Bezplatné a rýchle poradenstvo o vašich právach občana EÚ
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

SOLVIT a Navigačná služba pre občanov (NSO)

1. Ciele

SOLVIT je celoeurópska služba, ktorá občanom a podnikom pomáha pri uplatňovaní ich práv vyplývajúcich z právnych predpisov o vnútornom trhu, a to prostredníctvom riešenia ich problémov, ktoré vznikli pri styku s verejnými orgánmi. SOLVIT využíva databázu žiadostí o pomoc na riešenie problémov, ktoré občania a podniky predložili Európskej komisii a vnútroštátnym centrám SOLVIT-u vo všetkých členských krajinách EHP; vnútroštátne centrá SOLVIT-u sú súčasťou štátnej správy.

NSO je celoeurópska služba prevádzkovaná Európskym útvarom pre občiansku činnosť (ECAS) na základe zmluvy s Európskou komisiou. ECAS využíva služby právnych expertov, ktorí občanom ponúkajú personalizované informácie a poradenstvo o ich právach podľa právnych predpisov o vnútornom trhu. V prípade potreby sú občania odporučení alebo „nanavigovaní“ na orgán alebo iný subjekt (na miestnej, celoštátnej alebo európskej úrovni), ktorý by mal vyriešiť ich konkrétny problém. NSO využíva databázu na otázky od občanov.

NSO a SOLVIT úzko spolupracujú a poskytujú ucelenú službu, ktorá slúži na riešenie problémov žiadateľov bez toho, aby bolo potrebné predložiť otázku dvakrát. Z tohto dôvodu môže byť prípad prevedený z NSO na SOLVIT či naopak vrátane prevodu osobných údajov medzi databázami.

2. Aké právne predpisy sa použijú?

Všetky úkony spracovania údajov, za ktoré zodpovedá Európska komisia, sú upravené nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Všetky úkony spracovania údajov, za ktoré zodpovedajú centrá SOLVIT-u a Európsky útvar pre občiansku činnosť (ECAS), sú upravené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

3. Aké údaje sa spracovávajú?

Pri predkladaní otázky alebo prípadu NSO alebo SOLVIT-u sa spracovávajú tieto osobné údaje: celé meno, vekové rozpätie, úplná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, hospodárska kategória, štátna príslušnosť a všetky ostatné osobné údaje, ktoré žiadateľ uviedol v predkladanej žiadosti. Do databázy SOLVIT-u sa vložia aj dokumenty podporujúce tvrdenia predkladateľa, ak sú k dispozícii.

Tieto osobné údaje spracováva Európska komisia, vnútroštátne centrá SOLVIT-u a v prípade potreby orgány verejnej správy zapojené do riešenia prípadu, zmluvný partner Európskej komisie Európsky útvar pre občiansku činnosť (ECAS) a právni experti, ktorí v mene ECAS-u skúmajú prípad.

4. Načo sa spracovávajú údaje?

Tieto údaje umožnia právnym expertom pracujúcim pre ECAS a osloveným centrám SOLVIT-u, aby čo najefektívnejšie odpovedali na položenú otázku a vyriešili predložený problém. Údaje budú použité len na účely odpovede na otázku, na riešenie problému, na kontrolu kvality poskytovaných služieb, na štatistické účely a v určitých prípadoch v závislosti od predmetu ako podporný dôkaz pri riešení štrukturálnych problémov fungovania vnútorného trhu alebo pri príprave správ.

Údaje sa neposkytujú tretím stranám na účely priameho marketingu, ani na žiadne iné účely.

5. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

V prípade, že je to nevyhnutné na riešenie vášho prípadu, na účely kontroly kvality alebo technickej údržby databázových aplikácií, majú k vašim osobným údajom prístup tieto osoby:

  • zamestnanci Európskej komisie zodpovední za SOLVIT a NSO,
  • zamestnanci vnútroštátnych centier SOLVIT-u,
  • zamestnanci zodpovední za riešenie prípadu v rámci príslušných vnútroštátnych orgánov verejnej správy,
  • tím technickej podpory Európskej komisie,
  • osobitne vymenovaní zamestnanci ECAS-u,
  • zamestnanci technického zmluvného partnera ECAS-u,
  • právni experti zodpovední za odpovedanie na otázku v mene ECAS-u.

6. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Všetky osobné údaje uchovávané v databáze budú vymazané najneskôr po uplynutí 3 rokov od uzavretia prípadu alebo odoslania odpovede. Táto lehota umožňuje prípadný návrat k prípadu, ak by sa po jeho uzavretí objavili nové skutočnosti. Po uplynutí tohto obdobia uchovania sa informácie o prípade uchovávajú v anonymnej podobe na štatistické účely. Dokumenty, o ktoré sa prípad opiera a ktoré by tiež mohli obsahovať osobné údaje, sa však uchovajú počas obdobia nevyhnutného na riešenie štrukturálnych problémov fungovania vnútorného trhu okrem prípadu, že sa vyslovíte proti ďalšiemu použitiu týchto údajov na uvedený účel. V takomto prípade budú z databázy vymazané aj podporné dokumenty.

7. Môžete odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov?

SOLVIT sa zameriava na riešenie špecifických problémov jednotlivých občanov alebo podnikov. Vo väčšine prípadov bude preto veľmi zložité dopracovať sa k pozitívnemu riešeniu bez znalosti špecifických detailov, ako sú osobné a kontaktné údaje. Avšak systém umožňuje vložiť prípad aj tak, že osobné údaje týkajúce sa klienta zostanú utajené pred takzvaným vedúcim centrom SOLVIT-u, ktoré je poverené vyriešením prípadu. V takýchto prípadoch má prístup k údajom o totožnosti klienta len domovské centrum SOLVIT-u a zamestnanci Európskej komisie zodpovední za prevádzku siete SOLVIT.

Cieľom NSO je poskytovanie špecifického poradenstva jednotlivcom. Poradenstvo zabezpečujú experti, ktorí potrebujú prístup k otázke vrátane všetkých osobných údajov občana, ktoré sú nevyhnutné na účely jej analýzy a zodpovedania. Na tieto účely bude nevyhnutné poskytnúť podrobný popis konkrétnych okolností situácie občana, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

8. Aké bezpečnostné opatrenia sa prijali na zabránenie neoprávneným prístupom do systému?

Prístup k osobným údajom v databáze SOLVIT-u a NSO má len limitovaná skupina osôb, ktorá bola bližšie opísaná v bode 5 – Kto má prístup k vašim osobným údajom. Na sprístupnenie osobných údajov je potrebné identifikačné číslo používateľa a heslo a pre databázu SOLVIT-u navyše aj digitálny kód podobný kódu používanému pri internet bankingu. Systém SOLVIT-u je takisto chránený prostredníctvom špeciálneho zabezpečeného internetového protokolu https.

9. Prístup k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom uchovávaným v databázach SOLVIT-u a NSO nemáte priamy prístup. Ak si želáte zistiť, aké vaše osobné údaje sa spracovávajú alebo boli spracované alebo by ste chceli upraviť alebo vymazať tieto údaje, obráťte sa na tím pracovníkov SOLVIT-u alebo NSO na kontaktnej adrese uvedenej v bode 11.

Ak sa riešením vášho prípadu zaoberalo vnútroštátne centrum SOLVIT-u v inom štáte, môžete požiadať svoje domovské centrum SOLVIT-u, na ktoré ste sa pôvodne s prípadom obrátili, o úplný prehľad všetkých predmetných informácií a môžete žiadať opravu alebo výmaz nesprávnych údajov.

10. Ďalšie informácie

Okrem tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa uplatňuje aj tzv. „dôležité právne upozornenie“ (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm).

11. Kontakt

Pre všetky otázky adresované Európskej komisii a vzťahujúce sa na SOLVIT a NSO sú k dispozícii osobitné e-mailová schránky. Určení úradníci Komisie poverení správou e-mailovej schránky spracujú vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na vyriešenie vašej otázky. Ak služba, na ktorú ste sa obrátili, nedokáže pripraviť odpoveď, postúpi vec inej službe v rámci Komisie. O tejto skutočnosti vás budeme informovať správou.

Vašu otázku nepostúpime nikomu mimo Komisie. V prípade, že pre vyriešenie vášho prípadu by bolo najlepšie obrátiť sa na tretí subjekt, odporučíme vám, aby ste to urobili priamo vy. Komunikácia a súvisiace údaje sa uchovávajú počas obdobia nevyhnutného na ich vybavenie a v určitých prípadoch v závislosti od predmetu počas obdobia nevyhnutného na uskutočnenie prípadných následných opatrení potrebných nad rámec pôvodnej odpovede.

Ak si želáte dostávať pravidelné správy o SOLVIT-e, môžete sa prihlásiť do zoznamu odberateľov. Všetky nové správy, ktoré dostanete, budú obsahovať inštrukcie o tom, ako sa zo zoznamu odhlásiť. Prístup k zoznamu odberateľov majú len zamestnanci Európskej komisie zodpovední za SOLVIT. E-mailové adresy zo zoznamu nebudú poskytnuté iným službám v rámci Komisie, ani tretím osobám na účely priameho marketingu.

SOLVIT a NSO riadi operatívna skupina pre asistenčné služby v oblasti jednotného trhu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh a služby. Zodpovednou osobou (kontrolórom) je vedúci tejto operatívnej skupiny.

Kontaktná adresa pre SOLVIT a NSO:
European Commission (Európska komisia)
Internal Market and Services Directorate General (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby)
Single Market Assistance Services Task Force (Operatívna skupina pre asistenčné služby v oblasti jednotného trhu)
B-1049 Brusel
Belgicko
markt-b-tf1@ec.europa.eu