Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Νομολογία

Η νομοθεσία κράτους μέλους που αποκλείει την απόδοση των δαπανών για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές άλλου κράτους μέλους δεν είναι συμβατή με την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο αναλύει, με βάση την εν λόγω αρχή, μια ρύθμιση που αντιμετωπίζει διαφορετικά τη νοσηλεία που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με ανάλογη περίπτωση νοσηλείας εντός της επικράτειας του κράτους μέλος. Αφενός, ο πολίτης υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες για τη νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο άλλου κράτους μέλους χωρίς απόδοση των δαπανών, ενώ δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε δαπάνη στην περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένο δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο του κράτους μέλους καταγωγής του• αφετέρου, δεν αποδίδονται στον πολίτη οι δαπάνες για επείγουσα νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο άλλου κράτους μέλους ενώ θα συνέβαινε το αντίθετο εάν ο είχε νοσηλευτεί σε μη συμβεβλημένο ιδιωτικό θεραπευτήριο της χώρας του. Η ρύθμιση αυτή αποθαρρύνει, και δη αποτρέπει, τους ασθενείς να προσφύγουν στις υπηρεσίες νοσοκομείων άλλων κρατών μελών. Ο απόλυτος χαρακτήρας της απαγόρευσης δεν ανταποκρίνεται στους στόχους• θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν λιγότερο περιοριστικά μέτρα που θα συμμορφώνονται περισσότερο με την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Λεπτομέρεις της υπόθεσης Σταματελάκη

Στην περίπτωση που ταξιδεύετε σε άλλο κράτος της ΕΕ για νοσοκομειακή περίθαλψη με τη συνοδεία τρίτου, ο τρόπος κάλυψης των εξόδων ταξιδιού, στέγασης και διατροφής του ασφαλισμένου και του συνοδού του, σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης στο εν λόγω κράτος της ΕΕ, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο κάλυψης των εξόδων στο κράτος στο οποίο είστε ασφαλισμένος.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση Acereda Herrera

Η υποχρέωση επιστροφής των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ισχύει επίσης για τους εθνικούς φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει τη μετάβαση ασθενούς στο εξωτερικό για περίθαλψη λόγω του μακρού χρόνου αναμονής για νοσοκομειακή περίθαλψη στο κράτος διαμονής του, εκτός αν είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο χρόνος αναμονής δεν υπερβαίνει μια αποδεκτή από ιατρική άποψη περίοδο αναμονής, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης υγείας και των κλινικών αναγκών του ασθενούς.

Λεπτομέρεις της υπόθεσης Watts

Αφορά τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης ατόμου που είναι κάτοχος των εντύπων Ε 111 και Ε 112 και ο οποίος, για έκτακτους ιατρικούς λόγους πρέπει να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο τρίτης χώρας, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αναλαμβάνει ο ασφαλιστικός φορέας του κράτους μέλους διαμονής για λογαριασμό του φορέα του κράτους μέλους όπου είναι ασφαλισμένος ο ασθενής.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης Keller

Η γερμανική νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων για επιστροφή των εξόδων θεραπείας με ιαματικά λουτρά δεν σέβεται την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Η άρνηση επιστροφής των εξόδων θεραπείας που λαμβάνεται στο εξωτερικό (εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι αποτελεσματικότερη από τη θεραπεία που μπορεί να ληφθεί στη Γερμανία) αποτελεί αδικαιολόγητο φραγμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης Leichtle

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει και συμπληρώνει την περίπτωση Müller-Fauré. Εξηγεί τον σκοπό και τον ρόλο της προέγκρισης (άρθρο 22, κανονισμός 1408/71). Η προσφυγή στον κανονισμό 1408/71 παρέχει στους ασφαλισμένους ορισμένα δικαιώματα τα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν. Ωστόσο, ο κανονισμός 1408/71 αποτελεί ένα μόνον από τους τρόπους άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Αποσκοπεί ένα μέσο για τη διευκόλυνση αυτής της ελευθερίας.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης Inizan

Μια από τις αρχές στις οποίες βασίζεται η νομοθεσία της ΕΕ είναι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Με βάση αυτήν την αρχή, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να σας ζητήσουν προέγκριση για μη νοσοκομειακή περίθαλψη που λαμβάνετε σε άλλο κράτος μέλος από παρόχους υπηρεσιών που δεν εργάζονται επί συμβάσει. Αντίθετα, σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, πιθανόν να δικαιολογείται η απαίτηση προέγκρισης. Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι ο τρόπος οργάνωσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης δεν θίγει το δικαίωμά σας για κάλυψη των εξόδων σας.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση Müller-Fauré και Van Riet

Οι συνταξιούχοι δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που έλαβαν στο εξωτερικό. Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να απαιτήσουν προέγκριση, αλλά οφείλουν να επιστρέφουν τα έξοδα εφόσον η ασθένεια εκδηλωθεί αιφνιδίως κατά την παραμονή του ενδιαφερομένου σε άλλο κράτος μέλος.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης Ιωαννίδη

Το Δικαστήριο ορίζει ποια από τα έξοδα περίθαλψης για χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο καλύπτονται. Αν σας αρνηθούν χωρίς λόγο την έγκριση νοσοκομειακής περίθαλψης σε άλλο κράτος, αλλά στη συνέχεια σας χορηγηθεί η έγκριση- π.χ. με δικαστική απόφαση- δικαιούστε επιστροφή τουλάχιστον του ποσού που θα είχατε λάβει περίθαλψη στη χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένος.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης Vanbraekel

Παρόλο που τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που απαιτούν προέγκριση συνήθως περιορίζουν την ελεύθερη παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών, είναι απαραίτητα για την ευρωστία αυτών των συστημάτων, καθώς και για να μπορούν οι νοσοκομειακές υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες για όλους. Το Δικαστήριο αναφέρει τα κριτήρια για την έγκριση νοσοκομειακής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και ορίζει ποια θεωρείται κανονική και αναγκαία περίθαλψη σύμφωνα με την νομοθεσία των Κάτω Χωρών.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης Geraets-Smits και Peerboοms

Οι υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προέγκριση, και να τους επιστραφούν τα έξοδα κατά το ποσοστό που προβλέπει το κράτος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Οι εν λόγω δικαστικές υποθέσεις αφορούσαν την επιστροφή εξόδων για γυαλιά και ορθοδοντική θεραπεία εξωτερικού ασθενούς και δεν είχαν σχέση με εισαγωγή σε νοσοκομείο.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης Kohll
Λεπτομέρειες της υπόθεσης Decker

Διαδώστε αυτή τη σελίδα