Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Võitlus töökohal diskrimineerimise vastu

Teie õigus võrdsele kohtlemisele

ELi õigusaktidega on keelatud töökohal diskrimineerimine vanuse, soo, puude, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste või seksuaalse sättumuse alusel. ELi võrdset kohtlemist käsitlevate õigusaktidega tagatakse miinimumstandardid kõigi ELis töötavate inimeste kaitseks.

Teil on õigus võrdsele kohtlemisele nii töölevõtmise, töötingimuste, ametikõrgenduse, töötasu, kutseõppele juurdepääsu, tööandjapensionide kui ka vallandamise osas.

ELi õotilde;igusaktide kohaselt ei tohi tööandjad töökohal diskrimineerida ja töötajatel on õigus diskrimineerimisvabale töökeskkonnale.

Millised on töökohal diskrimineerimise vormid?

ELi õigusaktidega on hõlmatud järgmised olukorrad.

Otsese diskrimineerimisega on tegemist juhul, kui tööandja kohtleb teid seoses eespool nimetatud diskrimineerimise alustega halvemini, kui kedagi teist samas olukorras. Näide: keeldumine võtta tööle inimest seetõttu, et ta on üle 35 aasta vanune.

Kaudse diskrimineerimisega on tegemist juhul, kui kõigi suhtes kohaldataval taval, poliitikal või eeskirjal on negatiivne mõju mõnele inimesele. Need meetmed näivad esmapilgul neutraalsed, kuid tegelikult diskrimineerivad mõningaid inimesi. Näide: rakenduseeskirjad, mis on ebasoodsad osalise tööajaga töötajate jaoks võivad kaudselt diskrimineerida naisi, kuna suurem osa osalise tööajaga töötajatest on naised.

Ahistamine on veel üks töökohal diskrimineerimise vormidest. See on soovimatu käitumine, kiusamine või muu tegevus, mille eesmärk või tagajärg on solvamine või ähvardava, vaenuliku, solvava või häiriva õhkkonna loomine. Näide: kui ülemus või kolleegid räägivad seksuaalse sättumusega seotud nalju kolleegile, kes on gei või lesbi.

Diskrimineerimiseks korralduse andmine – kui üks isik õhutab teist kedagi diskrimineerima. Näide: tööandja palub renditööjõudu vahendaval agentuuril leida vaid alla 40-aastaseid töötajaid.

Ohvristamise puhul kannatavad inimesed negatiivseid tagajärgi diskrimineerimiskaebuse esitamise tõttu. Näiteks on isik vallandatud või ei ole teda edutatud, kuna ta esitas oma ülemuse vastu diskrimineerimiskaebuse.

Jaga seda lehte