Szybkie i bezpłatne porady dotyczące praw obywateli UE
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Oświadczenie o ochronie prywatności

SOLVIT i Biuro Porad dla Obywatela (CSS)

1. Cele

Celem ogólnoeuropejskiego serwisu SOLVIT jest pomaganie obywatelom i przedsiębiorcom w korzystaniu z ich praw związanych z rynkiem wewnętrznym poprzez rozwiązywanie problemów, jakie napotykają w kontaktach z administracją publiczną. Wnioski o pomoc, które obywatele i przedsiębiorcy składają do Komisji Europejskiej i krajowych ośrodków SOLVIT we wszystkich państwach członkowskich EOG, zapisywane są w bazie danych. Krajowe ośrodki SOLVIT stanowią część krajowej administracji publicznej.

Biuro Porad dla Obywatela (CSS) to ogólnoeuropejski serwis prowadzony na zlecenie Komisji Europejskiej przez European Citizens Action Sernice – ECAS (Europejskie Biuro Działań Obywatelskich). ECAS zatrudnia ekspertów prawnych, którzy udzielają obywatelom informacji dotyczących konkretnych sytuacji, w jakich się znaleźli, oraz porad w zakresie praw obowiązujących na rynku wewnętrznym. W niektórych przypadkach obywatele są kierowani do innych instytucji lub organów (na szczeblu lokalnym, krajowym lub europejskim), które są w stanie rozwiązać dany problem. CSS również korzysta z bazy danych, zawierającej wnioski o pomoc złożone przez obywateli.

CSS i SOLVIT ściśle ze sobą współpracują i świadczą kompleksowe usługi. Dlatego wystarczy złożyć wniosek tylko jeden raz. W razie potrzeby SOLVIT przekaże go do CSS lub na odwrót. Wiąże się to również z przekazaniem danych osobowych zawartych w bazie.

2. Jakie przepisy prawa obowiązują?

Wszystkie czynności przetwarzania danych w ramach kompetencji Komisji Europejskiej reguluje rozporządzenie 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Wszystkie czynności przetwarzania danych w ramach kompetencji krajowych ośrodków SOLVIT i działającego na zlecenie Komisji Europejskiej ECAS reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz odpowiednie krajowe przepisy wykonawcze.

3. Jakie dane są przetwarzane?

Przy składaniu zapytania lub sprawy do CSS lub SOLVITU przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, przedział wiekowy, pełen adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, kategoria zawodowa, narodowość, a także inne dane osobowe zawarte w złożonym wniosku. Jeśli dostępne są dodatkowe dokumenty dotyczące sprawy, zostaną one również włączone do bazy danych SOLVIT.

Dane osobowe przetwarza Komisja Europejska, krajowe ośrodki SOLVIT, zainteresowane instytucje krajowe, ECAS działający na zlecenie Komisji Europejskiej oraz eksperci prawni, którzy zajmują się sprawą w imieniu ECAS.

4. Jaki jest cel przetwarzania danych?

Udostępnienie danych jest niezbędne, aby umożliwić ekspertom prawnym pracującym w ECAS oraz ośrodkom SOLVIT udzielanie odpowiedzi na złożone wnioski o pomoc oraz skuteczne rozwiązywanie problemów. Dane te będą użyte jedynie na potrzeby odpowiedzi na wniosek o pomoc, rozwiązania problemu, kontroli jakości świadczonej usługi, do celów statystycznych oraz, w niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju problemu, jako pomocniczy dowód pozwalający rozwiązać problemy strukturalne związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego lub sporządzić sprawozdanie.

Danych osobowych nie udostępnia się stronom trzecim ani dla celów marketingu bezpośredniego, ani dla żadnych innych celów.

5. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Następujące osoby i instytucje mają dostęp do danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne w celu rozwiązania problemu, kontroli jakości lub obsługi technicznej bazy danych:

  • pracownicy Komisji Europejskiej zaangażowani w działalność SOLVITU i CSS
  • pracownicy krajowych ośrodków SOLVIT
  • urzędnicy krajowej administracji publicznej zajmujący się daną sprawą
  • pracownicy grupy wsparcia technicznego w Komisji Europejskiej
  • pracownicy ECAS specjalnie wyznaczeni w tym celu
  • zewnętrzni pracownicy techniczni zatrudnieni na zlecenie ECAS
  • eksperci prawni odpowiadający w imieniu ECAS na wnioski o pomoc.

6. Jak długo przechowuje się dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe przechowywane w bazie danych usuwa się trzy lata po zamknięciu sprawy lub udzieleniu odpowiedzi. Ma to umożliwić kontynuację sprawy, jeżeli nowe aspekty pojawią się już po jej zamknięciu. Po upływie tego okresu przechowywane są jedynie anonimowe informacje o danej sprawie do celów statystycznych. Jednakże dokumenty będące częścią akt sprawy, mogące zawierać także dane osobowe, będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do rozwiązania problemów o charakterze strukturalnym związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, o ile osoba zgłaszająca problem nie wyrazi sprzeciwu wobec użycia jej danych w takim celu. W przypadku wyrażenia sprzeciwu również dokumenty pomocnicze zostaną usunięte z bazy danych.

7. Czy można nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych?

SOLVIT jest ukierunkowany na rozwiązywanie konkretnych problemów obywateli lub przedsiębiorców. W większości przypadków uzyskanie pozytywnego wyniku bez dostępu do szczegółowych informacji dotyczących sprawy, włączając w to dane osobowe, takie jak dane kontaktowe, jest niezmiernie trudne. Niemniej jednak system umożliwia przyjmowanie spraw, w których wszystkie dane szczegółowe dotyczące klienta nie są udostępniane ośrodkowi SOLVIT odpowiedzialnemu za rozwiązanie problemu. W takich przypadkach tylko zgłaszający ośrodek SOLVIT oraz pracownicy Komisji Europejskiej mają dostęp do danych umożliwiających identyfikację klienta.

CSS zajmuje się udzielaniem obywatelom porad dotyczących konkretnych sytuacji. Dlatego eksperci powinni mieć zapewniony dostęp do nadesłanego zapytania oraz do wszelkich danych osobowych, które są niezbędne w celu przeanalizowania sytuacji i rozwiązania problemu. Powinni oni zatem mieć również dostęp do szczegółowych informacji na temat danej sytuacji oraz do adresu e-mail lub numeru telefonu osoby zgłaszającej sprawę.

8. Jakie środki bezpieczeństwa wprowadzono, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieupoważnionym?

Dostęp do danych osobowych w bazach SOLVIT i CSS ma tylko ograniczona grupa osób, jak opisano powyżej w punkcie 5 („Kto ma dostęp do danych osobowych?”). Dostęp do baz zawierających dane osobowe zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Dostęp do bazy SOLVIT zabezpieczony jest dodatkowo kodem cyfrowym podobnym do kodu używanego w systemach bankowości elektronicznej. System SOLVIT jest również chroniony specjalną, zaszyfrowaną wersją protokołu internetowego – https.

9. Dostęp do swoich danych osobowych

Nie mają Państwo bezpośredniego dostępu do danych osobowych przechowywanych w bazach SOLVIT i CSS. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, które z Państwa danych są lub były przetwarzane bądź jeżeli chcą Państwo zmienić lub usunąć dane, prosimy skontaktować się z zespołem SOLVIT lub CSS (adres podano w punkcie 11).

Jeżeli Państwa dane były przetwarzane przez krajowy ośrodek SOLVIT, mogą Państwo zwrócić się do zgłaszającego ośrodka SOLVIT zajmującego się Państwa sprawą o pełny zapis wszystkich zgłoszonych informacji oraz domagać się usunięcia lub sprostowania nieprawidłowych danych.

10. Informacje dodatkowe

Oprócz niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności obowiązuje również „ważna informacja prawna” (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_pl.htm).

11. Kontakt

Dla wszelkich pytań dotyczących SOLVITU i CSS, skierowanych do Komisji Europejskiej dostępna jest specjalna, odrębna skrzynka pocztowa. Urzędnicy wyznaczeni w ramach służb Komisji zajmujących się skrzynką pocztową będą przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytanie. Jeśli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe, pytanie zostanie przekazane do innych służb Komisji, a osoba zadająca pytanie zostanie o tym fakcie poinformowana.

Zgłoszone pytanie nie zostanie przesłane do nikogo spoza Komisji, ale jeżeli kontakt z osobą trzecią okaże się najlepszym sposobem rozwiązania danego problemu, radzimy, aby zrobili to Państwo osobiście. Zgłoszone pytanie i związane z nim dane są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla udzielenia odpowiedzi i, w zależności od rodzaju problemu, dłużej na wypadek gdyby zaistniała potrzeba ponownego przeanalizowania sprawy już po udzieleniu pierwotnej odpowiedzi.

Jeżeli chcą Państwo regularnie otrzymywać informacje o działaniach SOLVITU, prosimy zarejestrować się na liście mailingowej. W każdej z wysyłanych wiadomości znajdą Państwo informacje o tym, jak można wypisać się z listy. Dostęp do podanych adresów e-mail mają tylko służby Komisji Europejskiej odpowiedzialne za SOLVIT. Adresy nie będą udostępniane innym służbom Komisji ani osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Za zarządzanie SOLVIT i CSS odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej oraz grupa zadaniowa ds. usług wsparcia w zakresie rynku wewnętrznego. Za przetwarzanie danych odpowiada kierownik grupy zadaniowej.

Informacje na temat SOLVITU i CSS są udzielane pod adresem:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussels
Belgia
markt-b-tf1@ec.europa.eu