Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

O nas

Unijna polityka społeczna i w dziedzinie zatrudnienia oznacza dla obywateli praktyczne korzyści, takie jak możliwość znalezienia zatrudnienia, przeprowadzenia się do innego państwa UE w związku z pracą lub z innych powodów, podniesienia kwalifikacji itp. Dyrekcja generalna – we współpracy z władzami krajowymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi podmiotami – stawia czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się ludności Europy oraz zmieniającymi się realiami społecznymi. Przykładowe obszary, w których dyrekcja jest szczególnie aktywna, obejmują wsparcie dla:

  • liczniejszych i lepszych miejsc pracy dzięki europejskiej strategii zatrudnienia (która jest pomostem pomiędzy krajowymi strategiami w tej dziedzinie) oraz Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (9 mld euro rocznie, którymi dyrekcja gospodaruje we współpracy z państwami członkowskimi)
  • Swobodny przepływ pracowników i harmonizacja systemów zabezpieczenia społecznego, dzięki którym każdy obywatel UE ma prawo do podjęcia pracy i zamieszkania w innym kraju UE, a osoby przebywające w innym kraju są traktowane na równi z jego mieszkańcami pod względem zabezpieczenia społecznego, w tym również opieki zdrowotnej.
  • poprawy warunków pracy dzięki wspólnym standardom minimalnym w miejscu pracy, wspieraniu i podtrzymywaniu dialogu społecznego na szczeblu europejskim, modernizacji stosunków pracy oraz zapewnieniu pomocy pracownikom unijnym, którzy pragną stać się mobilni
  • integracji społecznej poprzez wspieranie wysiłków na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, reformy systemów ochrony socjalnej, oszacowania zmian demograficzno-społecznych.
  • Priorytety Komisji Europejskiej określono w rocznym planie zarządzania DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Informacje na temat spotkań dyrektora generalnego

Zgodnie ze zobowiązaniem Komisji do zachowania przejrzystości swoich działań dyrektorzy generalni publikują informacje na temat spotkań z organizacjami i osobami samozatrudnionymi.

Informacje na temat spotkań dyrektora generalnego Joosta Korte.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę