Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv

V rámci Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce, ktoré sa sústreďujú na tri oblasti:

Akčný plán

V akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovujú konkrétne opatrenia na realizáciu 20 zásad piliera. Tieto opatrenia si budú vyžadovať spoločné úsilie členských štátov a EÚ s aktívnou účasťou sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. V akčnom pláne sa uvádzajú tri ciele na úrovni EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálnej ochrany, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030.

Akčný plán vychádza z rozsiahlej verejnej konzultácie, v rámci ktorej bolo prijatých viac ako 1000 príspevkov.

Najnovšie iniciatívy podľa akčného plánu

Zdieľať stránku