ekonomikas zonas valstu SOLVIT centros, reģistrē datubāzē, kuru izmanto, lai atrisinātu viņu problēmas. Valstu SOLVIT centri parasti ir valstu pārvaldes sastāvdaļa.

“Iedzīvotāju ceļvedis” ir Eiropas mēroga dienests, kura darbu organizē Eiropas Pilsoņu aktivitāšu dienests (ECAS), pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Komisiju. ECAS strādā juridiskie eksperti, kas piedāvā iedzīvotājiem informāciju atkarībā no viņu vajadzībām un sniedz padomus par tiesībām, kuras viņiem piešķirtas iekšējā tirgus tiesību aktos. Vajadzības gadījumā cilvēkiem iesaka vērsties tajā iestādē vai struktūrā (pašvaldības, valsts vai Eiropas līmenī), kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums. “Iedzīvotāju ceļvedis” izmanto datubāzi, kur apkopoti iedzīvotāju pieprasījumi.

“Iedzīvotāju ceļvedis” un SOLVIT cieši sadarbojas, un to pakalpojumi cits citu papildina, atrisinot pieteikuma iesniedzēju sarežģījumus tā, lai viņiem nevajadzētu savu pieteikumu iesniegt divreiz. Tādēļ var gadīties, ka SOLVIT pārņem kādu lietu no “Iedzīvotāju ceļveža” vai otrādi, tas pats attiecas arī uz personas datu apmaiņu starp dienestu datubāzēm.

2. Kādas ir piemērojamās tiesības?

Visu veidu datu apstrādi, par ko atbild Eiropas Komisija, reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Datu apstrādi, kas noris valstu SOLVIT centros un Eiropas Pilsoņu aktivitāšu dienesta (ECAS) pārziņā, kurš darbojas Eiropas Komisijas uzdevumā, reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī attiecīgie valstu tiesību akti, kuros šī direktīva ir transponēta.

3. Kādus datus apstrādā?

Ja cilvēks iesniedz SOLVIT vai “Iedzīvotāju ceļvedī” jautājumu vai lietu izskatīšanai, apstrādā šādus viņa personas datus: vārdu un uzvārdu, vecumu, pilnu adresi, e pasta adresi, tālruņa numuru, piederību ekonomiskajai kategorijai, valstspiederību un visus pārējos personas datus, kas minēti viņa iesniegumā. Ja pielikumā iesniedz papildinošus dokumentus, arī tos pievieno viņa lietai SOLVIT datubāzē.

Šos personas datus apstrādā Eiropas Komisija, valstu SOLVIT centri, vajadzības gadījumā arī lietā iesaistītās valsts iestādes, Eiropas Komisijas līgumpartneris Eiropas Pilsoņu aktivitāšu dienests un juridiskie eksperti, kas izskata lietu tā uzdevumā.

4. Kāds ir datu apstrādes mērķis?

Šie dati ir vajadzīgi juridiskajiem ekspertiem, kas strādā ECAS un SOLVIT centros, lai izskatītu lietu un atrisinātu problēmu. Tos izmanto vienīgi tam, lai ievāktu ziņas, atrisinātu problēmu, pārbaudītu sniegto pakalpojumu kvalitāti, iegūtu statistikas datus un dažos gadījumos atkarībā no problēmas veida izmantotu par pierādījumiem, kas liecina par nopietnām iekšējām problēmām iekšējā tirgus darbībā. Turklāt datus izmanto arī atskaitēm.

Šos datus neizpauž trešām personām ne tiešā mārketinga, ne citām vajadzībām.

5. Kas var piekļūt jūsu personas datiem?

Jūsu personas datiem var piekļūt šādas personas (ja tas nepieciešams jūsu lietas apstrādei, kvalitātes kontrolei vai datubāzes lietojumprogrammu uzturēšanai darba kārtībā):

  • Eiropas Komisijas personāls, kas atbild par SOLVIT un “Iedzīvotāju ceļvedi”,
  • valstu SOLVIT centru personāls,
  • attiecīgo valsts iestāžu personāls, kas iesaistīts lietas izskatīšanā,
  • Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības dienesta darbinieki,
  • īpaši norīkots ECAS personāls,
  • ECAS tehniskā līgumpartnera personāls,
  • juridiskie eksperti, kas sniedz atbildi uz pieprasījumu ECAS vārdā.

6. Cik ilgi uzglabās jūsu datus?

Visus glabātos personas datus dzēš ne vēlāk kā 3 gadus pēc lietas slēgšanas vai atbildes. Šis termiņš atvēlēts tālab, lai nodrošinātu lietas izsekojamību gadījumā, ja pēc tās slēgšanas parādītos jauni fakti. Pēc šī perioda lietas informācija saglabājas anonimizētā veidā statistikai. Toties papilddokumentus, kuri ietilpst lietā un, iespējams, satur personas datus, uzglabā tik ilgi, cik nepieciešams, lai atrisinātu dziļākas strukturālas problēmas iekšējā tirgus darbībā, ja vien jūs neizsakāt iebildumus pret šo ziņu izmantošanu minētajā nolūkā. Tādā gadījumā no datubāzes dzēš arī papilddokumentus.

7. Vai varat aizliegt apstrādāt savus personas datus?

SOLVIT cenšas atrisināt konkrētas iedzīvotāju vai uzņēmumu problēmas. Vairumā gadījumu ir ļoti grūti panākt pozitīvu rezultātu, ja trūkst konkrētu ziņu par lietu, piemēram, tādu personas datu kā adrese un kontakttālrunis. Tomēr sistēmā var noformēt lietas, kur atbildīgais SOLVIT centrs, kas risina problēmu, nevar skatīt ziņas par klientu. Tādos gadījumos tikai klienta vietējais SOLVIT centrs un Eiropas Komisijas personāls, kas atbild par SOLVIT darbību, var piekļūt klienta identifikācijas datiem.

“Iedzīvotāju ceļveža” uzdevums ir sniegt konkrētus padomus iedzīvotājiem. To dara eksperti, kam jāpiekļūst lietas informācijai, arī attiecīgā pilsoņa personas datiem, lai analizētu situāciju un atbildētu uz jautājumu. Tāpēc ir svarīgi, lai būtu pieejams sīks konkrētās situācijas apraksts un e pasta adrese vai tālruņa numurs.

8. Kādi drošības pasākumi novērš neatļautu piekļuvi?

Personas datiem SOLVIT un “Iedzīvotāju ceļveža” sistēmā var piekļūt tikai ierobežots cilvēku loks, kā aprakstīts iepriekš 5. punktā “Kas var piekļūt jūsu personas datiem?”. Viņiem jāievada lietotājvārds un parole, turklāt SOLVIT datubāzē papildus pieprasa ievadīt arī ciparu kodu (līdzīgi kā internetbankā). SOLVIT sistēmu aizsargā arī īpašs, drošs interneta protokols (https).

9. Piekļuve jūsu personas datiem

Jums nav tiešas piekļuves saviem personas datiem, ko glabā SOLVIT un “Iedzīvotāju ceļveža” datubāzē. Ja gribat zināt, kuri no jūsu personas datiem ir vai tiek apstrādāti, vai vēlaties dzēst vai labot datus par sevi, sazinieties ar SOLVIT vai “Iedzīvotāju ceļveža” darbiniekiem (kontaktinformācija norādīta 11. punktā).

Ja jūsu lieta ir izskatīta kādas valsts SOLVIT centrā, varat vērsties atbildīgajā SOLVIT centrā un pieprasīt pilnu informācijas izrakstu ar ziņām par jums, bet vēlāk lūgt labot vai dzēst nepareizos datus.

10. Papildu informācija

Papildus šim paziņojumam par personas datu aizsardzību spēkā ir arī “Svarīgs juridisks paziņojums” (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_lv.htm).

11. Kontakti

Visus jautājumus par SOLVIT un “Iedzīvotāju ceļvedi” Eiropas Komisijai var nosūtīt uz īpašām elektroniskajām pastkastītēm. Par tām atbildīgā Komisijas dienesta ierēdņi apstrādās jūsu personas datus vienīgi tiktāl, lai atbildētu uz jūsu jautājumu vai lūgumu. Ja šis dienests nespēs sniegt atbildi, jautājumu pārsūtīs citam Komisijas dienestam. Jūs saņemsit paziņojumu, kurā tiksit par to informēts.

Mēs nepārsūtīsim jūsu vēstuli nevienam ārpus Komisijas, tomēr ieteiksim tieši sazināties ar kādu citu instanci, ja tas būs labākais veids, kā atrisināt jūsu problēmu. Vēstules un ar tām saistītos datus glabā tik ilgi, cik nepieciešams, lai atbildētu uz tiem un vajadzības gadījumā pārbaudītu lietas attīstības gaitu pēc sākotnējās atbildes.

Ja vēlaties saņemt regulārus jaunumus par SOLVIT, varat pieteikties mūsu jaunumu vēstkopā. Regulārajos jaunumu apskatos būs iekļauta informācija, kā atteikties no dalības tajā. Vēstkopas adresātu sarakstam var piekļūt tikai Eiropas Komisijas darbinieki, kas atbild par SOLVIT dienestu. Vēstkopas e pasta adreses nenodod ne citiem Komisijas dienestiem, ne trešām personām tiešā mārketinga nolūkos.

SOLVIT un “Iedzīvotāju ceļvedi” vada Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta Vienotā tirgus palīdzības pakalpojumu īpašā uzdevumu grupa. Atbildīgā persona, kas kontrolē dienesta darbību, ir šīs uzdevumu grupas vadītājs.

SOLVIT un “Iedzīvotāju ceļveža” kontaktadrese:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussels
Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu