Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ψηφιοποιημένος συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη καλούνται να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την ανταλλαγή, την πρόσβαση και την επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτών των κανόνων, καθώς και να παρέχουν εύχρηστες υπηρεσίες στους μετακινούμενους πολίτες. 

Χάρη στη διασυνοριακή ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση, οι εθνικοί φορείς είναι σε θέση να επεξεργάζονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις αιτήσεις των μετακινούμενων πολιτών για παροχές κοινωνικής ασφάλισης (όπως επιδόματα ανεργίας, επιστροφή υγειονομικών δαπανών, οικογενειακές παροχές και συντάξεις γήρατος).  

Το γεγονός αυτό συνάδει με την ψηφιακή στρατηγική της Επιτροπής, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημόσιων διοικήσεων, την επίτευξη διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και τη διευκόλυνση των επαφών με τους πολίτες.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Το EESSI είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που βοηθά τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τις παροχές ασθένειας, επαγγελματικής ασθένειας και εργατικού ατυχήματος, τις συνταξιοδοτικές παροχές, τα επιδόματα ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόματα, ταχύτερα και με ασφάλεια, όπως υπαγορεύουν οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

Πριν από την λειτουργία του EESSI, οι περισσότερες ανταλλαγές γίνονταν σε έντυπη μορφή. Πλέον αυτές αντικαθίστανται από ηλεκτρονικές ανταλλαγές, καθώς οι φορείς των κρατών μελών αρχίζουν να εφαρμόζουν το σύστημα EESSI.

Πώς λειτουργεί το EESSI

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, κάθε επικοινωνία μεταξύ των εθνικών φορέων σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του EESSI: οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ανταλλάσσουν δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα και ακολουθούν διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται μέσω του EESSI στον σωστό προορισμό, δηλαδή στον κατάλληλο φορέα άλλου κράτους μέλους.

Οι υπάλληλοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούν να επιλέγουν από αρχείο εθνικών φορέων τον σωστό προορισμό, δηλαδή τον κατάλληλο φορέα άλλης χώρας της ΕΕ.

Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του EESSI στα κράτη μέλη

Η πρώτη ανταλλαγή δομημένου ηλεκτρονικού μηνύματος, που αφορούσε συγκεκριμένη υπόθεση σχετικά με την κατάσταση κοινωνικής ασφάλισης ενός πολίτη της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019. Ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα στο πλαίσιο του EESSI, το επιστέγασμα πολύχρονων εντατικών εργασιών και προσπαθειών.

Από το 2019, όλες οι συμμετέχουσες χώρες έπρεπε να συνδεθούν με το σύστημα EESSI. Η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει και να παρακολουθεί τις προσπάθειες των κρατών μελών ώστε να εξασφαλίσει ότι όλες οι 32 χώρες θα είναι πλήρως έτοιμες να χρησιμοποιήσουν το EESSI το συντομότερο δυνατό.

Οφέλη του EESSI

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και οφέλη για τους μετακινούμενους πολίτες

  • Το EESSI επιταχύνει τις ανταλλαγές μεταξύ φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται διάφοροι κλάδοι κοινωνικής ασφάλισης (π.χ., παροχές ανεργίας, οικογενειακά επιδόματα, συντάξεις γήρατος, παροχές ασθένειας, παροχές εργατικού ατυχήματος κ.λπ.). Το EESSI δίνει στους εν λόγω φορείς τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ταχύτερα μεμονωμένες υποθέσεις, και επιταχύνει τον υπολογισμό και την πληρωμή των κοινωνικών παροχών.
  • Αυτή η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση ενισχύει την προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Ανταλλαγή ακριβέστερων δεδομένων μεταξύ εθνικών αρχών

  • Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ χρησιμοποιούν τυποποιημένα ηλεκτρονικά δελτία μεταφρασμένα στη γλώσσα τους, με αποτέλεσμα μια βελτιωμένη πολυγλωσσική επικοινωνία.
  • Το EESSI βελτιώνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εισάγοντας τυποποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι φορείς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Καταπολέμηση της απάτης

  • Το EESSI εισάγει διασφαλίσεις ώστε τα ανταλλασσόμενα δεδομένα να είναι ακριβή και πλήρη, βοηθώντας έτσι τους φορείς στην καταπολέμηση της απάτης και στον περιορισμό των σφαλμάτων.

Ασφαλής χειρισμός των προσωπικών δεδομένων

  • Το EESSI χρησιμοποιεί μια κοινή ασφαλή υποδομή για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
  • Παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ εθνικών φορέων, αλλά δεν δημιουργεί βάση δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση τέτοιων μηνυμάτων και προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι διαθέσιμο μόνο στους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, και τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για την υψηλού επιπέδου προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. 
  • Το EESSI τηρεί τα πλέον σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας των ΤΠ.

Συλλογή στατιστικών σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης

  • Το EESSI παρέχει τη δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Επαλήθευση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης

  • Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό την επαλήθευση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των μετακινούμενων πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα