Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Která pravidla se vztahují na mne?

Navštívili jste již naše stránky s informacemi o tom, která pravidla se vztahují na vás?

Vyslaní pracovníci

Pokud splňujete podmínky, které se na vyslané pracovníky vztahují, zůstáváte pojištěni podle zákonů země vašeho původu.

To však znamená, že v zemi, kam jste byli vysláni, můžete pro vysílajícího zaměstnavatele pracovat až 24 měsíců. Před odjezdem musíte zažádat o dokument A1, kterým doložíte, že se na vás vztahují zákony země, ze které jste vysílán(a). Váš zaměstnavatel nahlásí tuto skutečnost příslušným orgánům sociálního zabezpečení.

Toto řešení se používá proto, aby se v případě, že jste vysíláni do zahraničí pouze nakrátko, předešlo příliš častým změnám v podmínkách vašeho sociálního zabezpečení. Totéž platí pro osoby samostatně výdělečně činné, které dočasně pracují v zahraničí. >> Pokyny týkající se vysílání pracovníků si můžete stáhnout zde

Váš zaměstnavatel musí o dokument A1 zažádat předtím, než započte období vašeho vyslání. >> Pokyny týkající se vysílání pracovníků jsou ke stažení zde

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

Za přeshraničního pracovníka jste považován tehdy, pokud pracujete v některé ze zemí EU nebo některých dalších a do země bydliště se vracíte denně nebo alespoň jednou za měsíc. Coby přeshraniční pracovník jste pojištěn v zemi, kde pracujete. Tato země odpovídá za vaše dávky sociálního zabezpečení.

Zvláštní pravidla platí pro zdravotní péči a dávky v nezaměstnanosti. U zdravotní péče si můžete vybrat: buď můžete dávky pobírat v zemi bydliště nebo tam, kde pracujete. Další informace najdete v kapitole o nemocenských dávkách a v odpovědích na časté dotazy.

Jste-li nezaměstnaný, máte na dávky v nezaměstnanosti nárok pouze v zemi bydliště. Další informace najdete v kapitole o nezaměstnanosti a v odpovědích na časté dotazy.

Na státní zaměstnance se nadále vztahují předpisy země původu i tehdy, provádějí-li výdělečnou činnost jako zaměstnanci či jako osoby samostatně výdělečně činné v zahraničí.

Pokud pracujete na palubě námořního plavidla, jste pojištěn v zemi, pod jehož vlajkou toho plavidlo pluje, a to i v případě, že se liší od vaší země bydliště. V zemi bydliště jste pojištěn v případě, že zde má váš zaměstnavatel registrovánu adresu podnikání, a to pak i v případě, že se liší od země, pod jejíž vlajkou plavidlo pluje.

Pokud nepracujete, mohou nastat dvě možnosti:

  • Pobíráte dávky v nezaměstnanosti na základě výdělečné činnosti (ať už jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná). V tom případě se na vás nadále vztahují předpisy země, kde jste byl pojištěn v době, kdy jste pracoval.
  • Druhou možností je, že vám nebyl přiznán nárok na dávky na základě aktuálního nebo minulého vztahu ani nejste ekonomicky aktivní. V tom případě se na vás vztahují předpisy země bydliště. V některých zemích je nárok k sociálním dávkám podmíněn bydlištěm, jinde jsou pojištěny pouze osoby vykonávající pracovní činnost (a jejich rodinní příslušníci). Více informací vám poskytne orgán sociálního zabezpečení.  >> Příslušný úřad najdete v našem adresáři

Jako student pobývající přechodně v zemi, kde studujete, jste v zásadě veden jako osoba pobývající v zemi původu a tam jste také pojištěn.

To znamená, že v zemi, kde studujete, máte nárok na veškerou nutnou zdravotní péči, a to na základě předložení evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného vaší zdravotní pojišťovnou před vaším odjezdem.

Pokud nejste z nějakého důvodu v zemi vašeho původu pojištěn(a), musíte kontaktovat orgány sociálního zabezpečení v zemi, kde studujete, a ty budou vaši situace dále řešit. Pokud splníte příslušné podmínky a bude vám v dané zemi přiznáno bydliště, budete moci získat pojištění tam, a ne v zemi původu. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři.

Dvě nebo více zemí mohou poskytnout jednotlivcům nebo skupinám osobám výjimku z předpisů EU na základě dohody.

Takové výjimky se obvykle řeší případ od případu. Více informací vám poskytne orgán sociálního zabezpečení. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři.

Země bydliště a země pracoviště

Vaše země bydliště je ta země, kde máte trvalé bydliště, kde se obvykle zdržujete, čili ta, kde se nachází váš „střed zájmu“.

Rozhodnutí o tom, která země je ve vašem případě zemí pobytu, je obvykle na orgánech členských států. Existuje seznam kritérií, podle kterých úřady práce stanoví, která země je vaší zemí bydliště v případě, že dvě nebo více zemí mají rozdílné názory na věc. Mezi tato kritéria patří: doba trvání vašeho pobytu na území zvažovaných států; vaše rodinná situace a rodinné vazby; situace týkající se vašeho bydlení a nakolik jej lze označit jako trvalé; zda je daná země místem, kde provádíte výdělečnou nebo nevýdělečnou činnost; povaha vaší výdělečné činnosti; zda jste v dané zemi daňovým rezidentem; u studentů zdroje jejich příjmu.

Konečné rozhodnutí o tom, kterou zemi považovat za vaše bydliště, náleží vždy orgánům sociálního zabezpečení. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři.

Pokud pracujete ve dvou nebo více zemích, jste pojištěn v zemi bydliště, pokud tam vykonáváte „podstatnou část“ vaší činnosti. „Podstatnou částí“ se rozumí alespoň 25 % pracovní doby a/nebo odměny, ale v úvahu lze brát i další faktory a okolnosti daného případu.

Ke stanovení toho, zda spadá podstatná část vaší činnosti do země bydliště, se také bere v úvahu předpokládaná budoucí situace v následujících 12 měsících. >> Viz pokyny týkající se vysílání pracovníků, které si můžete stáhnout zde

Pokud se orgány různých zemí neshodnou na tom, čí předpisy se na vás vztahují, podle předpisů EU budou dočasně uplatněny zákony jednoho z nich, aby se předešlo tomu, že budete bez pojištění.

Během této doby musí dané orgány učinit rozhodnutí. Pokud toho nejsou schopny, mohou přistoupit k dialogu a smírčímu řízení. Případ lze postoupit Správní komisi pro koordinaci sociálního zabezpečení, která rozhodne.

Pro udělování dočasného nároku na dávky existuje podobný postup. >> Pokyny týkající se vysílání pracovníků jsou ke stažení zde

Pokud pracujete ve dvou nebo více zemích, musíte uvědomit orgán sociálního zabezpečení v zemi bydliště. Ty pak stanoví, čí předpisy se na vás budou dočasně vztahovat a budou informovat orgány v ostatních státech, kde pracujete.

Shodnou-li se orgány daných států, bude tento dočasný stav do dvou měsíců potvrzen. Pokud ke shodě nedojde, mohou jako řešení zvolit dialog nebo smírčí řízení (viz výše).

Jaké změny přinesou nové předpisy?

Jestliže se na vás podle nových nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení vztahují předpisy jiné země než doposud, budete se moci předpisy původní země řídit ještě po dobu 10 let (pod podmínkou, že se vaše osobní situace v žádném směru nezmění).

Můžete ale zvolit i tu možnost, že se budete řídit předpisy země, kterou určí nová nařízení. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři.

I podle nových nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení představuje vysílání pracovníků časově omezenou výjimku z pravidla, které stanoví, že je třeba být pojištěn v té zemi, kde pracujete.

Proto se období vyslání před 1. květnem 2010 zohlední a odečte se od 24měsíčního limitu, který stanoví nová nařízení.

Od 1. května 2010 již zvláštní pravidla pro pracovníky v dopravě v aktualizovaných pravidlech koordinace nefigurují. Pro všechny osoby, které vykonávají pracovní činnost ve dvou nebo více zemích, platí stejná pravidla.

Pro odvětví, která jsou charakteristická vysokou mobilitou, stanovila Správní komise pro koordinaci sociálního zabezpečení zvláštní výkladová pravidla, aby mohli zaměstnavatelé i zaměstnanci snáze zjistit, které předpisy pro ně platí a po jak dlouhou dobu. >> Viz stránky o předpisech EU

Pokud se vaše situace v žádném ohledu nezmění, může váš zaměstnavatel zažádat u příslušného orgánu sociálního zabezpečení o nový dokument E 101. Pokud však požádáte o to, abyste se mohl(a) řídit jinými předpisy, které určí nová nařízení, musí váš zaměstnavatel zažádat o tzv. přenosný dokument A1, který podle nových nařízení nahrazuje dokument E 101.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku