Navigācijas ceļš

Detalizēta informācija

Šajā sadaļā sniegta specifiska, detalizēta informācija cilvēkiem, kam ar sociālā nodrošinājuma noteikumiem jāstrādā ikdienā, piemēram, sociālā nodrošinājuma iestādēm, juristiem, tiesnešiem, sociālajiem partneriem un citiem ekspertiem.

Te atrodamas šādas ziņas:

 • ES tiesību akti un līgumi
  Pārskats par ES tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā un par tās līgumiem ar trešām valstīm. Esam snieguši saites uz vietnēm, kur varat lejupielādēt regulas un atrast plašāku informāciju.
 • Oficiāli dokumenti
  Te pieejami jaunākie standartizētu elektronisko dokumentu un “portatīvo” dokumentu paraugi, kā arī ieteikumi un citi dokumenti, ko pieņēmusi Sociālā nodrošinājuma koordinācijas administratīvā komisija.Glosārijs
 • Glosārijs
 • Projekts EESSI
  Sniegts pārskats par Socinālā nodrošinājuma datu elektroniskas apmaiņas sistēmu. Pieejami noderīgi dokumenti (arī tehniska rakstura) un ir iespēja lejupielādēt programmatūru.
 • Tīkls, kas apvieno tiesību zinātņu un statistikas ekspertus jautājumā par mobilitāti darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā un sociālā nodrošinājuma koordinēšanu, ir neatkarīgu ekspertu tīkls. Tas sniedz Komisijai juridiskas un statistikas zināšanas ziņojumu un ad hoc analītiska atbalsta veidā. Tīklam ir divas daļas.
 • ES sniegtā finansiālā palīdzība
  Pieejama informācija par jauno instrumentu, ko finansē Eiropas Komisija un kura mērķis ir atbalstīt starpvalstu sadarbību un informācijas apmaiņu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā.
 • Informācijas sistēma MISSOC
  Sniegts pārskats par Savstarpējo informācijas sistēmu sociālās aizsardzības jomā (MISSOC). Pieejama arī detalizēta, ērti salīdzināma un regulāri atjaunināta informācija par valstu sociālās aizsardzības sistēmām.