Navigatsioonitee

Tervisekindlustus välismaal

Austria üliõpilane ei pea maksma haiglaarvet Madalmaades

Austria üliõpilane pidi Madalmaades õppimise ajal minema operatsioonile.

ELi eeskirjade kohaselt oli tal õigus samasugusele kohtlemisele Madalmaades kindlustatud isikutega. See tähendas, et haigla oleks pidanud saatma arve otse tema kindlustusandjale, selle asemel, et paluda tal see tasuda.

SOLVIT juhtis tähelepanu sellele, et see oleks käsitletav diskrimineerimisena. Haigla parandas nõuetekohaselt arve ja saatis selle Austria asjaomasele kindlustusasutusele.

Probleem lahendati 4 nädalaga.

Lisateave: Tervishoiuteenused välismaal õppivatele üliõpilastele


Ühendkuningriigist pärit patsient ei pea tasuma arsti konsultatsiooni eest Bulgaarias

Ühendkuningriigi kodanikult, kes on Bulgaaria resident, nõuti alusetult tasu arsti visiidi eest Bulgaarias − vaatamata sellele, et ta esitas vajalikud dokumendid.

Arst keeldus isiku dokumente vastu võtmast ning väitis, et talle ei ole antud mingeid juhiseid muudest ELi riikidest pärit patsientide ravimise kohta.

Kuid Bulgaaria kodanikelt ei küsita tasu arsti konsultatsioonide eest ja ELi õiguse kohaselt koheldakse ELi kodanikke samal viisil asjaomase riigi kodanikega.

Pärast SOLVITi sekkumist saatsid Bulgaaria ametiasutused patsiendile kirja, milles kinnitasid tema õigusi ning arst võttis tagasi taotluse, milles nõuti patsiendilt kulude otsest tasumist.

Probleem lahendati 8 nädalaga.

Lisateave: Tervisekindlustus välismaale elama asudes


Saksamaa kodanik võib lasta oma tervist kontrollida Hispaanias

Hispaanias elavale sakslannale keelduti hüvitamast arstliku läbivaatuse kulusid, sest Hispaania ametiasutused lükkasid tagasi tema Saksa tervisekindlustuse dokumendid. Pärast SOLVITi tegutsemist selgitati sakslannale, milliseid dokumente on vaja ning tal õnnestus saavutada oma tervisekindlustuse dokumendide tunnustamine.

Probleem lahendati 4 nädalaga.

Lisateave: Tervisekindlustus välismaale elama asudes


Belgia kodanik võib saada Prantsusmaal erioperatsioonile

Belgia kodanik sai loa oma Belgia ravikindlustajalt songa opereerimiseks Prantsusmaa spetsialiseerunud kliinikus.

Kuid Prantsuse ravikindlustusasutus väitis talle, et operatsiooni kulusid ei hüvitata – isegi juhul, kui selline operatsioon Prantsusmaal tavaliselt hüvitatakse. Prantsuse kindlustusasutuse seisukoht on vastuolus ELi õigusega. Kui olete saanud nõusoleku oma koduriigi ravikindlustajalt plaaniliseks raviks teises ELi liikmesriigis, on teil õigus saada ravi samadel tingimustel nagu asjaomase riigi kodanikel.

Prantsusmaa SOLVITi keskus juhtis tähelepanu asjaolule, et see on ELi õiguse ebaõige kohaldamine ning veenis Prantsuse ravikindlustajat olukorda parandama. Prantsusmaa ravikindlustaja saatis seejärel Belgia tervishoiuasutusele parandatud maksevormi ning Belgia kodanikule hüvitati tema operatsiooniga seotud kulud.

Probleem lahendati 8 nädalaga.

Lisateave: Plaaniline ravi ELis


SOLVIT aitas Kreeka kodanikul saada hüvitist haiglaravikulude eest Tšehhi Vabariigis

Kreeka kodanik vajas Tšehhi Vabariigis reisil olles haiglaravi. Aasta hiljem sai ta sellelt haiglalt mitmesaja euro suuruse arve, kuigi ta oli esitanud oma Euroopa ravikindlustuskaardi (EHIC). Haigla väitis, et isiku nimi ja sugu ei vastanud ravikindlustuskaardi andmetele.

Erinevuse põhjustas tõlge kreeka keelest tšehhi keelde. Lisaks sellele oli Kreeka mütoloogiast oma nime saanud kodanik seda ka muutnud.

SOLVIT esitas Tšehhi Vabariigi tervishoiuministeeriumile vajalikud selgitused ning tõendid (sotsiaalkindlustuse numbri ja sünnitunnistuse) tõendamaks, et Euroopa ravikindlustuskaardi omanik ning ravi saanud patsient olid üks ja sama isik. Pärast SOLVITi sekkumist hüvitati kodanikule kõik kantud kulud.

Probleem lahendati 3 nädalaga.

Lisateave: Tervisekindlustus ajutise välismaal viibimise korral