Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Oś PROGRESS programu EaSI

Modernizacja polityki zatrudnienia i polityki społecznej

W ramach osi PROGRESS programu EaSI UE i kraje członkowskie mogą ulepszać swoją politykę w trzech następujących obszarach:

Cele

 • Opracowanie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy w zakresie analiz porównawczych
 • Ułatwienie skutecznej i wszechstronnej wymiany informacji, skutecznego i kompleksowego wzajemnego uczenia się oraz skutecznego i pluralistycznego dialogu
 • Zapewnienie wsparcia finansowego przeznaczonego na testowanie innowacji w ramach polityki społecznej i polityki rynku pracy
 • Zapewnienie organizacjom wsparcia finansowego przeznaczonego na zwiększenie ich możliwości w zakresie opracowywania, promowania i wspierania wdrażania unijnych instrumentów i polityk

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Oś PROGRESS programu EaSI jest otwarta dla wszystkich organów, podmiotów i instytucji, publicznych lub prywatnych, a zwłaszcza dla:

 • organów krajowych, regionalnych i lokalnych
 • służb zatrudnienia
 • wyspecjalizowanych instytucji określonych w prawie Unii
 • partnerów społecznych
 • organizacji pozarządowych
 • instytucji szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych
 • ekspertów w dziedzinie oceny, w tym oceny skutków
 • krajowych urzędów statystycznych
 • mediów.

Komisja może wspierać współpracę z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Radą Europy, OECD, MOP, z innymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z Bankiem Światowym.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Działania, które będą finansowane, określono w programie prac przyjętym przez komitet ds. programu.

Aby ubiegać się o środki, organizacje kwalifikujące się do udziału w programie muszą odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert lub na zaproszenie do składania wniosków.

Fundusze

Na oś PROGRESS przypada 55 proc. całkowitego budżetu EaSI. 20 proc. z tej puli zostanie przeznaczone na zwalczanie bezrobocia młodzieży, 45 proc. na ochronę socjalną, włączenie społeczne oraz zapobieganie ubóstwu i jego ograniczanie oraz 7 proc. na poprawę warunków pracy.

Znaczną część całkowitych przydziałów na oś PROGRESS przeznacza się na promowanie innowacji w obszarze polityki społecznej jako metody testowania i oceny innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia zakresu ich zastosowania.

Udostępnij tę stronę