Γρήγορες και δωρεάν συμβουλές για τα ευρωπαϊκά σας δικαιώματα
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Δήλωση περί απορρήτου

Το SOLVIT και η Υπηρεσία Προσανατολισμού των Πολιτών (CSS)

1. Στόχοι

Το SOLVIT είναι πανευρωπαϊκό δίκτυο που βοηθά πολίτες και επιχειρήσεις στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά, επιλύοντας προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν με δημόσιες αρχές. Το SOLVIT χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων για να απαντά σε ερωτήματα που υποβάλλουν πολίτες και επιχειρήσεις είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στα εθνικά κέντρα SOLVIT σε όλα τα κράτη μέλη του ΕΟΧ. Τα εθνικά κέντρα SOLVIT αποτελούν μέρος της δημόσιας διοίκησης κάθε κράτους μέλους.

Η CSS είναι πανευρωπαϊκή υπηρεσία της οποίας τη λειτουργία έχει αναλάβει η Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών (ΕCAS) βάσει σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ECAS απασχολεί νομικούς εμπειρογνώμονες που παρέχουν στους πολίτες εξατομικευμένες συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι πολίτες κατευθύνονται ή παραπέμπονται στην αρχή άλλου οργανισμού (τοπικού, εθνικού ή ευρωπαϊκού) που θα μπορούσε να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η CSS διατηρεί βάση δεδομένων για ερωτήματα που λαμβάνει από πολίτες.

Η CSS και το SOLVIT συνεργάζονται στενά και εξυπηρετούν τους αιτούντες από κοινού, χωρίς να χρειάζεται αυτοί να υποβάλουν ξεχωριστά δύο φορές το αίτημά τους. Για το λόγο αυτό, μια υπόθεση μπορεί να διαβιβαστεί από την CSS στο SOLVIT ή και αντίστροφα, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από τη μία βάση δεδομένων στην άλλη.

2. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο;

Όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Όλες οι πράξεις επεξεργασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών κέντρων SOLVIT και της Υπηρεσίας Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών, με την οποία έχει συνάψει σύμβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και από τις σχετικές εθνικές διατάξεις εφαρμογής.

3. Ποια δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία;

Με την υποβολή ερωτήματος ή υπόθεσης στην CSS ή στο SOLVIT, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ηλικιακή κατηγορία, πλήρης διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, οικονομική κατάσταση, ιθαγένεια, και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που περιέχεται στο ερώτημα που υπέβαλε ο αιτών. Εφόσον υπάρχουν έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, αυτά προστίθενται επίσης στο αρχείο της βάσης δεδομένων SOLVIT.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα τα επεξεργάζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εθνικά κέντρα SOLVIT, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τις δημόσιες αρχές που εμπλέκονται στην υπόθεση, η Υπηρεσία Δράσης Ευρωπαίων Πολιτών (ECAS) καθώς και οι νομικοί εμπειρογνώμονες που εξετάζουν την υπόθεση για λογαριασμό της ECAS.

4. Για ποιο λόγο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων;

Τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για να μπορούν οι ειδικευμένοι νομικοί των κέντρων ECAS και SOLVIT να απαντούν στα ερωτήματα και να επιλύουν τα προβλήματα που τους υποβάλλετε. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίλυση του προβλήματος, για τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, για στατιστικούς λόγους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το θέμα, ως στοιχεία που αποδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή για την κατάρτιση εκθέσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους για λόγους άμεσης προώθησης προϊόντων ή για άλλους λόγους.

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την εξέταση της υπόθεσής σας, είτε για λόγους ποιοτικού ελέγχου ή τεχνικής συντήρησης των εφαρμογών της βάσης δεδομένων, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα ακόλουθα πρόσωπα:

  • προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με το SOLVIT και την CSS,
  • προσωπικό των εθνικών κέντρων SOLVIT,
  • προσωπικό των αρμόδιων εθνικών αρχών που εμπλέκονται στην υπόθεση,
  • προσωπικό της ομάδας τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  • ειδικά ορισθέν προσωπικό της ECAS,
  • προσωπικό τεχνικής υποστήριξης που έχει συνάψει σχετική σύμβαση,
  • νομικοί εμπειρογνώμονες εξουσιοδοτημένοι να απαντήσουν εξ ονόματος της ECAS στο υποβληθέν ερώτημα.

6. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Όλα τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αφού παρέλθουν τουλάχιστον 3 χρόνια από το κλείσιμο της υπόθεσης ή αφού δοθεί απάντηση. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να δοθεί συνέχεια αν υπάρξουν νέες εξελίξεις μετά το κλείσιμο της υπόθεσης. Μετά από αυτή την περίοδο διατήρησης, οι πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση φυλάσσονται σε ανώνυμη μόνο μορφή για στατιστικούς λόγους. Ωστόσο, δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος του φακέλου της υπόθεσης και μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν ορισμένα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εκτός αν εκφράσετε την αντίθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά έγγραφα θα διαγραφούν και αυτά από τη βάση δεδομένων.

7. Μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Το SOLVIT στοχεύει στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένοι πολίτες ή επιχειρήσεις. Συνεπώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια θετική κατάληξη χωρίς να είναι γνωστές οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα των στοιχείων επικοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα επιτρέπει την καταχώριση υποθέσεων για τις οποίες όλα τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη τηρούνται μυστικά από το Lead SOLVIT Centre που είναι επιφορτισμένο με την επίλυση του προβλήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, μόνο το Home SOLVIT Centre και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για το SOLVIT έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αναγνώρισης του πελάτη.

Στόχος της CSS είναι να παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές σε μεμονωμένους πολίτες. Οι συμβουλές αυτές προέρχονται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι, για να αναλύσουν την εκάστοτε κατάσταση και να απαντήσουν στο ερώτημα, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αίτηση καθώς και στα προσωπικά δεδομένα του πολίτη. Για το λόγο αυτό απαιτούνται η λεπτομερής περιγραφή των ιδιαίτερων περιστατικών και των στοιχείων του πολίτη καθώς και η ηλεκτρονική του διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου του.

8. Ποια μέτρα ασφαλείας προβλέπονται κατά της μη εγκεκριμένης πρόσβασης;

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των βάσεων του SOLVIT και της CSS επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, όπως αναφέρεται στο σημείο 5 "Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;". Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα απαιτείται κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης και, για τη βάση δεδομένων του SOLVIT, εν μέρει επίσης ένας συμπληρωματικός ψηφιακός κωδικός παρόμοιος με αυτόν που χρησιμοποιείται στα τραπεζικά συστήματα εξυπηρέτησης πελατών μέσω προσωπικού υπολογιστή. Το σύστημα SOLVIT προστατεύεται επίσης με το https, ένα ειδικό, ασφαλές διαδικτυακό πρωτόκολλο.

9. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων SOLVIT και CSS. Αν θέλετε να μάθετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία ή αν επιθυμείτε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τέτοιων δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα SOLVIT ή CSS στη διεύθυνση που θα βρείτε στο σημείο 11.

Αν η υπόθεσή σας έχει εξεταστεί από εθνικό κέντρο SOLVIT, μπορείτε να ζητήσετε από το Home SOLVIT Centre που χειρίζεται την υπόθεση πλήρες αρχείο όλων των περιλαμβανόμενων πληροφοριών καθώς και τη διόρθωση ή διαγραφή τυχόν εσφαλμένων δεδομένων.

10. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιπλέον αυτής της δήλωσης περί απορρήτου ισχύει και η «Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου» (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_el.htm).

11. Επικοινωνία

Υπάρχει ένα ειδικό γραμματοκιβώτιο για όλα τα ερωτήματα που προορίζονται για το SOLVIT και την CSS και αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής που διαχειρίζονται το γραμματοκιβώτιο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να απαντήσουν στο ερώτημά σας. Εάν η υπηρεσία δεν μπορεί να απαντήσει, προωθεί το μήνυμα με το ερώτημά σας σε άλλη υπηρεσία της Επιτροπής, ενημερώνοντάς σας με σχετικό μήνυμα.

Το μήνυμά σας δεν προωθείται σε κανένα πρόσωπο εκτός Επιτροπής. Αν, ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για το χειρισμό του ερωτήματός σας είναι η επαφή με τρίτο πρόσωπο, τότε σας συμβουλεύουμε να έλθετε απευθείας σε επαφή μαζί του. Τα μηνύματα και τα σχετικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για να δοθεί απάντηση και, ανάλογα με τη σοβαρότητα, για οιαδήποτε συνέχεια μπορεί να απαιτηθεί μετά την αρχική απάντηση.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα για το SOLVIT, μπορείτε να εγγραφείτε σε κατάλογο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα μηνύματα θα περιέχουν οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαγραφείτε από τον κατάλογο. Πρόσβαση στον κατάλογο έχουν μόνο οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιοι για το SOLVIT. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του καταλόγου δεν κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής ούτε σε τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Η διαχείριση του SOLVIT και της CSS είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της ειδικής ομάδας «Single Market Assistance Services Task Force». Αρμόδιο πρόσωπο (ελεγκτής) είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της ειδικής ομάδας.

Διεύθυνση επικοινωνίας για το SOLVIT και την CSS:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussels
Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu