Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Kokios taisyklės taikomos man?

Ar jau lankėtės mūsų puslapyje, skirtame informacijai, kurios taisyklės taikomos jums?

Siuntimas į užsienį dirbti

Jeigu jūsų darbdavys jus siunčia dirbti į kitą šalį, ir toliau būsite apdraustas pagal savo kilmės šalies teisės aktus, jei įvykdysite sąlygas, taikomas siunčiamiems į užsienį dirbti darbuotojams.

Tai reiškia, kad ten savo darbdavio, kuris įsikūręs siunčiančiojoje šalyje, vardu galite dirbti ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Prieš išvykdamas būtinai turite gauti dokumentą A1, kuriuo patvirtinama, kad jums taikomi šalies, iš kurios jūs siunčiamas, teisės aktai. Jūsų darbdavys praneša apie jūsų padėtį kompetentingai socialinės apsaugos institucijai.

Šiuo sprendimu siekiama išvengti dažnų jūsų socialinės apsaugos padėties pasikeitimų tuo atveju, jei jūsų darbo užsienyje laikotarpiai trumpi. Tokios pat sąlygos taikomos ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie panašią veiklą laikinai vykdo kitoje šalyje. >> Atsisiųskite mūsų vadovą siuntimo dirbti į užsienį klausimais

Jūsų darbdavys turėtų kreiptis formos A1 prieš prasidedant jūsų išsiuntimo į užsienį dirbti laikotarpiui. >> Atsisiųskite mūsų vadovą siuntimo į užsienį dirbti klausimais

Kokia jūsų padėtis?

Jūs esate pasienio darbuotojas, jei dirbate ne toje ES valstybėje narėje, kurioje gyvenate, ir į savo gyvenamąją šalį grįžtate kasdien arba bent kartą per savaitę. Būdamas pasienio darbuotoju esate apdraustas toje šalyje, kurioje dirbate. Ši šalis bus atsakinga už jūsų socialinės apsaugos išmokas.

Sveikatos priežiūrai ir nedarbui taikomos specialios taisyklės. Dėl sveikatos priežiūros, tai turite teisę rinktis: galite gauti tas išmokas ten, kur gyvenate arba ten, kur dirbate. Daugiau informacijos galima rasti mūsų skyriuje, skirtame informacijai apie ligos išmokas, ir apie tai dažniausiai užduodamuose klausimuose.

O dėl bedarbio pašalpų, jei esate visiškas bedarbis, turite teisę tik į išmokas toje šalyje, kurioje gyvenate. Daugiau informacijos galima rasti mūsų skyriuje, skirtame informacijai apie nedarbą, ir apie tai dažniausiai užduodamuose klausimuose.

Valstybės tarnautojams ir toliau taikomi jų administracijos teisės aktai, net jei jie kitoje šalyje dirba kitą darbą ir (arba) verčiasi savarankiška veikla.

Jei dirbate jūrų laive, apdraustas būsite šalyje, su kurios vėliava tas laivas plaukioja, net jei gyvenate kitoje šalyje. Šalyje, kurioje gyvenate, apdraustas būsite tuomet, jei registruota jūsų darbdavio verslo vieta taip pat toje šalyje, net jei ta šalis skiriasi nuo tos, su kurios vėliava laivas plaukioja.

Jei nedirbate, galimi du atvejai:

  • Gaunate išmokas grynaisiais pinigais už savo, kaip dirbančio arba savarankiškai dirbančio asmens, veiklą. Tokiu atveju jums bus taikomi šalies, kurioje buvote apdraustas kol dirbote, teisės aktai.
  • Negaunate jokių socialinės apsaugos išmokų, skirtų jums dėl jūsų esamo ar buvusio ryšio ir nesate ekonomiškai aktyvus. Tokiu atveju, kadangi nesate aktyvus, jums taikomi šalies, kurioje gyvenate, teisės aktai. Turėtumėte žinoti, kad vienose šalyse galimybė naudotis socialine apsauga grindžiama gyvenamąja vieta, o kitose – apdraudžiami tik darbine veikla užsiimantys asmenys (ir jų šeimų nariai). Norėdami sužinoti, kokia jūsų padėtis, susisiekite su savo socialinės apsaugos įstaiga.  >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Iš principo, būdamas studentas, laikinai būnantis šalyje, kurioje studijuojate, jūs laikomas toliau dirbančiu savo šalyje, ten esate ir apdraustas.

Tai reiškia, kad turite teisę į visą būtiną sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje studijuojate, tačiau turite pateikti savo Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią prieš jums išvykstant išdavė jūsų šalies socialinės apsaugos įstaiga.

Jei dėl kokių nors priežasčių nesate apdraustas savo kilmės šalyje, privalote susisiekti su šalies, kurioje studijuojate, socialinės apsaugos institucijomis, kad jos įvertintų jūsų padėtį. Jei įvykdote reikalavimus, kurie nulemia, kad jūsų gyvenamoji vieta yra ten, faktiškai galite būti apdraustas ten, o ne savo kilmės šalyje. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Dvi arba daugiau šalių paisydamos susijusių asmenų ar asmenų grupių interesų bendru susitarimu gali nustatyti nacionalines leidžiančias nuo ES taisyklių nukrypti nuostatas.

Tokios leidžiančios nukrypti nuostatos nustatomos kiekvienu pavieniu atveju, taigi susisiekite su savo socialinės apsaugos įstaiga, jei jums reikia daugiau informacijos. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Gyvenamoji vieta ir darbo vieta

Jūsų gyvenamoji šalis yra ta, kurioje „nuolat gyvenate", kitaip tariant, kurioje yra jūsų „interesų centras".

Paprastai jūsų gyvenamoji vieta nustatoma nacionalinio lygmens sprendimu. Siekiant, kad socialinės apsaugos įstaigoms būtų lengviau vertinti, kuri šalis turėtų būti laikoma jūsų gyvenamąja šalimi tuo atveju, jei skiriasi nuomonės dėl dviejų ar daugiau šalių, pateikiamas kriterijų sąrašas. Kriterijai yra tokie: buvimo atitinkamų šalių teritorijoje trukmė; jūsų šeiminė padėtis ir šeiminiai ryšiai; jūsų būsto sąlygos ir būsto pastovumas; vieta, kurioje vykdote profesinę ir neprofesinę veiklą; jūsų profesinės veiklos ypatybės; šalis, kurioje jūs laikomas gyvenančiu apmokestinimo tikslais; jei esate studentas – jūsų pajamų šaltinis.

Bet kuriuo atveju, sprendimą, kuri šalis turėtų būti laikoma jūsų gyvenamąja vieta, priims socialinės apsaugos institucijos, o ne jūs. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei dirbate dviejose ar daugiau šalių, apdraustas esate savo gyvenamojoje šalyje, jei toje šalyje vykdote „didžiąją dalį" savo veiklos. „Didžioji dalis" reiškia bent 25 % jūsų darbo laiko ir (arba) jūsų atlyginimo, bet svarbios gali būti ir kitos detalės, taip pat ir jūsų padėtis apskritai.

Siekiant nustatyti, ar „didžiąją dalį" savo veiklos vykdote savo gyvenamojoje šalyje, taip pat atsižvelgiama ir į tariamą būsimą padėtį per kitus dvylika mėnesių. >> Atsisiųskite mūsų vadovą siuntimo dirbti į užsienį klausimais

Jei kelių šalių institucijos negali susitarti dėl to, kurios šalies teisės aktai turėtų būti taikomi jūsų atveju, ES taisyklėse užtikrinta, kad laikinai bus taikoma vienos valstybės teisė, kad neliktumėte neapdraustas.

Tuo metu institucijos turi priimti sprendimą. Jei jos negali susitarti, gali taikyti dialogo ir taikinimo procedūrą; atvejis gali būti perduotas nagrinėti Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai.

Panaši procedūra taikoma ir laikinai skiriant išmokas. >> Atsisiųskite mūsų vadovą išsiuntimo į užsienį dirbti klausimais, jei reikia daugiau informacijos

Jei dirbate dviejose ar daugiau šalių, privalote informuoti socialinės apsaugos įstaigą savo gyvenamojoje šalyje. Tos šalies socialinės apsaugos įstaigos nuspręs, kokie teisės aktai jūsų atveju taikomi laikinai ir informuos visų šalių, kuriose jūs vykdote darbinę veiklą, institucijas.

Laikini teisės aktai taps galutiniai per du mėnesius, išskyrus tuos atvejus, kai kitos institucijos su tuo nesutinka. Jei jos nesutinka, jos gali taikyti dialogo ir takinimo procedūrą (žr. pirmiau).

Kas keičiasi patvirtinus naujas koordinavimo taisykles

Jei dėl naujų socialinės apsaugos koordinavimo reglamentų jums turės būti taikomi kitos šalies teisės aktai, o ne tos, kurios teisės aktai taikyti pagal senas taisykles, ankstesni teisės aktai bus taikomi tol, kol jūsų padėtis liks nepakitusi, bet ne ilgiau kaip 10 metų.

Jei norite, galite prašyti, kad jums būtų taikomi tie teisės aktai, kurie nustatyti pagal naujus reglamentus. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Pagal naujus socialinės apsaugos koordinavimo reglamentus išsiuntimui į užsienį dirbti ribotą laikotarpį taikoma išimtis iš bendrosios taisyklės, kad turite būti apdraustas šalyje, kurioje dirbate.

Todėl į išsiuntimo dirbti į užsienį laikotarpį, nustatytą pagal senas taisykles, bus atsižvelgiama ir jis bus išskaitomas iš bendro 24 mėnesių laikotarpio, kuris pagal naujus reglamentus nustatytas išsiuntimui dirbti į užsienį.

Patvirtinus modernizuoto koordinavimo taisykles, nuo 2010 m. gegužės 1 d. specialios taisyklės transporto darbuotojams nebetaikomos: tos pačios taisyklės taikomos visiems žmonėms, kurie vykdo veiklą dviejose ar daugiau šalių.

Tačiau sektorių, kurie labai judūs, atveju Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija taiko specialias aiškinamąsias taisykles, siekdama padėti darbdaviams ir darbuotojams nustatyti, kurie teisės aktai taikomi ir kokį laikotarpį. >> Žr. mūsų puslapius apie ES teisės aktus

Jei jūsų atveju daugiau niekas nesikeičia, jūsų darbdavys kompetentingos socialinės apsaugos institucijos gali paprašyti naujos formos E 101. Tačiau, jei prašote, kad jums būtų taikomi teisės aktai, nustatyti pagal naujus reglamentus, jūsų darbdavys turi paprašyti vadinamojo perkeliamojo dokumento A1, kuriuo pagal naujus reglamentus pakeičiama forma E 101.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį