Il-Kummissjoni Ewropea

Parir b'xejn u malajr dwar id-drittijiet Ewropej tiegħek
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Dikjarazzjoni ta’ Privatezza

SOLVIT u s-Servizz ta’ Informazzjoni għaċ-Ċittadini (CSS)

1. Għanijiet

SOLVIT hu servizz madwar l-Ewropa li jgħin liċ-ċittadini u n-negozji jeżerċitaw id-drittijiet tas-Suq Intern tagħhom billi jsolvu l-problemi li jiltaqgħu magħhom mal-awtoritajiet pubbliċi. SOLVIT jaħdem b’arkivju għal rikjesti għall-għajnuna sabiex isolvi l-problemi sottomessi minn ċittadini u negozji lill-Kummissjoni Ewropea u ċ-ċentri nazzjonali tas-SOLVIT fl-Istati Membri taż-ŻEE kollha; iċ-ċentri nazzjonali tas-SOLVIT huma parti mill-amministrazzjonijiet nazzjonali.

CSS huwa servizz madwar l-Ewropa kollha operat mis-Servizz ta' Azzjoni ta' Ċittadini Ewropej (ECAS) ibbażat fuq kuntratt mal-Kummissjoni Ewropea. ECAS jimpjega esperti legali li joffru tagħrif u pariri speċifiċi għal kull ċittadin dwar drittijiethom skont ir-regoli tas-suq intern. Fejn xieraq, iċ-ċittadini huma ggwidati jew indikati lejn l-awtorità jew entità oħra (fil-livell lokali, nazzjonali jew Ewropew) li għandu jkun disponibbli biex isib soluzzjoni għall-problemi partikolari. CSS juża arkivju għal mistoqsijiet taċ-ċittadini.

CSS u SOLVIT jaħdmu flimkien u jipprovdu servizz waħdieni li jindirizza l-ħtiġijiet tal-applikanti mingħajr ma jitolbuhom joqogħdu jibgħatu r-rikjesti darbtejn. Għaldaqstant, każ partikolari jista’ jiġi trasferit minn CSS għal SOLVIT jew viċi-versa, inkluż it-trasferiment tal-informazzjoni personali minn arkivju għall-ieħor.

2. Liema hi l-liġi applikabbli?

L-azzjonijiet kollha tal-ipproċessar fir-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea huma rregolati mir-Regolament 2001/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' tagħrif personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dak id-tagħrif.

L-azzjonijiet kollha tal-ipproċessar fir-responsabbiltà taċ-ċentri nazzjonali tas-SOLVIT u tal-kuntrattur tal-Kummissjoni Ewropea, is-Servizz ta' Azzjoni ta' Ċittadini Ewropej (ECAS) huma rregolati bid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-ħarsien tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tat-tagħrif personali u dwar il-moviment liberu ta’ dan it-tagħrif u l-atti ta’ implimentazzjoni nazzjonali relevanti.

3. Liema tagħrif jiġi pproċessat?

Meta tidħol mistoqsija jew każ għand CSS jew SOLVIT jiġi pproċessat it-tagħrif personali li ġej: l-isem sħiħ, il-kategorija ta’ età, l-indirizz sħiħ, l-email, in-numru tat-telefown, il-kategorija ekonomika, in-nazzjonalità, u kwalunkwe tagħrif ieħor li jkun fiha r-rikjesta tal-applikant. Fejn ikunu disponibbli, id-dokumenti li jappoġġjaw il-każ jiżdiedu wkoll mal-fajl fid-database ta' SOLVIT.

Dan it-tagħrif personali jiġi pproċessat mill-Kummissjoni Ewropea, miċ-ċentri SOLVIT nazzjonali, fejn ikun hemm bżonn mill-awtoritajiet pubbliċi involuti fil-każ, mill-kuntrattur tal-Kummissjoni Ewropea, is-Servizz ta' Azzjoni ta' Ċittadini Ewropej (ECAS) u mill-esperti legali li jkunu qed jeżaminaw il-każ f’isem ECAS.

4. X'inhu l-għan tal-ipproċessar tad-data?

Dan it-tagħrif huwa meħtieġ biex jippermetti lill-esperti legali li jaħdmu għal ECAS u għaċ-ċentri SOLVIT involuti jippruvaw jirrispondu għar-rikjesta u jsolvu l-problema b'mod effiċjenti. L-informazzjoni tintuża biss għar-risposta, biex tissolva l-problema, għall-kontroll tal-kwalità tas-servizz provdut, għal raġunijiet statistiċi u f’ċertu każi, skont il-każ, bħala evidenza ta' sostenn biex jiġu indirizzati problemi strutturali fil-funzjonament tas-suq intern jew jinkitbu rapporti.

It-tagħrif ma jingħatax lil partijiet oħra għal kummerċ jew raġunijiet oħra.

5. Min għandu aċċess għall-informazzjoni personali tiegħek?

Dawn il-persuni jista’ jkollhom aċċess għall-informazzjoni personali tiegħek jekk ikun hemm bżonn biex jittrattaw il-każ tiegħek, għall-kontroll ta' kwalità jew għall-manteniment tekniku tal-applikazzjonijiet tal-arkivju:

  • Ħaddiema tal-Kummissjoni Ewropea inkarigati minn SOLVIT u CSS,
  • ħaddiema taċ-ċentri SOLVIT nazzjonali,
  • ħaddiema tal-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali relevanti involuti fil-każ,
  • It-tim tal-appoġġ tekniku tal-Kummissjoni Ewropea,
  • ħaddiema tal-ECAS maħtura speċifikament,
  • ħaddiema tal-kuntrattur tekniku,
  • l-esperti legali responsabbli milli jwieġbu f'isem ECAS.

6. Għal kemm żmien ser tinżamm l-informazzjoni dwarek?

It-tagħrif personali maħżun kollu jitħassar mhux aktar tard minn 3 snin wara li jingħalaq il-każ jew wara r-risposta. Dan isir biex ikun hemm il-possibbiltà ta’ segwitu meta jkun hemm xi żviluppi ġodda wara l-għeluq tal-każ. Wara dan il-perjodu ta’ żamma, l-informazzjoni dwar il-każ tinżamm b'mod anonimu għal raġunijiet statistiċi. Madankollu, id-dokumenti ta’ appoġġ li jkunu parti mill-fajl tal-każ u li jista’ wkoll ikollhom informazzjoni personali jinżammu għal kemm ikun hemm bżonn biex jiġu indirizzati problemi aktar strutturali fil-funzjonament tas-suq intern, sakemm ma toġġezzjonax għall-użu tad-dettalji għal dan il-għan. F’dak il-każ, id-dokumenti ta’ appoġġ jitħassru wkoll mill-arkivju.

7. Tista’ tirrifjuta l-ipproċessar tat-tagħrif personali tiegħek?

L-għan ta’ SOLVIT hu li ssolvi problemi speċifiċi għal ċittadini u negozji individwali. Għalhekk, f’bosta każi, ikun diffiċli li jkun hemm riżultat pożittiv mingħajr id-dettalji speċifiċi tal-każ, inkluż tagħrif personali bħal ma huma d-dettalji tal-kuntatt. Madankollu, is-sistema tippermetti li jiġu ppreżentati każijiet fejn id-dettalji personali kollha tal-klijent jinżammu mill-hekk imsejjaħ Ċentru SOLVIT Ewlieni mqabbad li jsib soluzzjoni għall-problema. F’każi bħal dawn iċ-Ċentru SOLVIT Lokali u l-ħaddiema tal-Kummissjoni Ewropea inkarigati minn SOLVIT biss ikollhom aċċess għall-informazzjoni li turi l-identità tal-klijent.

CSS tipprovdi parir speċifiku lill-individwi. Dan isir minn esperti li jeħtieġu aċċess għad-domanda, inkluża l-informazzjoni personali taċ-ċittadin li jkunu neċessarji biex tiġi analiżżata s-sitwazzjoni u titwieġeb id-domanda. Dan ma jistgħux jagħmluh jekk ma jkollhomx deskrizzjoni dettaljata taċ-ċirkostanzi speċifiċi taċ-ċittadin u l-email jew in-numru tat-telefown.

8. Liema miżuri ta' sigurtà jinsabu fis-seħħ kontra aċċess mhux awtorizzat?

Aċċess għall-informazzjoni personali fl-arkivji ta’ SOLVIT u CSS hija permessa għal grupp ristrett kif deskritt hawn fuq taħt il-punt 5 "Min għandu aċċess għat-tagħrif personali tiegħek?". Aċċess għall-informazzjoni personali jirrekjedi ID u password u, għall-arkivju ta’ SOLVIT, parzjalment ukoll kodiċi diġitali li tixbaħ lil dik li tintuża fis-sistemi tal-banek mill-kompjuters personali. Is-sistema SOLVIT hija wkoll protetta parzjalment minn https, protokoll speċjali u sigur tal-internet.

9. Aċċess għat-tagħrif personali tiegħek

M’għandekx aċċess dirett għad-dejta tiegħek maħżuna fl-arkivji ta’ SOLVIT u CSS. Jekk tixtieq tkun taf liema partijiet mit-tagħrif personali tiegħek qed jiġu proċessati jew tixtieq timmodifika jew tħassar dan it-tagħrif, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim ta’ SOLVIT jew CSS fl-indirizz li hemm f’punt 11.

Jekk il-każ tiegħek inħadem minn ċentru SOLVIT nazzjonali, tista’ titlob liċ-Ċentru Prinċipali ta’ SOLVIT li jkun qed jaħdem fuq il-każ għal ġabra sħiħa ta’ l-informazzjoni kollha inkluża u jista’ jitlob titranġa jew titħassar xi informazzjoni żbaljata li jista’ jkun hemm.

10. Iktar Informazzjoni

Barra minn din l-Istqarrijja ta' Privatezza japplika l-"avviż legali importanti" (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_mt.htm).

11. Kuntatt

Jeżistu kaxxi postali speċifiċi għad-domandi kollha dwar SOLVIT u CSS li jkunu indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea. L-uffiċjali fis-servizz tal-Kummissjoni inkarigati li jieħdu ħsieb din il-kaxxa postali jipproċessaw it-tagħrif personali tiegħek biss sa fejn ikun neċessarju biex jirrispondu għad-domanda tiegħek. Jekk is-servizz ma jkunx jista’ jwieġeb, jibgħat il-messaġġ tiegħek lil servizz ieħor fil-Kummissjoni. Tirċievi messaġġ li jinfurmak b’dan.

Ma nibagħtux il-messaġġ tiegħek li xi ħadd barra l-Kummissjoni, imma jekk l-aħjar mod biex nirrispondu d-domanda tiegħek ikun li nikkuntattjaw xi parti terza, navżawk biex tagħmel hekk direttament. Il-messaġġi u l-informazzjoni relatata magħhom jkunu maħżuna għal kemm ikun meħtieġ biex nirrisponduhom u, skont il-każ, għal xi segwitu li jista jkun meħtieġ wara l-ewwel risposta.

Jekk tixtieq tirċievi aħbarijiet dwar SOLVIT regolarment, tista’ tinkiteb fil-lista postali elettronika. Il-messaġġi tal-aħbarijiet kollha jinkludu l-istruzzjonijiet dwar kif tneħħi ismek mil-lista. L-aċċess għal-lista postali huwa limitat għall-ħaddiema tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli minn SOLVIT. L-indirizzi tal-email fil-lista ma jintwerewx lil servizzi oħra fil-Kummissjoni jew lil partijiet terzi bi skopijiet ta' promozzjoni diretta.

SOLVIT u CSS jitmexxew mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għas-Suq Intern u s-Servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, Task Force għas-Servizzi ta' Assistenza għas-Suq Uniku. Il-persuna responsabbli (kontrollur) ikun il-Kap rispettiv tat-Task Force.

L-indirizz ta' SOLVIT u CSS huwa:
Kummissjoni Ewropea
Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern u s-Servizzi
Task Force għas-Servizzi ta' Assistenza għas-Suq Uniku
B-1049 Brussell
Il-Belġju
markt-b-tf1@ec.europa.eu