Nemokamos ir greitos konsultacijos dėl jūsų teisių ES
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Privatumo pareiškimas

SOLVIT ir Piliečių konsultavimo tarnyba (PKT)

1. Tikslai

SOLVIT – tai visoje Europoje veikianti tarnyba, padedanti piliečiams ir įmonėms pasinaudoti vidaus rinkos teikiamomis teisėmis, sprendžiant su valdžios institucijomis susijusias problemas. SOLVIT naudojasi duomenų baze, kurioje kaupia informaciją apie piliečių ir įmonių Europos Komisijai ir nacionaliniams visų EEE valstybių narių SOLVIT centrams pateiktus prašymus padėti išspręsti jų problemas. Nacionaliniai SOLVIT centrai priklauso nacionalinei administracijai.

PKT – tai visoje Europoje veikianti tarnyba, kurią pagal sutartį su Europos Komisija valdo Europos piliečių veiksmų tarnyba (ECAS). ECAS dirba teisės specialistai, kurie teikia piliečiams jiems reikalingą informaciją ir patarimus dėl jų teisių pagal vidaus rinkos taisykles. Prireikus gyventojai nukreipiami į vietos, nacionalinę ar Europos instituciją arba kitą įstaigą, kuri galėtų išspręsti jų konkrečias problemas. PKT naudojasi duomenų baze piliečių užklausoms kaupti.

PKT ir SOLVIT glaudžiai bendradarbiauja ir nenutrūkstamai teikia paslaugas, kad patenkintų užklausas pateikusių asmenų poreikius ir jiems nereiktų tos pačios užklausos pateikti antrąkart. Todėl byla gali būti perduota iš PKT į SOLVIT ir atvirkščiai, įskaitant asmens duomenų perdavimą iš vienos duomenų bazės į kitą.

2. Kokie teisės aktai taikomi?

Visam duomenų tvarkymui, už kurį atsakinga Europos Komisija, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Visam duomenų tvarkymui, už kurį atsakingi nacionaliniai SOLVIT centrai ir sutartį su Europos Komisija sudariusi Europos piliečių veiksmų tarnyba (ECAS), taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

3. Kokie duomenys tvarkomi?

Pateikiant klausimą ar bylą PKT ar SOLVIT, tvarkomi tokie asmens duomenys: tikslus vardas ir pavardė, amžiaus grupė, tikslus adresas, e. pašto adresas, telefono numeris, ekonominė kategorija, pilietybė ir kiti asmens duomenys, kuriuos pareiškėjas nurodo pateikdamas užklausą. Prireikus į SOLVIT duomenų bazėje esančią bylą bus taip pat įtraukti ją pagrindžiantys dokumentai.

Asmens duomenis tvarko Europos Komisija, nacionaliniai SOLVIT centrai, prireikus su byla susijusios valdžios institucijos, sutartį su Europos Komisija sudariusi Europos piliečių veiksmų tarnyba (ECAS) ir teisės specialistai, kurie nagrinėja bylą ECAS vardu.

4. Kodėl reikia tvarkyti duomenis?

Šie duomenys reikalingi ECAS teisės specialistams ir susijusiems SOLVIT centrams, kad galėtų atsakyti į pateiktą užklausą ir veiksmingai išspręsti nurodytą problemą. Šie duomenys bus naudojami tik tokiais tikslais: atsakymui į užklausą pateikti, problemai spręsti, suteiktos paslaugos kokybei tikrinti ir tam tikrais atvejais, atsižvelgus į medžiagos pobūdį, kaip pagrindžiantys dokumentai struktūrinėms vidaus rinkos veikimo problemoms spręsti ir ataskaitoms rengti.

Asmens duomenys neperduodami trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros ar jokiais kitais tikslais.

5. Kas gali susipažinti su Jūsų asmens duomenimis?

Toliau nurodyti asmenys gali susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kai to reikia nagrinėjant Jūsų bylą, kontroliuojant kokybę ar vykdant duomenų bazės techninę priežiūrą:

  • už SOLVIT ir PKT atsakingi Europos Komisijos darbuotojai;
  • nacionalinių SOLVIT centrų darbuotojai;
  • su byla susiję atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų darbuotojai;
  • Europos Komisijos techninės paramos grupė;
  • specialiai paskirti ECAS darbuotojai;
  • techninės priežiūros sutartį su ECAS sudariusio rangovo darbuotojai;
  • teisės specialistai, kurie atsako į užklausas ECAS vardu.

6. Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?

Visi asmens duomenys ištrinami praėjus ne daugiau kaip 3 metams po to, kai byla išnagrinėta ar pateiktas atsakymas. Duomenys saugomi tam, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų, jei baigus nagrinėti bylą atsirastų naujų aplinkybių. Praėjus šiam duomenų laikymo laikotarpiui, toliau saugoma tik anoniminė informacija apie bylą statistikos reikmėms. Tačiau į bylą įtraukti ją pagrindžiantys dokumentai, kuriuose taip pat gali būti asmens duomenų, bus saugomi tol, kol jų reikės sprendžiant kitas struktūrines vidaus rinkos veikimo problemas, nebent Jūs prieštarautumėte tolesniam šios informacijos naudojimui tokiu tikslu. Tokiu atveju pagrindžiantys dokumentai taip pat bus ištrinti iš duomenų bazės.

7. Ar galite neleisti tvarkyti Jūsų asmens duomenų?

SOLVIT tikslas – spręsti konkrečias atskirų asmenų arba įmonių problemas. Todėl daugelyje bylų būtų labai sunku pasiekti teigiamų rezultatų, jeigu jose nebūtų pateikta konkrečių duomenų, įskaitant asmens, pvz., kontaktinius, duomenis. Tačiau bylų duomenis į sistemą galima įvesti ir taip, kad vadinamajam pagrindiniam SOLVIT centrui, atsakingam už problemos sprendimą, kliento asmens duomenys nebūtų prieinami. Tokiais atvejais su kliento tapatybės duomenimis gali susipažinti tik SOLVIT centro būstinė ir už SOLVIT atsakingi Europos Komisijos darbuotojai.

PKT tikslas – teikti konkrečius patarimus atskiriems piliečiams. Tą daro specialistai, kuriems reikia susipažinti su užklausa, įskaitant visus piliečio asmens duomenis, kurių reikia norint įvertinti situaciją ir atsakyti į klausimą. Todėl bus būtina tokia informacija, kaip išsamus konkrečių piliečio aplinkybių aprašymas ir e. pašto adresas arba telefono numeris.

8. Kokios saugumo priemonės taikomos apsaugant nuo neteisėto susipažinimo su duomenimis?

Susipažinti su SOLVIT ir PKT duomenų bazėse saugomais asmens duomenimis leidžiama tik nedidelei darbuotojų grupei, kaip aprašyta 5 punkte „Kas gali susipažinti su Jūsų asmens duomenimis?“. Kad būtų galima susipažinti su asmens duomenimis, būtinas vartotojo identifikatorius ir slaptažodis, o SOLVIT duomenų bazėje – ir papildomas skaitmeninis kodas, panašus į naudojamą asmeninio kompiuterio elektroninėse bankininkystės sistemose. SOLVIT sistema taip pat iš dalies apsaugota naudojant ypatingą saugaus ryšio interneto protokolą (https).

9. Susipažinimas su savo asmens duomenimis

Su SOLVIT ir PKT duomenų bazėse saugomais savo asmens duomenimis tiesiogiai susipažinti negalite. Jei norite sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra ar buvo tvarkomi, arba norite pataisyti ar ištrinti tokius duomenis, prašome susisiekti su SOLVIT ar PKT grupe 11 punkte nurodytu adresu.

Jeigu Jūsų bylą nagrinėjo nacionalinis SOLVIT centras, galite paprašyti bylą nagrinėjančios SOLVIT centro būstinės pateikti tikslią visą įtrauktą informaciją ir kad neteisingi duomenys būtų pataisyti arba ištrinti.

10. Papildoma informacija

Be šio privatumo pareiškimo, reikia vadovautis ir svarbia teisine informacija (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_lt.htm).

11. Kontaktiniai duomenys

Visas Europos Komisijai skirtas užklausas dėl SOLVIT ir PKT galima siųsti į specialią e. pašto dėžutę. Už ją atsakingi konkretūs Komisijos tarnautojai tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek to reikia, kad galėtų atsakyti į Jūsų užklausą. Jeigu atitinkama tarnyba atsakyti negalės, ji persiųs Jūsų žinutę kitai Komisijos tarnybai. Jūs gausite apie tai informuojančią žinutę.

Mes nepersiųsime Jūsų žinutės niekam už Komisijos ribų, bet, jeigu į Jūsų klausimą geriausiai gali atsakyti trečioji šalis, pasiūlysime kreiptis tiesiai į ją. Žinutės ir susiję duomenys saugomi tol, kol atsakoma į klausimą, be to, atsižvelgus į medžiagos pobūdį, tam, kad pateikus pradinį atsakymą būtų galima imtis tolesnių veiksmų.

Jeigu norite, galite užsisakyti reguliariai e. paštu gauti naujienas apie SOLVIT. Visose gautose žinutėse bus paaiškinta, kaip jų atsisakyti. Su tokias naujienas gaunančių adresatų sąrašu gali susipažinti tik už SOLVIT atsakingi Europos Komisijos darbuotojai. Sąraše esantys e. pašto adresai nebus teikiami jokioms kitoms Komisijos tarnyboms ar trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

SOLVIT ir PKT valdo Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato Bendrosios rinkos pagalbos paslaugų darbo grupė. Atsakingas asmuo (duomenų valdytojas) yra atitinkamos darbo grupės vadovas.

SOLVIT ir PKT kontaktinis adresas:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussels
Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu