Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Apie mus

ES užimtumo ir socialinė politika piliečiams naudinga praktiškai, pavyzdžiui, ieškant darbo, išsikeliant į kitą valstybę narę dirbti ar dėl kitų priežasčių, tobulinant įgūdžius ir t. t. Bendradarbiaudamas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis Generalinis direktoratas sprendžia su globalizacija, Europos gyventojų senėjimu ir socialiniais pokyčiais susijusius uždavinius. Mes remiame įvairių sričių veiklą ir padedame:

  • kurti daugiau ir geresnių darbo vietų įgyvendinant Europos užimtumo strategiją (kuria valstybių narių politika labiau orientuojama į šią sritį) ir padedant Europos socialiniam fondui (bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis kasmet valdoma 9 mlrd. eurų); 
  • užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimą. Tai reiškia, kad kiekvienas ES pilietis turi teisę gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje ir kad į kitą šalį išvykstantiesiems užtikrinama ne prastesnė sveikatos priežiūra ir kita socialinė apsauga.
  • užtikrinti geresnes darbo sąlygas taikant bendrus minimalius standartus darbovietėje, europiniu lygiu remiant ir plėtojant socialinį dialogą, modernizuojant darbo santykius ir remiant ES darbuotojų judumą;
  • siekti socialinės įtraukties, skurdu ir socialine atskirtimi, reformuoti socialinės apsaugos sistemas, vertinti naujus demografinius ir socialinius pokyčius;
  • Europos Komisijos prioritetai nustatyti Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato metiniame valdymo plane.

Susitikimus, kuriuos surengė generalinis direktorius

Vykdydami Komisijos įsipareigojimus dėl skaidrumo, generaliniai direktoriai skelbia informaciją apie susitikimus, kurie buvo surengti su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis.

Informacija apie susitikimus, kuriuos surengė generalinis direktorius Joostas Korte

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį