METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Produktów Według Działalności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE ROLNICTWO
   
B   PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
   
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
   
D   ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
   
E   DOSTAWA WODY; ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ
   
F   OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
   
G   HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
   
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
   
I   USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGI GASTRONOMICZNE
   
J   USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
   
K   USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
   
L   USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
   
M   USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
   
N   USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE
   
O   USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZAPEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
   
P   EDUKACJA
   
Q   USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
   
R   USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE I REKREACYJNE
   
S   POZOSTAŁE USŁUGI
   
T   USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
   
U   USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
   

Page 1/1  
Top