Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vanliga frågor - Vilka regler gäller för mig?

Har du läst vår sida om vilka regler som gäller för dig?

Vad gäller om jag är utsänd av min arbetsgivare?

Om din arbetsgivare har skickat dig till ett annat land för att arbeta där, är du fortfarande försäkrad enligt lagstiftningen i ditt hemland om du uppfyller de villkor som gäller för utsända arbetstagare.

Det innebär att du får arbeta högst 24 månader utomlands för din arbetsgivares räkning. Din arbetsgivare ska ha sitt säte i det utsändande landet. Innan du åker, se till att ansöka om ett A1-intyg som styrker att du är försäkrad enligt lagstiftningen i det utsändande landet. Din arbetsgivare ska anmäla din situation till den behöriga socialförsäkringsinstitutionen.

Med denna lösning vill man se till att din försäkringssituation inte ändras bara för att du jobbar kortare perioder utomlands. Samma regler gäller för egenföretagare som tillfälligt bedriver samma verksamhet som i hemlandet i ett annat land. >> Ladda ner vår handledning om utsända arbetstagare

Din arbetsgivare bör ansöka om ett A1-intyg innan du börjar arbeta utomlands. >> Ladda ner vår handledning om utsända arbetstagare

Vad gäller för mig?

Du är gränsarbetare om du jobbar i ett EU-land och bor i ett annat och återvänder till ditt bosättningsland dagligen eller minst en gång i veckan. Som gränsarbetare är du försäkrad i det land där du arbetar. Det landet ansvarar för dina sociala förmåner.

För hälso- och sjukvård och arbetslöshetsförmåner gäller dock särskilda regler. När det gäller hälso- och sjukvård kan du välja: du kan antingen vända dig till sjukvården där du bor eller där du arbetar. Läs mer i vårt avsnitt om sjukförmåner och i vanliga frågor om samma ämne.

Om du är heltidsarbetslös, har du rätt till arbetslöshetsförmåner i det land där du bor. Läs mer i vårt avsnitt om arbetslöshet och i vanliga frågor i samma ämne.

Offentligt anställda omfattas av lagstiftningen i det land som förvaltningen tillhör, även om de utför annat arbete eller är verksamma som egenföretagare i ett annat land.

Om du arbetar ombord på ett fartyg, är du försäkrad i det land vars flagg fartyget för, även om du är bosatt i ett annat land. Du är däremot försäkrad i det land där du bor, om din arbetsgivares säte finns där, även om det är ett annat land än det land vars flagg fartyget för.

Om du inte arbetar finns två möjliga alternativ:

  • Du får kontantförmåner på grundval av att du har varit anställd eller egenföretagare. I så fall omfattas du fortfarande av lagstiftningen i det land där du var försäkrad när du arbetade.
  • Du har ingen rätt till sociala förmåner på grundval av din nuvarande eller tidigare situation och du är inte förvärvsarbetande. I detta fall omfattas du av lagstiftningen i det land är du är bosatt. Tänk på att rätten till sociala förmåner i vissa länder bygger på bosättning. I andra länder är bara yrkesverksamma (och deras familjer) försäkrade. Vänd dig till din socialförsäkringsinstitution, om du vill veta vad som gäller för dig.  >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Som allmän princip gäller att studerande som befinner sig tillfälligt i ett land för att studera där fortfarande betraktas som bosatta i sitt hemland och därför är försäkrade där.

Det innebär att du har rätt till all nödvändig hälso- och sjukvård i landet där du studerar om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort som utfärdas av socialförsäkringsinstitutionen i ditt hemland innan du åker utomlands.

Om du av något skäl inte är försäkrad i ditt hemland, måste du kontakta socialförsäkringsinstitutionen i det land där du ska studera för en bedömning av din situation. Om du uppfyller villkoren för bosättning där, kanske du kan bli försäkrad där i stället för i ditt hemland. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Två eller flera länder kan bevilja nationella undantag från EU-reglerna genom gemensamma överenskommelser i de berörda personernas eller gruppernas intresse.

Sådana undantag avgörs vanligtvis från fall till fall, så vänd dig till din socialförsäkringsinstitution om du vill veta mer. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Var har jag min bostadsort och arbetsplats?

Ditt bosättningsland är den plats där du är ”varaktigt bosatt”, dvs. där du har ditt stadigvarande ”intressecentrum”.

Det är vanligen ett nationellt beslut som avgör ditt bosättningsland. Det finns en lista över kriterier som ska hjälpa socialförsäkringsinstitutionerna att avgöra vad som ska anses vara din bosättningsort om åsikterna går isär mellan två eller flera länder. Kriterierna är bland annat följande: hur länge du vistats i landet, din familjesituation och dina familjeband, dina bostadsförhållanden, särskilt om bostaden har permanent karaktär; platsen där du utövar yrkesverksamhet eller oavlönad verksamhet, verksamhetens art, din skattemässiga hemvist, samt, om du är studerande, din inkomstkälla.

Det är alltså inte du som avgör vad som är ditt bosättningsland, utan socialförsäkringsinstitutionerna. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Om du jobbar i två eller fler länder, är du försäkrad i ditt bosättningsland om du utför en ”väsentlig del” av din verksamhet där. En ”väsentlig del” innebär minst 25 % av din arbetstid eller din lön, men andra faktorer kan också inverka på bedömningen av helhetsbilden.

För att avgöra om du arbetar en ”väsentlig del” i ditt bosättningsland, tittar man på den förväntande situationen under de kommande tolv månaderna. >> Ladda ner vår handledning om utsända arbetstagare

Om institutionerna i olika länder inte kan komma överens om vilket lands lagstiftning som ska gälla för dig, ser EU-reglerna till att en lagstiftning tillämpas tillfälligt så att du inte står oförsäkrad.

Under tiden måste institutionerna fatta ett beslut. Om de inte lyckas, kan de delta i ett dialog- och förlikningsförfarande – ditt ärende kan överlämnas till den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, som då avgör ärendet.

Det finns ett liknande förfarande för tillfälligt beviljande av förmåner. >> Ladda ner vår handledning om utsända arbetstagare

Om du jobbar i två eller fler länder, måste du anmäla detta till socialförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland. Socialförsäkringsinstitutionen där kommer att avgöra vilken lagstiftning som tillfälligt gäller för dig och meddelar institutionerna i de länder där du arbetar.

Den tillfälliga lagstiftningen blir definitiv efter två månader, om inte de andra institutionerna motsätter sig detta. Om de invänder mot beslutet, kan de använda sig av ett dialog- och förlikningsförfarande (se ovan).

Vad förändras med de nya samordningsreglerna?

Om de nya samordningsreglerna innebär att du omfattas av lagstiftningen i ett annat land än enligt de gamla reglerna, gäller de gamla reglerna så länge som din situation inte ändras, men dock högst i tio år.

Om du vill kan du begära att få överföras till lagstiftningen enligt de nya reglerna. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Också enligt de nya samordningsreglerna är utsändning ett tidsbegränsat undantag från den allmänna regeln att du ska vara försäkrad i det land där du arbetar.

Därför kommer utsändningsperioden enligt de gamla reglerna att räknas och dras bort från den totala perioden på 24 månader enligt de nya reglerna.

Med de moderniserade samordningsreglerna som gäller från den 1 maj 2010 avskaffades specialreglerna för transportarbetare: samma regler gäller för alla som är verksamma i mer än ett land.

Men för sektorer där människor är mycket rörliga, kan Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen utfärda särskilda tolkningsregler för att hjälpa arbetsgivare och anställda att avgöra vilken lagstiftning som gäller och under vilken tid. >> Läs mer i våra sidor om EU-lagstiftning

Om inget annat har ändrats, kan din arbetsgivare ansöka om ett nytt E101-intyg hos den behöriga socialförsäkringsinstitutionen. Men om du ansöker om att få omfattas av lagstiftningen enligt de nya reglerna, måste din arbetsgivare ansöka om ett så kallat A1-intyg, som ersätter E 101-intyget enligt de nya reglerna.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan