Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Kateri predpisi veljajo zame?

Ali ste že obiskali našo stran Kateri predpisi veljajo zame?

Napotitev na delo

Če vas delodajalec napoti na delo v drugo državo, boste še vedno zavarovani po predpisih matične države, če boste izpolnjevali pogoje za napotene delavce.

To pomeni, da lahko za delodajalca, ki ima sedež v matični državi, v drugi državi delate največ 24 mesecev. Pred odhodom morate pridobiti obrazec A1, s katerim boste dokazali, da ste zavarovani po predpisih države, iz katere ste bili napoteni na delo. Vaš delodajalec tako pristojnemu zavodu za zavarovanje sporoči vaš zavarovalni status.

Tako se izognete temu, da bi morali spreminjati svoj zavarovalni status zaradi krajših obdobij zaposlitve v drugi državi. Enake določbe se uporabljajo tudi za samozaposlene osebe, ki začasno opravljajo podobno dejavnost v drugi državi. >> Navodila za napotene delavce

Delodajalec mora zaprositi za obrazec A1 pred začetkom napotitve. >> Navodila za napotene delavce

Vaš primer

Če delate v državi EU, v kateri nimate stalnega prebivališča, in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vračate v državo stalnega prebivališča, ste čezmejni delavec. Kot čezmejni delavec ste zavarovani v državi, v kateri delate. V tej državi boste uveljavljali pravice iz socialne varnosti.

Posebni predpisi se uporabljajo za zdravstveno varstvo in brezposelnost. Pravice do zdravstvenega varstva lahko uveljavljate bodisi v državi, v kateri prebivate, bodisi v državi, v kateri delate. Več informacij boste našli na straneh o zavarovanju za primer bolezni in v odgovorih na pogosta vprašanja.

Če ste brezposelni, ste upravičeni do nadomestila za brezposelnost samo v državi, v kateri prebivate. Več informacij boste našli na straneh o brezposelnosti in v odgovorih na pogosta vprašanja.

Javni uslužbenci se obravnavajo po nacionalni zakonodaji, tudi če so zaposleni oziroma samozaposleni v drugi državi.

Če delate na ladji, boste zavarovani po zakonodaji države, pod katere zastavo pluje ladja, tudi če imate stalno prebivališče v drugi državi. V državi prebivališča boste zavarovani, kadar je tudi uradni sedež vašega delodajalca v državi vašega prebivališča, čeprav plovilo pluje pod zastavo druge države.

Če ne delate, sta dve možnosti:

  • prejemate nadomestilo za brezposelnost, ker ste bili zaposleni ali samozaposleni. Za vas se uporablja zakonodaja države, v kateri ste bili zavarovani, ko ste delali;
  • ne pripadajo vam pravice iz zavarovanja po sedanjem ali preteklem razmerju in niste zaposleni. Ste delovno neaktivna oseba, zato za vas velja zakonodaja države, v kateri prebivate. Opozarjamo, da lahko v nekaterih državah uveljavljate pravice iz zavarovanja na podlagi prebivališča, v drugih pa ste (in člani vaše družine) lahko zavarovani samo, če opravljate poklicno dejavnost. Več boste izvedeli na pristojnem zavodu za zavarovanje.  >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če kot študent začasno bivate v državi, kjer študirate, velja, da še vedno stalno prebivate v matični državi in ste tam tudi zavarovani.

To pomeni, da lahko z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki ste jo dobili na zavodu za zdravstveno zavarovanje pred odhodom, uveljavljate potrebne zdravstvene storitve v državi, v kateri študirate.

Če iz kakršnega koli razloga v matični državi nimate zdravstvenega zavarovanja, se morate obrniti na zavod za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri študirate. Če izpolnjujete pogoje za prebivanje v tej državi, se dejansko lahko zavarujete tam in ne v matični državi. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Dve ali več držav se lahko v interesu oseb ali skupin oseb dogovorijo in zagotovijo nacionalna odstopanja od predpisov EU.

Taka odstopanja se običajno uporabijo za posamezni primer, zato boste več informacij o tem dobili na vašem zavodu za zavarovanje. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Prebivališče in kraj zaposlitve

Vaša država prebivališča je država, v kateri „običajno prebivate“ oziroma v kateri je „središče vaših življenjskih interesov“.

Običajno se prebivališče določi na nacionalni ravni. Nosilci zavarovanja imajo na voljo seznam meril, kadar se pri določitvi države prebivališča odločajo med dvema ali več državami. Ta merila so: trajanje bivanja na ozemlju zadevnih držav; družinske okoliščine in vezi; stanovanjske razmere in kako trajne so; kraj poklicnih ali nepridobitnih dejavnosti; značilnosti poklicne dejavnosti; rezidentski status za davčne namene; vir dohodkov (za študente).

V vsakem primeru bo odločitev o državi prebivališča sprejel zavod za zavarovanje, ne vi. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če delate v dveh ali več državah, ste zavarovani v državi prebivališča, če v njej opravljate „znaten del vaših dejavnosti“. „Znaten del“ pomeni vsaj 25 % delovnega časa oziroma plače, pomembni so lahko tudi drugi vidiki, ne samo splošne okoliščine.

Pri ugotavljanju, ali „znaten del“ dejavnosti opravljate v državi prebivališča, se upošteva tudi predvideno stanje v naslednjih 12 mesecih. >> Navodila za napotene delavce

Kadar se zavodi v različnih državah ne morejo dogovoriti, kateri nacionalni predpisi veljajo za vas, se po predpisih EU začasno uporabi zakonodaja ene države in njen sistem zavarovanja.

V vmesnem obdobju morajo zavodi sprejeti odločitev. Če odločitve ne morejo sprejeti, sta na voljo dialog in spravni postopek; zadevo lahko predložijo Upravni komisiji za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ki o njej odloči.

Podoben postopek je na voljo za začasno uveljavljanje pravic. >> Navodila za napotene delavce

Če delate v dveh ali več državah, morate obvestiti zavod za zavarovanje v državi prebivališča, ki bo določil, katera zakonodaja se bo začasno uporabila za vaš primer. O tem bo obvestil zavode v državah, v katerih opravljate svojo poklicno dejavnost.

Začasna zakonodaja bo postala dokončna v dveh mesecih, razen če se drugi zavodi ne bodo strinjali. V tem primeru je na voljo dialog in spravni postopek (glej zgoraj).

Spremembe zaradi novih predpisov o koordinaciji

Če bo zaradi novih uredb o koordinaciji socialne varnosti za vas začela veljati zakonodaja druge države, se bo prejšnja zakonodaja uporabljala, dokler se vaše okoliščine ne bodo spremenile, vendar največ 10 let.

Če želite, lahko zahtevate, da se za vas uporabijo novi predpisi. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Tudi po novih uredbah o koordinaciji socialne varnosti velja napotitev za časovno omejeno izjemo od splošnega pravila, da morate biti zavarovani v državi, v kateri delate.

Zato se bo upoštevalo obdobje napotitve po prejšnjih predpisih in se odštelo od skupnega 24-mesečnega obdobja, ki je dovoljeno po novih predpisih.

S posodobljenimi predpisi o koordinaciji od 1. maja 2010 ne veljajo več posebni predpisi za delavce v prometu: enaka pravila se uporabljajo za vse, ki opravljajo dejavnosti v dveh ali več državah.

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti uporablja posebna razlagalna pravila za sektorje z visoko mobilnostjo, da bi delodajalcem in delojemalcem pomagala določiti, katera zakonodaja se uporablja in koliko časa. >> Zakonodaja EU

Če so vaše okoliščine nespremenjene, lahko vaš delodajalec pri pristojnem zavodu za zavarovanje zaprosi za nov obrazec E 101. Če pa želite obravnavo po novih predpisih, mora vaš delodajalec zahtevati izdajo prenosnega dokumenta A1, ki je po novih predpisih nadomestil obrazec E 101.

Povej naprej