Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

EsSI apakšprogramma EURES

Sekmējam profesionālo mobilitāti ES

Šīs apakšprogrammas mērķis ir stiprināt EURES — Eiropas profesionālās mobilitātes tīklu, kur darba devēji, darba meklētāji un visi pilsoņi, kuri vēlas izmantot darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, var saņemt informāciju, padomu un darbā pieņemšanas un iekārtošanas palīdzību.

Tā aptver trīs tematiskās jomas:

  • caurskatāmība attiecībā uz brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un jebkuru ar to saistītu informāciju pieteikumu iesniedzējiem un darba devējiem;
  • darba ņēmēju darbā pieņemšanas un iekārtošanas pakalpojumu turpmāka attīstība;
  • pārrobežu partnerības.

Mērķi

  • Nodrošināt, lai brīvās darbvietas un pieteikumi un saistītā informācija un padoms, kā arī cita atbilstīgā informācija būtu caurskatāma potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem un darba devējiem.
  • Stiprināt pakalpojumus, ko EURES, regulējot darba piedāvājumus un pieteikumus, piedāvā attiecībā uz darba ņēmēju atlasi un iekārtošanu kvalitatīvā un ilgtspējīgā darbā. Šis atbalsts aptvers visus darbā pieņemšanas etapus, sākot ar sagatavošanās darbā pieņemšanai, beidzot ar palīdzību pēc pieņemšanas darbā.

Kas var piedalīties

EaSI programmas apakšprogramma EURES ir atvērta:

  • valsts iestādēm, reģionālajām un vietējām pašvaldībām;
  • nodarbinātības dienestiem;
  • sociālo partneru organizācijām un citām ieinteresētajām personām

no ES valstīm un EEZ valstīm saskaņā ar EEZ līgumu.

Kā pieteikties

Finansējamās darbības nosaka darba programmā, kuru pieņem programmas komiteja.

Lai pieteiktos finansējumam, atbilstīgajām organizācijām ir jāatsaucas uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus un / vai uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Finansējums

EURES apakšprogrammai atvēlēs 18 % EaSI kopējā budžeta.

Konteksts

Komisijas priekšlikumu stiprināt EURES Padome pieņēma 2016. gada 15. martā. Tīkls būs atvērts lielākam skaitam partneru, tādiem kā privāti darbā iekārtošanas uzņēmumi, un portālā EURES publicēs vairāk paziņojumu par vakancēm. Turklāt tiks uzlaboti tiešsaistes rīki piemērotu kandidātu piemeklēšanai konkrētām vakancēm.

Ieteikt šo lapu: