Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Cīņa pret diskrimināciju darbavietā

Cīņa pret diskrimināciju darbavietā

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi

ES tiesību aktos ir aizliegta diskriminācija darbavietā vecuma, dzimuma, invaliditātes, etniskās vai izcelsmes, rases, reliģijas vai pārliecības, vai seksuālās orientācijas dēļ. Šie vienlīdzīgas attieksmes tiesību akti ES līmenī nosaka minimālo aizsardzības līmeni ikvienam, kas strādā ES.

Jums ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi jautājumā par pieņemšanu darbā, darba apstākļiem, paaugstināšanu amatā, samaksu, profesionālo apmācību, aroda pensiju un atlaišanu.

ES tiesību aktos noteikts, ka darba devēji nedrīkst praktizēt diskrimināciju darbā un ka darba ņēmējiem ir tiesības netikt diskriminētiem.

Kāda veida diskriminācija ir vērojama darbavietā?

ES tiesību akti attiecas uz vairāku veidu situācijām:

Tieša diskriminācija ir tad, ja darba devējs salīdzināmā situācijā pret kādu personu izturas sliktāk nekā pret kādu citu, pamatojoties uz kādu no sešiem iepriekš minētajiem iemesliem. Piemērs varētu būt kādas personas nepieņemšana darbā tāpēc, ka tā ir vecāka par 35 gadiem.

Netieša diskriminācija ir tad, ja visiem piemērojama prakse, politika vai noteikumi negatīvi ietekmē atsevišķas personas. Šie pasākumi neiedziļinoties šķiet neitrāli, bet patiesībā diskriminē konkrētus cilvēkus. Piemēram, īstenošanas noteikumi, kas ir nelabvēlīgi nepilna darba laika darba ņēmējiem, var netieši diskriminēt sievietes, jo lielākā daļa nepilna darba laika darba ņēmēju ir sievietes.

Aizskaroša izturēšanās ir cita veida diskriminācija darbavietā. Tā ir nevēlama uzvedība, iebiedēšana vai cita rīcība, kuras mērķis vai sekas ir iebiedējoša, naidīga, degradējoša, pazemojoša vai aizvainojoša vide. Piemēram, ja priekšnieks vai kolēģi stāsta ar dzimumorientāciju saistītus jokus kādam no saviem homoseksuālajiem kolēģiem.

Norādījums diskriminēt ir tad, ja kāda persona pamudina citu personu diskriminēt vēl kādu citu personu. Piemēram, ja darba devējs prasa, lai pagaidu darba aģentūra atrod tikai tādus darba ņēmējus, kas ir jaunāki par 40 gadiem.

Viktimizācija ir tad, ja cilvēki cieš no negatīvām sekām saistībā ar sūdzības par diskrimināciju iesniegšanu. Piemēram, ja kādu atlaiž vai nepaaugstina tāpēc, ka attiecīgā persona iesniegusi sūdzību par priekšnieku diskriminācijas sakarībā.

Ieteikt šo lapu: