Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wypowiedz się na temat Europy Socjalnej

Europejski filar praw socjalnych to nasza strategia socjalna, której celem jest zagwarantowanie społecznie uczciwej i sprawiedliwej transformacji w obszarach neutralności klimatycznej, cyfryzacji i zmian demograficznych. Filar opiera się na 20 kluczowych zasadach.

Chcąc wspierać wdrażanie Filaru, Komisja rozpoczyna szeroko zakrojone rozmowy ze wszystkimi krajami i regionami UE oraz ze wszystkimi naszymi partnerami:

  • Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi reprezentującymi mieszkańców Europy,
  • Radą i organami administracji krajowej oraz oficjalnymi władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym reprezentującymi kraje Europy,
  • instytucjami i odpowiednimi agencjami UE,
  • partnerami społecznymi reprezentującymi pracodawców i pracowników,
  • organizacjami społeczeństwa obywatelskiego mającymi ważny głos w kwestiach, które są przedmiotem głębokiej troski naszych obywateli,
  • wyższymi uczelniami, ośrodkami analitycznymi i obywatelami.

Wspólnie dostosujemy europejską społeczną gospodarkę rynkową do obecnych i przyszłych możliwości i wyzwań oraz zapewnimy wszystkim sprawiedliwą transformację.

Komisja zaprasza wszystkich partnerów do zgłaszania opinii na temat nowych działań strategicznych lub inicjatyw prawnych potrzebnych na różnych szczeblach (UE, krajowym, regionalnym, lokalnym) oraz do podejmowania konkretnych zobowiązań jako państwo członkowskie, region, miasto lub organizacja w celu wdrożenia Filaru do 30 listopada 2020 r.

Prześlij swoją opinię

Wydarzenia

Komisja będzie promować i wspierać wydarzenia debaty powiązane ze wszystkimi zagadnieniami wchodzącymi w zakres zasad Filaru na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zależy nam na aktywnym zaangażowaniu i uczestnictwie wszystkich naszych partnerów.

Udostępnij tę stronę