Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Paplašināšanās – pārejas noteikumi

Darba ņēmēji no jaunajām ES dalībvalstīm — pārejas pasākumi

Uz darba ņēmējiem no jaunajām ES dalībvalstīm var attiekties daži ierobežojumi, kas pagaidām kavē viņu iespējas strādāt citās dalībvalstīs, taču šādi ierobežojumi drīkst palikt spēkā tikai uz laiku līdz 7 gadiem pēc valsts pievienošanās ES. Pašlaik tas attiecas uz darba ņēmējiem no šādām valstīm:

  • Horvātija (pievienojās ES 2013. gada 1. jūlijā)

To dalībvalstu valdības, kuras jau agrāk bija ES, var izlemt, vai jauno dalībvalstu darba ņēmējiem paredzēt kādus ierobežojumus un kādi tieši šie ierobežojumi būs.

  • Šie ierobežojumi neskar vispārējo pārvietošanās brīvību, bet tikai tiesības strādāt citā dalībvalstī kā darba ņēmējam.
  • Pirmajos divos gados pēc kādas valsts pievienošanās ES līdzšinējās dalībvalstis savās tiesībās un politikā nosaka, kāda būs jaunās dalībvalsts darba ņēmēju piekļuve darba tirgum. Iespējams, ka viņiem vajadzēs darba atļauju. Ja valsts vēlas piemērot šos ierobežojumus vēl trīs gadus, tai par to jāinformē Komisija, iekams apritējuši pirmie divi gadi.
  • Pēc tam valstis var turpināt piemērot ierobežojumus vēl divus gadus, ja tās Komisijai darījušas zināmu, ka to darba tirgū pastāv nopietni traucējumi. Tomēr visi ierobežojumi jāatceļ pēc septiņiem gadiem.
  • Jādod priekšroka jauno dalībvalstu darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas ierobežojumi, salīdzinājumā ar darba ņēmējiem no ārpussavienības valstīm.
  • Kolīdz darba ņēmēji ir stājušies likumīgās darba attiecībās citā ES valstī, viņiem ir tiesības uz tādu pašu attieksmi kā pret šīs valsts darba ņēmējiem.
  • Valstis, kuru pilsoņiem noteikti šādi ierobežojumi, var paredzēt līdzvērtīgus ierobežojumus attiecīgo valstu pilsoņiem.

Sīkākus noteikumus skatīt atsevišķajos pievienošanās līgumos.

Ieteikt šo lapu: