Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv

V rámci tohto piliera sa stanovuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia.

Primárne je koncipovaný pre eurozónu, ale môžu ho uplatňovať všetky členské štáty EÚ, ktoré sa tak rozhodnú.

Dodržiavanie zásad a práv zakotvených v Európskom pilieri sociálnych práv je spoločnou úlohou členských štátov, inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán

Vedúci predstavitelia EÚ slávnostne vyhlásili európsky pilier sociálnych práv počas sociálneho samitu v Göteborgu v novembri 2017.

Zdieľať stránku