Brezplačni in hitri nasveti glede vaših pravic v Evropski uniji
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Izjava o varstvu podatkov

SOLVIT in Kažipot za državljane

1. Cilji

SOLVIT je vseevropska mreža, ki državljanom in podjetjem pomaga uveljavljati pravice iz notranjega trga, kadar pri stikih z javnimi organi naletijo na težave. SOLVIT pri reševanju težav uporablja podatkovno zbirko prošenj za pomoč, ki jih državljani ali podjetja pošljejo Evropski komisiji ali centrom SOLVIT v posamezni državi članici Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Nacionalni centri SOLVIT so del državne uprave posamezne države članice.

Kažipot za državljane je vseevropska storitev, ki jo upravlja Evropska civilna pobuda (ECAS) na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo. ECAS zaposluje pravne strokovnjake, ki državljanom ponujajo individualizirane informacije in svetovanje o njihovih pravicah iz notranjega trga. Po potrebi Kažipot državljane napoti na drug organ (na lokalni, državni ali evropski ravni), ki jim lahko pomaga rešiti posamezno težavo. Kažipot za državljane za vprašanja državljanov uporablja podatkovno zbirko.

Kažipot za državljane in SOLVIT tesno sodelujeta pri odgovarjanju na vprašanja državljanov in podjetij, ki jim tako vprašanja ni treba predložiti dvakrat. Zato lahko Kažipot za državljane določeno vprašanje napoti na SOLVIT ali obratno, kar pomeni tudi posredovanje osebnih podatkov iz ene podatkovne zbirke v drugo.

2. Kateri predpisi se uporabljajo?

Obdelavo podatkov, ki je v pristojnosti Evropske komisije, ureja Uredba št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Obdelavo podatkov, ki je v pristojnosti nacionalnih centrov SOLVIT in pogodbenice Evropske komisije Evropske civilne pobude (ECAS), urejajo Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter ustrezni nacionalni izvedbeni predpisi.

3. Katere podatke obdelujemo?

Ob predložitvi vprašanja Kažipotu za državljane ali centru SOLVIT zberemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, starostno skupino, polni naslov, e-naslov, telefonsko številko, poklic, državljanstvo in morebitne druge osebne podatke z obrazca, ki ga izpolni prijavitelj. V zbirki SOLVIT bodo shranjeni tudi morebitni dokumenti, ki so bili priloženi prošnji.

Osebne podatke obravnavajo Evropska komisija, nacionalni centri SOLVIT, javni organi, ki so morda del primera, pogodbenica Evropske komisije Evropska civilna pobuda (ECAS) ter pravni strokovnjaki, ki v imenu ECAS rešujejo primer.

4. Čemu obdelava podatkov?

Podatke potrebujemo, da lahko pravni strokovnjaki, ki delajo za ECAS in centre SOLVIT, odgovorijo na zastavljeno vprašanje in učinkovito rešijo težavo. Podatke bomo uporabili samo za odgovor na vprašanje, reševanje težave, nadzor kakovosti storitev, statistične raziskave in v nekaterih primerih, odvisno od vsebine, za prikazovanje strukturnih težav pri delovanju notranjega trga ali za pripravo poročil.

Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam za neposredno trženje ali kateri koli drug namen.

5. Kdo dostopa do vaših osebnih podatkov?

Do osebnih podatkov lahko, kadar je to potrebno za obravnavo primera, nadzor kakovosti ali tehnično vzdrževanje aplikacij podatkovne zbirke, dostopajo:

  • zaposleni Evropske komisije, pristojni za SOLVIT in Kažipot za državljane,
  • zaposleni v nacionalnih centrih SOLVIT,
  • zaposleni v zadevnih nacionalnih javnih organih, ki sodelujejo v primeru,
  • ekipa za tehnično podporo pri Evropski komisiji,
  • posebej pooblaščeni zaposleni ECAS,
  • zaposleni tehničnega pogodbenika ECAS,
  • pravni strokovnjaki, ki v imenu ECAS odgovorijo na vprašanje.

6. Kako dolgo hranimo podatke?

Vse shranjene osebne podatke izbrišemo najkasneje tri leta po zaključku primera ali podanem odgovoru. Tako dolgo jih hranimo zato, da se lahko hitro odzovemo, če po zaključku primera pride do novosti. Po izteku treh let hranimo podatke samo v anonimni obliki za statistične namene. Vendar pa bomo hranili priložene dokumente, ki so del primera in ki morda vsebujejo osebne podatke, dokler bo to potrebno za obravnavo strukturnih težav pri delovanju notranjega trga, razen če temu nasprotujete. V tem primeru bomo priložene dokumente prav tako izbrisali iz podatkovne zbirke.

7. Ali lahko zavrnem obravnavo osebnih podatkov?

SOLVIT je namenjen reševanju posebnih težav posameznikov ali podjetij. V večini primerov bo zato zelo težko doseči rešitev težav brez podrobnih podatkov o primeru, vključno z osebnimi podatki (npr. kontaktni podatki). Ne glede na to pa sistem omogoča tudi vnos primerov, pri katerih so osebni podatki prijavitelja prikriti t.i. odgovornemu centru SOLVIT, ki je pristojen za rešitev težave. V takih primerih ima dostop do podatkov, ki prijavitelja opredeljujejo, le domači center SOLVIT.

Kažipot za državljane je namenjen posebnemu svetovanju posameznikom. Svetovanje opravljajo strokovnjaki, ki potrebujejo dostop do vprašanja, vključno z morebitnimi osebnimi podatki državljana, potrebnimi za oceno razmer in odgovor na vprašanje. Zato so bistveni natančen opis posebnih okoliščin državljana ter e-naslov ali telefonska številka.

8. Kateri varnostni ukrepi preprečujejo nedovoljen dostop?

Dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v podatkovnih zbirkah SOLVIT in Kažipota za državljane ima samo omejena skupina ljudi, navedena v točki 5 zgoraj „Kdo dostopa do osebnih podatkov?“. Za dostop do osebnih podatkov je potrebno uporabniško ime in geslo ter za podatkovno zbirko SOLVIT tudi deloma dodatna digitalna koda, podobna tisti, ki se uporablja pri spletnem bančništvu. SOLVIT varuje tudi poseben protokol, ki omogoča varno internetno povezavo (https).

9. Dostop do svojih osebnih podatkov

Do shranjenih osebnih podatkov v podatkovnih zbirkah SOLVIT in Kažipota za državljane nimate neposrednega dostopa. Če vas zanima, kateri osebni podatki so (bili) obdelani, ali želite te osebne podatke izbrisati oziroma spremeniti, se obrnite na ekipo SOLVIT ali Kažipota za državljane na naslovu v točki 11.

Če je vaš primer obravnaval nacionalni center SOLVIT, lahko domači center SOLVIT, pristojen za primer, zaprosite za popolno evidenco vseh vključenih podatkov ter za izbris ali popravek nepravilnih podatkov.

10. Dodatne informacije

Poleg te izjave o varstvu podatkov se uporablja še „pomembno pravno obvestilo“ (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_sl.htm).

11. Kontakt

Za vsa vprašanja v zvezi s centrom SOLVIT ali Kažipotom za državljane je na voljo poseben naslov pri Evropski komisiji. Uradniki, ki jih je Komisija pooblastila za upravljanje naslova, bodo obdelali vaše osebne podatke le, kolikor je to potrebno za odgovor na vaše vprašanje. Če ta služba ne bo mogla odgovoriti na vaše vprašanje, bo sporočilo posredovala ustrezni službi pri Komisiji, o čemer vas bo tudi obvestila.

Vašega sporočila ne bomo poslali nikomur zunaj Komisije, toda če bo stik s tretjo osebo najboljši način za obravnavo vašega vprašanja, vam bomo svetovali, da to storite sami. Sporočila in z njimi povezani podatki se hranijo, dokler se nanje ne odgovori in za morebitno nadaljnje ukrepanje v zvezi s primerom po prvem odgovoru (odvisno od vsebine).

Če želite prejemati redne novice o sistemu SOLVIT, se lahko naročite na spletna obvestila. V vsakem sporočilu, ki ga boste prejeli, bodo tudi navodila, kako se lahko odjavite od obvestil. Dostop do seznama naročnikov na obvestila je omejen na zaposlene pri Evropski komisiji, ki so pristojni za SOLVIT. E-naslovov na seznamu ne bomo posredovali drugim službam Komisije ali tretjim osebam za neposredno trženje.

Sistem SOLVIT in Kažipot za državljane upravlja projektna skupina za podporne storitve enotnega trga pri Generalnem direktoratu za notranji trg in storitve pri Evropski komisiji. Odgovorna oseba (nadzornik) je vodja projektne skupine.

Kontaktni naslov za SOLVIT in Kažipot za državljane:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Bruselj
Belgija
markt-b-tf1@ec.europa.eu