Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sklop PROGRESS

Posodobitev zaposlitvenih in socialnih politik

Sklop PROGRESS Programa za zaposlovanje in socialne inovacije finančno podpira tri tematska področja politik:

Namen

 • Pripraviti in širiti visokokakovostne in primerljive analitične podatke.
 • Omogočiti učenje, ki bo učinkovito, vključujoče ter bo temeljilo na medsebojni izmenjavi in spoznavanju informacij.
 • Finančno podpreti preskušanje inovacij na področju socialne politike in trga dela.
 • Finančno podpreti organizacije in njihove zmogljivosti za pripravo, uveljavljanje in izvajanje instrumentov in politik EU.

Sodelovanje v programu

Sredstva PROGRESS so namenjena vsem javnim in/ali zasebnim organom, akterjem in ustanovam, predvsem pa:

 • nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom
 • službam za zaposlovanje
 • strokovnim telesom, ustanovljenim na podlagi prava Evropske unije
 • socialnim partnerjem
 • nevladnim organizacijam
 • visokošolskim ustanovam in raziskovalnim inštitutom
 • strokovnjakom za vrednotenje in oceno učinka
 • nacionalnim statističnim uradom
 • medijem

Podpora je namenjena tudi sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, zlasti s Svetom Evrope, OECD, Mednarodno organizacijo dela in drugimi organi Združenih narodov ter Svetovno banko.

Kako zaprositi za sredstva

Dejavnosti, ki bodo prejele finančna sredstva, so določene v delovnem programu Odbora Programa.

Organizacije, ki želijo pridobiti finančna sredstva, se prijavijo na razpis javnih naročil ali/in razpis za zbiranje predlogov.

Razpoložljiva finančna sredstva

V Programu za zaposlovanje in socialne inovacije je sklopu PROGRESS dodeljenih 55 % vseh proračunskih sredstev, od tega bo 20 % namenjenih za boj proti brezposelnosti mladih, 45 % za socialno zaščito, socialno vključevanje ter zmanjšanje in preprečevanje revščine in 7 % za delovne pogoje.

Od celotne dodelitve za os Progress se znaten delež nameni spodbujanju inovacij na socialnem področju in področju socialne politike kot metode preskušanja in vrednotenja inovativnih rešitev, da bi te rešitve izvajali na širši ravni.

Povej naprej