Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) PROGRESS kryptis

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) PROGRESS kryptis

Užimtumo ir socialinės politikos modernizavimas

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos PROGRESS kryptis padeda Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms tobulinti trijų teminių skirsnių politiką:

Tikslai

 • Rinkti ir skleisti aukštos kokybės lyginamuosius analitinius duomenis.
 • Palengvinti veiksmingą ir įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį mokymąsi ir dialogą.
 • Teikti finansinę paramą, kad būtų galima išbandyti socialinės ir darbo rinkos politikos inovacijas.
 • Teikti organizacijoms finansinę paramą, kad jos turėtų daugiau galimybių plėtoti, skatinti ir remti ES priemonių ir politikos įgyvendinimą.

Kas gali dalyvauti?

Programos „EaSI“ PROGRESS krypties veikloje gali dalyvauti visos viešosios ir (arba) privačiosios įstaigos, kiti subjektai ir institucijos, visų pirma:

 • nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos,
 • užimtumo tarnybos,
 • pagal Sąjungos teisę numatytos specializuotos įstaigos,
 • socialiniai partneriai,
 • nevyriausybinės organizacijos,
 • aukštojo mokslo įstaigos ir mokslinių tyrimų institutai,
 • vertinimo, įskaitant poveikio vertinimą, specialistai,
 • nacionalinės statistikos tarnybos,
 • žiniasklaida.

Pagal ją gali būti remiamas bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su Europos Taryba, EBPO, TDO ir kitais Jungtinių Tautų organais, taip pat su Pasaulio banku.

Kaip teikti paraišką

Veikla, kuriai gali būti skiriamas finansavimas, apibrėžta programos komiteto priimtoje darbo programoje.

Kad gautų finansavimą, reikalavimus atitinkančios organizacijos turi atsiliepti į kvietimą pateikti pasiūlymus ir (arba) kvietimą teikti paraiškas.

Finansavimas

PROGRESS krypčiai bus skirta 61 % visų programos „EaSI“ lėšų. 15–20 % šios sumos bus skirta eksperimentinėms socialinės politikos priemonėms siekiant sudaryti daugiau galimybių užimtumo ir socialinės politikos srityje diegti inovacijas.

Bendrinti šį puslapį