Навигационна пътека

Специализирана информация

Целта на този раздел е да предостави специализирана информация на хората, работещи с правилата за координация на социалната сигурност - социалноосигурителни институции, адвокати, съдии, социални партньори и други експерти.

Разделът включва:

 • Законодателство и споразумения на ЕС
  Предоставя обзор на законодателството на ЕС за координация на социалната сигурност и на споразуменията на Съюза с трети страни. Включва връзки за изтегляне на разпоредби и намиране на допълнителна информация.
 • Официални документи
  Предоставя достъп до актуализирани версии на структурирани електронни документи и преносими документи, както и до всички решения, препоръки и други документи, за които е постигнала договореност Административната комисия за координация на системите за социална сигурност.
 • Координацията от А до Я
 • EESSI
  Предоставя обзор на системата за електронен обмен на информация за социалната сигурност. Включва достъп до технически и други полезни документи и до софтуер.
 • Мрежата от правни експерти и експерти по статистика по въпросите на свободното движение на работници и координацията на системите за социална сигурност е мрежа от независими експерти по тези въпроси. Тя подпомага работата на Комисията, като изготвя доклади и извършва анализи. Мрежата се състои от две части:
 • Финансова помощ от ЕС
  Представя нов инструмент, финансиран от Европейската комисия, в подкрепа на транснационални действия за насърчаване на сътрудничеството и информацията в областта на координацията на социалната сигурност.
 • Система на ЕС за взаимно информиране за социална защита (MISSOC)
  Представя системата на ЕС за взаимно информиране за социална защита (MISSOC) и дава достъп до нейната подробна, сравнима и редовно актуализирана информация за националните системи за социална защита.