Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen

Retten til ligebehandling

EU-lovgivningen forbyder diskrimination på arbejdspladsen på grund af alder, køn, handicap, etnisk oprindelse, race, religion, tro eller seksuel orientering. EU-lovgivningen om ligebehandling fastsætter et minimum af beskyttelse for alle, der arbejder i EU.

Du har ret til ligebehandling med hensyn til ansættelse, arbejdsvilkår, forfremmelse, løn, adgang til videreuddannelse, arbejdsmarkedspension og afskedigelse.

EU-lovgivningen betyder, at arbejdsgiverne ikke må diskriminere på arbejdspladsen, og at arbejdstagerne har ret til ikke at blive forskelsbehandlet.

Hvilke typer forskelsbehandling på arbejdspladsen findes der?

Flere forskellige situationer er omfattet af EU-lovgivningen:

Der er tale om direkte forskelsbehandling, hvis en arbejdsgiver behandler dig dårligere end en anden person, som er i en tilsvarende situation, på grund af alder, køn, handicap, etnisk oprindelse, race, religion, tro eller seksuel orientering. Et eksempel kunne være at afvise at ansætte dig, fordi du er over 35 år gammel.

Indirekte forskelsbehandling betyder, at en praksis, en politik eller en regel, der gælder for alle, har negative konsekvenser for bestemte medarbejdere. Det kan umiddelbart virke som neutrale tiltag, men i realiteten er de diskriminerende over for visse grupper. F.eks. kan det at indføre regler, der forringer forholdene for deltidsansatte, være indirekte forskelsbehandling af kvinder, fordi de fleste deltidsansatte er kvinder.

Chikane er også en form for forskelsbehandling på arbejdspladsen. Det er uønsket adfærd, mobning eller anden opførsel, der har til formål eller som konsekvens at skabe et arbejdsklima, som virker intimiderende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller stødende. Det kan f.eks. være en chef eller kollega, som fortæller jokes om seksuel orientering til en af deres homoseksuelle kolleger.

Instruks om at forskelsbehandle vil sige, at en person tilskynder en anden til at diskriminere mod andre. Et eksempel er, hvis en arbejdsgiver kun beder et vikarbureau om at finde medarbejdere under 40 år.

Repressalier (også kaldet viktimisering) betyder, at medarbejdere udsættes for negative konsekvenser, fordi de har klaget over diskrimination. Det kan f.eks. være, hvis en ansat bliver afskediget eller nægtet forfremmelse, fordi hun har klaget over forskelsbehandling fra sin chef.

Del denne side