Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Veelgestelde vragen - Welke regels gelden voor mij?

Hebt u onze pagina over welke regels voor u gelden al bezocht?

Detachering

 

Als u door uw werkgever naar een ander land wordt gestuurd om daar te werken, dan blijft u, als u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor gedetacheerde werknemers, verzekerd volgens de wetgeving van uw land van oorsprong.

Dit betekent dat u daar maximaal 24 maanden kunt werken namens uw werkgever die gevestigd is in het uitzendende land. Voordat u vertrekt, moet u een A1-document aanvragen om te bewijzen dat u verzekerd bent volgens de wetgeving van het land van waaruit u gedetacheerd wordt. Uw werkgever brengt de bevoegde instantie voor sociale zekerheid op de hoogte van uw situatie.

Deze oplossing is bedoeld om regelmatige wijzigingen in uw situatie op het gebied van sociale zekerheid te vermijden wanneer u korte perioden in het buitenland werkt. Dezelfde bepalingen gelden voor zelfstandigen die tijdelijk in een ander land vergelijkbare activiteiten uitoefenen. >> Download onze gids over detachering.

Uw werkgever moet vóór het begin van uw detacheringsperiode een A1-formulier aanvragen. >> Download onze gids over detachering.

Wat is uw situatie?

 

U bent een grensarbeider als u in een ander EU-land werkt dan het land waar u woont en dagelijks of minstens eenmaal per week naar het land van uw woonplaats terugkeert. Als grensarbeider bent u verzekerd in het land waar u werkt. Dit land is verantwoordelijk voor uw socialezekerheidsprestaties.

Er gelden speciale regels voor gezondheidszorg en werkloosheid. Op het gebied van gezondheidszorg kunt u kiezen: u kunt deze prestaties ontvangen in het land waar u woont of in het land waar u werkt. Voor meer informatie raadpleegt u de rubriek en de veelgestelde vragen over prestaties bij ziekte.

Wat werkloosheidsuitkeringen betreft, hebt u bij volledige werkloosheid enkel recht op een uitkering in het land waar u woont. Voor meer informatie raadpleegt u het gedeelte en de veelgestelde vragen over werkloosheid.

Ambtenaren vallen altijd onder de wetgeving van hun administratie, zelfs als ze andere activiteiten in loondienst en/of als zelfstandige in een ander land uitoefenen.

Als u aan boord van een zeeschip werkt, dan bent u verzekerd in het land onder welke vlag dat schip vaart, zelfs als u in een ander land woont. U bent verzekerd in het land waar u woont als uw werkgever daar ook gevestigd is, zelfs als dit een ander land is dan het land onder welke vlag het schip vaart.

Als u niet werkt, zijn er twee mogelijke situaties:

  • U ontvangt een uitkering wegens uw activiteiten als werknemer of zelfstandige. In dit geval blijft u onderworpen aan de wetgeving van het land waarin u verzekerd was toen u werkte.
  • U hebt geen recht op socialezekerheidsprestaties op basis van een huidige of vorige relatie en bent niet economisch actief. Als niet-actieve persoon bent u in dit geval onderworpen aan de wetgeving van het land waar u woont. Houd er rekening mee dat in sommige landen de toegang tot sociale zekerheid gebaseerd is op wonen, in andere landen zijn enkel personen die een beroepsactiviteit uitoefenen (en de leden van hun gezinnen) verzekerd. Voor meer informatie over uw situatie, neemt u contact op met uw instantie voor sociale zekerheid.  >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Als u als student tijdelijk verblijft in het land waar u studeert, dan wordt u in principe beschouwd als woonachtig in uw thuisland en bent u daar verzekerd.

Dit betekent dat u in het land waar u studeert recht hebt op alle noodzakelijke gezondheidszorg als u een Europese ziekteverzekeringskaart kunt voorleggen die voor uw vertrek afgegeven werd door de instantie voor sociale zekerheid in uw thuisland.

Als u om een of andere reden niet verzekerd bent in uw land van oorsprong, dan moet u contact opnemen met de instantie voor sociale zekerheid in het land waar u studeert, die uw situatie zal beoordelen. Als u voldoet aan de voorwaarden die bepalen of iemand daar woont, is het mogelijk dat u daar verzekerd bent en niet in uw land van oorsprong. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Twee of meer landen kunnen in nationale afwijkingen op de EU-regels voorzien door een onderlinge overeenkomst te sluiten in het belang van de betrokken personen of groepen personen.

Dergelijke afwijkingen worden normaal gezien geval per geval toegestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw instantie voor sociale zekerheid. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Woonplaats en plaats van tewerkstelling

 

Het land van uw woonplaats is de plaats waar u 'doorgaans woont', met andere woorden het land waar zich uw 'belangencentrum' bevindt.

Normaal gezien is de bepaling van uw woonplaats een nationale beslissing. De instanties voor sociale zekerheid kunnen zich baseren op een lijst met criteria om te bepalen welk land beschouwd wordt als uw woonplaats in het geval van afwijkende standpunten van twee of meer landen. Deze criteria omvatten: de duur van uw aanwezigheid op het grondgebied van de betrokken landen, uw gezinssituatie en familiebanden, uw huisvestingssituatie en hoe permanent deze is, de plaats waar u uw professionele of onbezoldigde werkzaamheden uitoefent, de kenmerken van uw professionele werkzaamheden, waar u woont voor belastingdoeleinden en in het geval van studenten, de bron van uw inkomsten.

De beslissing welk land als uw woonplaats wordt beschouwd, wordt altijd door de instantie voor sociale zekerheid genomen en niet door u. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Als u in twee of meer landen werkt, dan bent u verzekerd in het land van uw woonplaats als u een 'belangrijk deel' van uw activiteiten daar uitoefent. Een 'belangrijk deel' betekent minstens 25% van uw werktijd en/of uw bezoldiging, maar andere elementen en uw algemene situatie kunnen ook relevant zijn.

Om te bepalen of u een 'belangrijk deel' van uw activiteiten in het land van uw woonplaats uitoefent, wordt ook rekening gehouden met de verwachte toekomstige situatie gedurende de komende 12 maanden. >> Download onze gids over detachering.

Als instanties in verschillende landen het niet eens worden van welk land de wetgeving op uw situatie van toepassing is, dan zorgen de EU-regels ervoor dat één wetgeving voorlopig geldt, zodat u niet onverzekerd bent.

In de tussentijd moeten de instanties een beslissing nemen. Als ze het niet eens worden, kunnen ze een dialoog- en bemiddelingsprocedure doorlopen; de zaak kan voor de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels worden gebracht voor een beslissing.

Er bestaat een vergelijkbare procedure voor de voorlopige toekenning van verstrekkingen. >> Download onze gids over detachering voor meer informatie.

Als u in twee of meer landen werkt, dan moet u de instantie voor sociale zekerheid in het land van uw woonplaats daarvan op de hoogte brengen. Die instantie voor sociale zekerheid zal dan bepalen welke wetgeving voorlopig op uw situatie van toepassing is en zal de instanties van alle landen waar u werkt, op de hoogte brengen.

De voorlopige wetgeving wordt binnen twee maanden definitief, tenzij de andere instanties daarmee niet akkoord gaan. Als ze niet akkoord gaan, kunnen ze een dialoog- en bemiddelingsprocedure starten (zie hierboven).

Veranderingen door de nieuwe coördinatieregels

 

Als u ten gevolge van de nieuwe verordeningen voor de coördinatie van de sociale zekerheid onder de wetgeving van een ander land valt dan onder de oude regels, dan blijft de vorige wetgeving voor een periode van maximaal 10 jaar van toepassing op voorwaarde dat uw situatie ongewijzigd blijft.

Als u dat wenst, kunt u vragen om onderworpen te worden aan de nieuwe wetgeving die krachtens de nieuwe verordeningen van toepassing is. >> Zoek een contactorgaan in onze lijst.

Zelfs onder de nieuwe verordeningen voor de coördinatie van de sociale zekerheid blijft detachering een in de tijd beperkte uitzondering op de algemene regel dat u verzekerd moet zijn in het land waar u werkt.

Er wordt daarom rekening gehouden met de periode van detachering volgens de oude regels en deze wordt afgetrokken van de tijdslimiet van 24 maanden voor detachering bepaald in de nieuwe verordeningen.

Door de invoering van de gemoderniseerde coördinatieregels vanaf 1 mei 2010 bestaan de speciale regels voor vervoerders niet meer: voor alle personen die activiteiten uitoefenen in twee of meer landen gelden dezelfde regels.

Voor sectoren die heel mobiel zijn, zijn er echter door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels speciale interpretatieve regels vastgesteld om werkgevers en werknemers te helpen bepalen welke wetgeving van toepassing is en gedurende welke periode. >> Raadpleeg onze pagina's over EU-wetgeving.

Als uw situatie voor het overige niet verandert, dan kan uw werkgever een nieuwe E101 aanvragen bij de bevoegde instantie voor sociale zekerheid. Als u echter onderworpen wilt worden aan de wetgeving die volgens de nieuwe verordeningen van toepassing wordt, dan moet uw werkgever een zogenaamd draagbaar A1-document aanvragen, dat de E101 in het kader van de nieuwe verordeningen vervangt.

 

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen