Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sinu esimene EURESi töökoht

Noorte aitamine

„Sinu esimene EURESi töökoht” on sihipärane tööalase liikuvuse kava. Selle eesmärk on:

 • täita vabu töökohti teatavas sektoris, teataval kutsealal, teatavas riigis või riikide rühmas või
 • toetada teatavaid liikuda soovivate töötajate rühmi, nagu noored.

Kuidas see toimib?

 • „Sinu esimene EURESi töökoht” on mõeldud noortele kandidaatidele ja tööandjatele 28s ELi liikmesriigis ning Norras ja Islandil.
 • Kandidaadid peavad olema eespool nimetatud riikide kodanikud ja seaduslikud elanikud.
 • Kavaga püütakse aidata:
  • kuni 35-aastasi noori töö-, praktika- või õpipoisikoha leidmisel mõnes teises liikmesriigis;
  • tööandjaid selliste oskustega töötajate leidmisel, mida nad oma ettevõttes vajavad.
 • Meetmeid rakendavad EURESi talituste juhitavad konsortsiumid, kuhu kuulub vähemalt seitse riiki.

Kuidas seda rahastatakse?

Alates 2014. aastast rahastatakse liikuvuskava „Sinu esimene EURESi töökoht” Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuuna „EURES” raames.

Meetmeid rahastatakse iga-aastaste projektikonkursside kaudu. Lisateabe saamiseks tutvuge (lõppenud ja/või käimasolevate) avaldatud konkursikutsetega ning eraldatud toetuste loeteluga.

Rohkem teavet kava „Sinu esimene EURESi töökoht“ kohta:

___ portaal EURES

___ eduaruanded (Progress Monitoring Reports; üksnes inglise keeles)

„Sinu esimene EURESi töökoht” – ettevalmistav tegevus

Pilootprojekt „Sinu esimene EURESi töökoht” kestis 2012. aastast kuni 2015. aasta keskpaigani. Ettevalmistavat tegevust rahastati ELi 2011.–2013. aasta eelarvest.

Selle eesmärk oli aidata ELi noortel kodanikel vanuses 18–30 leida töökoht, praktika või õpipoisikoht mis tahes ELi liikmesriigis.

Kava „Sinu esimene EURESi töökoht“ vahehindamise aruandes antakse ülevaade kahe esimese aasta jooksul saavutatud tulemustest ja peamistest väljakutsetest tulevikus. Kava „Sinu esimene EURESi töökoht“ (2012–2015) lõplikus seirearuandes esitatakse ülevaade ettevalmistavate meetmete tulemustest ja saavutustest (üksnes inglise keeles).

Järelhindamine toimub kuni 2016. aasta viimase kvartalini.

Eesmärk on:

 • teha kindlaks vahehindamise tulemused ja neid täiendada;
 • uurida meetmetega seotud kulusid, kasu ja nende mõju ning muid võimalusi tulevikuks.

Aastatel 2015–2016 toimus ettevalmistavate meetmete järelhindamine, mille kohta avaldatakse aruanne.

Jaga seda lehte