Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wypowiedz się na temat Europy Socjalnej

Europejski filar praw socjalnych to nasza strategia społeczna. Ma ona zapewnić sprawiedliwość społeczną w trakcie przemian związanych z neutralnością klimatyczną, cyfryzacją i zmianami demograficznymi, a także w czasie odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Strategia opiera się na 20 podstawowych zasadach.

Aby UE mogła wyjść z obecnego kryzysu, konieczna jest odbudowa, budowanie odporności i ukierunkowanie gospodarki na sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową. Nie powinno się to odbywać kosztem najuboższych ludzi, regionów i krajów. Obudowa gospodarki musi opierać się na zasadach włączenia społecznego i sprawiedliwości. Europejski filar praw socjalnych jest drogowskazem w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych naszych czasów.

Aby wesprzeć wdrożenie filaru i przygotować grunt pod plan działania (który ma zostać przedstawiony na początku 2021 r.), Komisja rozpoczęła szeroko zakrojoną debatę ze wszystkimi państwami i regionami UE oraz ze wszystkimi partnerami.

Wspólnie udoskonalimy europejską społeczną gospodarkę rynkową, tak aby dostosować ją do obecnych i przyszłych możliwości i szans oraz aby wszystkim obywatelom zapewnić sprawiedliwą transformację.

Wydarzenia

Komisja będzie promować i wspierać wydarzenia i debaty związane z tematyką filaru, organizowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zależy nam na tym, by wszyscy nasi partnerzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach.

Udostępnij tę stronę